Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003

Kazalo

3273. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s toplotno energijo iz vročevodnega omrežja v Občini Jesenice, stran 10587.

Na podlagi 3., 7. in 55. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter tretjega odstavka 70. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00 – popr.) in 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 7. seji dne 26. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s toplotno energijo iz vročevodnega omrežja v Občini Jesenice
1. člen
Določbe Odloka o oskrbi s toplotno energijo iz vročevodnega omrežja v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 18/98, v nadaljevanju: odlok) se s tem odlokom spremenijo in dopolnijo tako, da se uskladijo z energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 79/99), s statusnimi spremembami proizvajalca in določi se nov način za izbiro dobavitelja distribucije toplote.
2. člen
1. člen odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»S tem odlokom se urejajo pogoji in način izvajanja distribucije toplote iz vročevodnega omrežja na območju Občine Jesenice, ki je izbirna lokalna gospodarska javna služba.«
3. člen
2. člen odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Distribucijo toplote zagotavlja Občina Jesenice na podlagi vlaganja javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
Oseba zasebnega prava iz prejšnjega odstavka postane z vložitvijo javnega kapitala izvajalec javne službe po tem odloku (v nadaljevanju: dobavitelj). Začetek izvajanja distribucije toplote in druga vprašanja izvajanja te javne službe se uredijo s pogodbo o vlaganju javnega kapitala.
Za obveznosti izvajalca občina odgovarja le v primeru, da je izvajalec v lasti Občine Jesenice.«
4. člen
Prvi stavek 4. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»ENOS-ENERGETIKA d.o.o., JESENICE, proizvaja in dobavlja toplotno energijo za lastne potrebe in dobavitelja (v nadaljevanju: proizvajalec).«
5. člen
Besedilo 5. člena odloka se nadomestiti z besedilom:
»Naprave proizvajalca toplotne energije niso predmet urejanja po tem odloku.«
6. člen
Prvi stavek 6. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Infrastruktura vročevodnega omrežja (vročevodne naprave), ki jo bo Občina Jesenice s posebno pogodbo prenesla v upravljanje dobavitelja je:«
7. člen
V 12. členu odloka se v prvem stavku doda besedilo:
»Pri novogradnjah – večstanovanjskih objektih je pogodbena stranka investitor. Lastniki posameznih stanovanjskih enot so vezani na pogodbo, ki jo skleneta dobavitelj in investitor. V primeru že zgrajenih večstanovanjskih objektov, mora biti med etažnimi lastniki sklenjena pogodba v skladu s 116. členom stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02).«
8. člen
Tretji odstavek 18. člena se glasi:
»Na pisno naročilo zakonsko določene večine stanovalcev v objektu in proti plačilu ter v skladu s tehničnimi možnostmi dobavlja dobavitelj uporabniku toplotno energijo tudi izven ogrevalne sezone.«
9. člen
V 22. členu odloka se za besedo dobavitelja doda pika in črta besedilo:
», definirane v 20. členu.«
10. člen
V 31. členu odloka se doda nov stavek:
»Korekcija se izvede tako, da se upoštevajo porabe tehnično enakega objekta v istem obdobju ali dotičnega objekta v primerljivem obdobju, ko so merilne naprave delovale pravilno.«
11. člen
Prvi stavek 32. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Uporabnik je dolžan pisno obvestiti dobavitelja o lastninskih, statusnih in tehničnih spremembah, ki vplivajo na razmerje med uporabnikom in dobaviteljem.«
12. člen
Odloku se za 46. členom doda novo poglavje:
»NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE TER IZBIRA IZVAJALCA
47. člen
Distribucijo toplote v občini opravlja fizična ali pravna oseba zasebnega prava oziroma skupno več fizičnih ali pravnih oseb zasebnega prava – dobavitelj, ki je izvajalec javne službe po tem odloku, kot je določeno v 3. členu teh sprememb in dopolnitev odloka.
V primeru, da distribucijo toplote opravlja skupno več fizičnih ali pravnih oseb zasebnega prava, se s temi subjekti sklene skupna pogodba o vlaganju javnega kapitala, v kateri se opredelijo tudi njihova medsebojna razmerja ter pravice in obveznosti.
Občina izbere dobavitelja na podlagi določil zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00 – popr.) in tega odloka.
48. člen
Za izvajanje distribucije toplote – dobavitelja se lahko izbere fizična ali pravna oseba ki ima licenco za distribucijo in dobavo toplote za daljinsko ogrevanje in ima zagotovljena potrebna sredstva v zvezi z zahtevano izgradnjo omrežja za distribucijo toplote in njegovo upravljanje in plačilom denarnega nadomestila za uporabo omrežja.
49. člen
Dobavitelj se izbere na javnem razpisu za pridobivanje zainteresiranih oseb zasebnega prava.
V primeru, da prejme Občina Jesenice vlogo o zainteresiranosti za izvajanje distribucije toplote na podlagi vlaganja javnega kapitala, lahko izvede Občina Jesenice postopek pridobivanja vlog drugih zainteresiranih oseb.
Postopek iz prejšnjega odstavka vodi Občina Jesenice v skladu z določili teh sprememb in dopolnitev odloka, ki veljajo za javni razpis, pri čemer mora biti namera o vlaganju objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, rok za sprejem vlog pa ne sme biti krajši od 30 dni.
50. člen
Javni razpis vodi petčlanska komisija, sestavljena iz treh občinskih svetnikov, strokovnjaka s področja urejanja javnih služb ali distribucije toplote in upravnega delavca občinske uprave, ki jo imenuje in za to pooblasti občinski svet. Glede sestave komisije se uporabljajo tiste določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, ki se nanašajo na izločitev uradne osebe.
Javni razpis se prične na podlagi sklepa občinskega sveta. V sklepu o javnem razpisu mora biti navedeno:
1. predmet javnega razpisa, pri čemer mora biti jasno določen obseg izvajanja distribucije toplote (del ali celotno območje občine, število odjemalcev, količina distribucije toplote itd.);
2. pogoji, ki jih mora v skladu s predpisi izpolnjevati zainteresirana oseba;
3. višina in vrsta javnega kapitala, ki ga bo občina vložila v dejavnost izbrane zainteresirane osebe;
4. oblika in način vlaganja javnega kapitala;
5. obdobje, za katero se javni kapital vlaga;
6. način vračila ali odkupa javnega kapitala;
7. pravice in obveznosti glede objektov, zgrajenih z javnim kapitalom;
8. pravice in obveznosti občine do vloženega javnega kapitala in upravljanja;
9. pravice in obveznosti izvajalca do uporabe in razpolaganja z vloženim javnim kapitalom;
10. vrsta in pogoji zagotavljanja in uporabe storitev distribucije toplote;
11. predviden način financiranja distribucije toplote;
12. čas trajanja obveznosti distribucije toplote;
13. razmerja izvajalca do uporabnikov distribucije toplote;
14. posebne zahteve občine do izvajalca distribucije toplote;
15. pogodbeno kazen ter razlogih za odpoved, razvezo ali razdrtje pogodbe ter pravicah in obveznostih pogodbenih strank v takih primerih;
16. merila za izbiro najugodnejše vloge in način njihove uporabe ter kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju vlog;
17. rok in način predložitve vlog, ki ne sme biti krajši od 30 dni;
18. kraj in čas javnega odpiranja vlog;
19. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo, ceno dokumentacije in način plačila te dokumentacije;
20. drugi elementi, povezani s postopkom izvedbe javnega razpisa.
Javni razpis iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
51. člen
Občina mora v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, določene v zakonu in v tem odloku, ki jih mora izpolnjevati zainteresirana oseba, vključno z zahtevanimi podatki o zainteresirani osebi in navesti, katera dokazila o izpolnjevanju pogojev morajo biti predložena, da se bo vloga štela za popolno.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse informacije, na podlagi katerih bo lahko zainteresirana oseba ustrezno in kvalitetno oblikovala svojo vlogo.
52. člen
Rok za predložitev vloge prične teči naslednji dan po objavi sklepa o javnem razpisu v skladu z drugim odstavkom 50. člena tega odloka.
Pravočasno je vložena tista vloga, ki je na občino prispela v roku iz prejšnjega odstavka.
Prepozne vloge ter spremembe ali dopolnitve vlog, ki prispejo po preteku roka iz prvega odstavka tega člena se v nadaljnjem postopku ne upoštevajo in jih občina neodprte vrne zainteresirani osebi.
Do poteka roka za predložitev vlog je občina dolžna seznam zainteresiranih oseb in njihove vloge varovati kot poslovno skrivnost.
53. člen
Šteje se, da je javni razpis uspešen, če je občina pravočasno prejela vsaj eno popolno vlogo.
Odpiranje vlog je javno.
Po končanem javnem odpiranju vlog komisija ugotovi ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje in oceni prispele vloge v skladu z razpisnimi merili. Meril, ki niso bila navedena v javnem razpisu, komisija ne sme upoštevati.
Po pregledu in oceni vlog izda komisija upravno odločbo o izbiri zainteresirane osebe.
Odločba o izbiri iz prejšnjega odstavka tega člena se izda po predhodnem soglasju občinskega sveta. Občinski svet mora dati soglasje v desetih dneh od dneva, ko je bilo od njega to zahtevano. Če občinski svet v tem roku ne sporoči komisiji niti da daje niti da odreka soglasje, se šteje, da soglasja ni dal.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba. O pritožbi odloči župan. Če župan odločbo komisije odpravi in sam odloči o izbiri zainteresirane osebe mora pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta skladno s prejšnjim odstavkom tega člena.
54. člen
Na podlagi dokončne odločbe o izbiri sklene župan z izbrano zainteresirano osebo pogodbo o vlaganju javnega kapitala, skladno z določili 58. člena zakona o gospodarskih javnih službah in z vsebino sklepa o javnem razpisu iz 50. člena teh sprememb in dopolnitev odloka.
Župan lahko sklene pogodbo o vlaganju javnega kapitala iz prejšnjega odstavka tega člena, ko pridobi soglasje občinskega sveta
Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim odstavkom je nična.«
13. člen
Do sklenitve pogodbe o vlaganju javnega kapitala iz prejšnjega člena teh sprememb in dopolnitev odloka ter začetka izvajanja distribucije toplotne energije s strani novega dobavitelja opravlja naloge javne službe distribucije toplote Javno komunalno podjetje, JEKO-IN, d.o.o., Jesenice skladno z določili predpisov, ki so se uporabljali do uveljavitve tega odloka.
14. člen
Pristojni organi Občine Jesenice so dolžni nemudoma po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev odloka posredovati v objavo namero o zagotavljanju izvajanja gospodarske javne službe za distribucijo toplote ter graditev in upravljanje vročevodnega omrežja v Občini Jesenice na način vlaganja javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava in javno povabilo za vložitev vlog drugih zainteresiranih oseb.
15. člen
Dosedanji 47. do vključno 55. člen odloka se ustrezno oštevilčijo, tako da postanejo 55. do 63. člen odloka.
16. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-7/2003
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost