Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003

Kazalo

3276. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kamnik, stran 10591.

Na podlagi 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/02),170. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 11/01) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je Občinski svet občine Kamnik na 6. seji dne 2. 7. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine kamnik
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Kamnik (Uradni list RS, št. 52/99 in 11/01) se v 22. členu besedilo »dela plače« nadomesti z besedilom »plačila za opravljanje funkcije«.
2. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O razlogu za prenehanje mandata iz 32. člena statuta Občine Kamnik mora svetnik, župan in podžupan v 7 dneh pisno obvestiti občinski svet.«
3. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O razlogu za prenehanje mandata iz 32. člena statuta mora svetnik, župan in podžupan v 7 dneh pisno obvestiti občinski svet oziroma komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravi ugotovitveni sklep o prenehanju mandata za prvo sejo občinskega sveta po prejemu pisnega obvestila.«
4. člen
Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata iz prejšnjega odstavka. Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v 8 dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.
Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.
Svetniku, županu in podžupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prvega in drugega odstavka tega člena ter sklep o prenehanju mandata dostavi občinski volilni komisiji.«
5. člen
V 161. členu se v drugem odstavku za besedo »svet« vstavi besedilo »preko javnih medijev«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Informacije javnega značaja posreduje župan oziroma delavec občinske uprave, ki ga pooblasti župan.«
6. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-2/03
Kamnik, dne 3. julija 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost