Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003

Kazalo

3261. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Lokalna turistična organizacija Bovec", stran 10571.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), na podlagi zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Bovec (Uradno glasilo, št. 6/99) je Občinski svet občine Bovec na 7. redni seji dne 11. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda ‘’Lokalna turistična organizacija Bovec”
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda “Lokalna turistična organizacija Bovec” (Uradno glasilo, št. 6/00), se spremeni 10. člen, ki se sedaj glasi:
»Članstvo v zavodu je prostovoljno.
Člani zavoda so lahko:
– pravne osebe in podjetniki posamezniki, katerih dejavnost je kakorkoli povezana s turizmom, sobooddajalci ter tisti kmetje, ki opravljajo gostinsko dejavnost ter imajo v Občini Bovec svoj sedež, poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti,
– turistična in druga društva,
– pravne osebe in podjetniki posamezniki ter drugi lastniki počitniških stanovanj ali apartmajev, ki imajo v Občini Bovec počitniške kapacitete in jih tržijo,
– pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali prodajo raznega blaga in storitev,
– druge zainteresirane pravne osebe, podjetniki posamezniki ter osebe civilnega prava, v kolikor podpišejo pristopno izjavo in sklenejo z zavodom pogodbo, s katero uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
Člani zavoda sodelujejo pri upravljanju zavoda preko imenovanih članov v svetu zavoda in preko strokovnega sveta zavoda.
Člani zavoda iz tretje, četrte in pete alinee tega člena nimajo svojih predstavnikov v svetu zavoda in v strokovnem svetu zavoda.
O delu zavoda so člani informirani na letnem občnem zboru zavoda, ki ga skliče direktor zavoda.«
2. člen
Spremeni se 11. člen, ki se sedaj glasi:
»Člani lokalne turistične organizacije plačujejo članarino v višini in na način ki jo določi svet zavoda in bo opredeljena v sklenjeni pogodbi med članom zavoda in zavodom.«
3. člen
Spremeni se 13. člen, ki se sedaj glasi:
»Svet zavoda:
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda ima enajst članov, v katerega imenujejo:
a) predstavniki ustanovitelja tri člane, od katerih je en po funkciji župan Občine Bovec,
b) predstavniki delavcev zavoda enega člana,
c) predstavniki članov zavoda sedem članov ob upoštevanju segmenta turistične ponudbe po naslednjem ključu:
– hoteli enega člana,
– penzioni, gostišča, hotelsko naselje, moteli, kmečki turizem idr.: enega člana,
– zasebne sobe, apartmaji, planinske koče (lastniki, upravljalci) idr.: enega člana,
– kampi enega člana,
– športne in turistične agencije ter posredniki enega člana,
– trgovina, gostinstvo, obrt, društva, ostale turistične storitve enega člana,
– žičnice enega člana.
Člane sveta zavoda iz vrst predstavnikov ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Bovec na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje Občine Bovec.
Člane sveta zavoda iz vrst predstavnikov delavcev zavoda imenujejo delavci zavoda.
Člane sveta zavoda iz vrst predstavnikov članov zavoda predlagajo člani zavoda po posameznih segmentih turistične ponudbe, kot izhaja iz točke c) tega člena. S tem v zvezi bodo člani zavoda po podpisu pristopnih izjav in sklenitvi pogodbe organizirali sestanke po posameznih segmentih turistične ponudbe z namenom imenovanja članov v svet zavoda. Način imenovanja posameznega člana določijo člani posameznega segmenta turistične ponudbe.
Kolikor iz posameznega segmenta turistične ponudbe, kot je opredeljeno v točki c. tega člena, iz kakršnegakoli razloga ni imenovan član sveta zavoda, se v tem primeru član sveta zavoda imenuje na občnem zboru zavoda iz liste vseh članov zavoda.
Kolikor se član sveta zavoda preneha ukvarjati z dejavnostjo, kot je opredeljena v 10. členu tega odloka, ali v primeru stečaja oziroma likvidacije člana, se ta član zamenja z drugim članom iz istega segmenta turistične ponudbe. V kolikor pa ta segment nima članov, se novi član v najkrajšem roku imenuje na občnem zboru iz liste vseh članov zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzoča večina članov in odloča z večino glasov navzočih članov. V primeru enakega števila glasov, je sprejeta odločitev, za katero je glasoval predsednik sveta zavoda.
Natančnejše določbe glede predsednika in podpredsednika ter članov sveta zavoda in glede drugih vprašanj v zvezi z delom sveta zavoda, so zajete v statutu zavoda.«
4. člen
Spremeni se 14. člen, ki se sedaj glasi:
»Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki ga člani sveta zavoda imenujejo iz svojih vrst na prvi seji sveta zavoda. Predsednik ima namestnika, ki ga imenujejo člani sveta zavoda iz svojih vrst.
Svet zavoda:
– sprejema statut, h kateremu daje soglasje ustanovitelj zavoda,
– sprejema druge splošne akte zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda in člane strokovnega sveta s soglasjem ustanovitelja zavoda,
– sprejme sistematizacijo delovnih mest,
– daje soglasje k sklenitvi delovnega razmerja z delavci zavoda,
– sprejema letni program dela in razvoja zavoda, h kateremu daje soglasje ustanovitelj zavoda,
– sprejema zaključni račun,
– sprejema finančni načrt zavoda na podlagi letnega programa dela,
– opravlja nadzor nad opravljanjem dejavnosti in poslovanjem zavoda,
– daje mnenje in predloge o posameznih vprašanjih direktorju zavoda,
– odloča o statusnih spremembah in spremembah dejavnosti zavoda, h kateremu daje soglasje ustanovitelj zavoda,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovori delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge naloge, ki so določene z zakonom in statutom zavoda.«.
5. člen
Spremeni se 15. člen, ki se sedaj glasi:
»Direktor zavoda:
– organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda; na podlagi javnega razpisa ga imenuje svet zavoda ob soglasju ustanovitelja,
– opravlja zlasti naslednje naloge:
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– pripravlja letni program dela zavoda,
– obvešča ustanovitelja o delu zavoda in o uresničevanju programa dela in delovnih načrtov,
– sklepa pogodbe o delu in pogodbe o zaposlitvi delavcev zavoda,
– podpisuje pogodbe sklenjene med zavodom in člani zavoda,
– odloča o disciplinski odgovornosti delavcev na prvi stopnji,
– predlaga sistematizacijo delovnih mest,
– opravlja druge naloge skladno z zakoni in drugimi predpisi.«.
6. člen
Spremeni se 21. člen, ki se sedaj glasi:
»Sredstva za delo zavoda so:
– turistična taksa,
– njegovi lastni prihodki,
– republiška proračunska sredstva za programe in projekte,
– republiška proračunska sredstva iz naslova koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo,
– proračunska sredstva občine,
– mednarodna sredstva za programe in projekte,
– članarina članov zavoda,
– sofinanciranje ponudnikov turističnih storitev in ustanov,
– sponzorska sredstva,
– darila in dotacije,
– sredstva NTO za pospeševanje turizma,
– drugo.
Delež finančnih sredstev iz naslova turistične takse se določi s sklepom Občinskega sveta občine Bovec.«.
7. člen
Briše se 27. člen in s tem 28. člen postane 27. člen.
8. člen
V novem 27. členu se brišeta prvi in drugi odstavek.
Nov 27. člen se dopolni z naslednjim odstavkom:
»Prvo sejo sveta zavoda skliče direktor zavoda. Prvo sejo sveta zavoda vodi predstavnik ustanovitelja.« Z imenovanjem sveta zavoda, preneha funkcija začasnemu svetu zavoda.
9. člen
Ta odlok začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 120-022/2003
Bovec, dne 11. junija 2003.
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec, univ. dipl. inž. el. l. r.

AAA Zlata odličnost