Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003

Kazalo

3291. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2004, stran 10601.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00, 2/01 in 65/02) je Občinski svet občine Litija na 9. seji dne 3. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Litija za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Litija za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                                plan 2004
A) bilanca prihodkov in odhodkov
I. prihodki
700 davki na dohodek in dobiček               754,016.000
703 davki na premoženje                   102,624.000
704 domači davki na blago in storitve            81,914.000
710 udeležba na dobičku in
dohodki od premoženja                    15,475.000
711 takse in pristojbine                   10,303.000
712 denarne kazni                        152.000
713 prihodki od prodaje blaga in storitev            416.000
714 drugi nedavčni prihodki                 24,357.000
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev          20,998.000
722 prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev           174,500.000
740 transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij                  595,413.000
I. prihodki skupaj                    1.780,168.000
 
II. odhodki
400 plače in drugi izdatki zaposlenim            111,488.000
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost        18,448.000
402 izdatki za blago in storitve              256,566.000
403 plačila domačih obresti                  5,940.000
409 rezerve                         21,000.000
410 subvencije                        11,800.000
411 transferi posameznikom
in gospodinjstvom                      472,887.000
412 transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam                         73,390.000
413 drugi tekoči domači transferi              232,098.000
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev           275,800.000
430 investicijski transferi                 273,530.000
II. odhodki skupaj                    1.752,947.000
III. proračunski presežek
(primanjkljaj) I. – II.                   27,221.000
 
B) račun finančnih terjatev in naložb
750 prejeta vračila danih posojil                   –
751 prodaja kapitalskih deležev                    –
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih
deležev skupaj                            –
440 dana posojila                           –
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb              –
V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev skupaj       –
VI. prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev IV. – V.               –
 
C) račun financiranja
500 domače zadolževanje                        –
VII. zadolževanje skupaj                       –
550 odplačila domačega dolga                 27,221.000
VIII. odplačila dolga skupaj                 27,221.000
IX. povečanje sredstev na računih
(zmanjšanje) I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.            –
X. neto financiranje
VI. + VII – VIII. – IX. = – III.               27,221.000
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v 43. členu zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
1. transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij.
Krajevna skupnost lahko v letu 2004 prevzame obveznosti do višine planiranih sredstev za leto na kontu “413 – Drugi tekoči domači transferi” za posamezno krajevno skupnost, razen za sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi z lastno dejavnostjo. Krajevna skupnost se ne sme zadolževati ali izdajati poroštev.
4. člen
Če neposredni uporabnik občinskega proračuna po sprejemu proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev del oziroma storitev, se sredstva lahko prerazporedijo v okviru finančnega načrta neposrednega uporabnika. O prerazporeditvah sredstev odloča na predlog župana občine občinski svet.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna za leto 2004.
5. člen
Občina lahko v letu 2003 za odhodke za investicije in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov za leta 2003 do 2006, če so za ta namen že načrtovana sredstva za leto 2004.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% planiranega obsega sredstev v sprejetem proračunu, od tega:
– v letu 2005 50% planiranega obsega sredstev in
– v letu 2006 pa 20% planiranega obsega sredstev.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2005 za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% planiranega obsega sredstev v sprejetem proračunu.
Omejitve iz tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi in naročniškimi pogodbami.
6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 6 milijona tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah do višine 500 tisoč tolarjev v posameznem primeru odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
O odpisu obveznosti, ki so prihodek občinskega proračuna, razen obveznosti iz naslova obveznih dajatev, odloča na predlog župana občine občinski svet.
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
8. člen
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanovitelj je Občina Litija, morajo pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponuditi denarna sredstva Občini Litija, kolikor v 30 dneh od sprejema proračuna ne predložijo letnega programa, ki vsebuje tudi program porabe prostih denarnih sredstev.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Litija, v letu 2004 ne sme preseči skupne višine glavnic 20,600.000 tolarjev.
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanovitelj je Občina Litija, se v letu 2004 ne morejo zadolžiti ali izdati poroštev drugim fizičnim in pravnim osebam.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanovitelj je Občina Litija, so dolžni do 28. 2. 2005 predložiti občini poročila o delu, realizaciji programa ter zaključni račun za leto 2004.
Pravni osebi, ki ne predloži potrebnih dokumentov, se lahko za nedoločen čas zadrži izplačilo sredstev.
Prav tako so na zahtevo občinskega sveta, nadzornega odbora, župana ali občinske uprave pravne osebe dolžne izdelati in dostaviti dodatne analize poslovanja.
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Litija v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 401-12/03
Litija, dne 3. julija 2003.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost