Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003

Kazalo

3277. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Kamnik, stran 10592.

Na podlagi 2. in 7. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 77/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 11., 16. in 89. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je Občinski svet občine Kamnik na 6. seji dne 2. 7. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Kamnik
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, pogoji, merila in postopek za dodeljevanje finančnih sredstev za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije na območju Občine Kamnik.
II. POGOJI ZA DELITEV SREDSTEV
2. člen
Finančna sredstva se zagotavljajo v proračunu Občine Kamnik v višini, ki je določena z odlokom o proračunu Občine Kamnik za posamezno leto. Namenjena so dodeljevanju nepovratnih sredstev in subvencioniranju obrestne mere za kredite pridobljene pri poslovnih bankah.
3. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se v skladu s tem pravilnikom lahko dodelijo za naslednje ukrepe učinkovite rabe energije:
– toplotno izolacijo nebivalnega podstrešja – pohodni ali nepohodni strop proti podstrešju,
– toplotno izolacijo poševne strehe v bivalnem podstrešju – mansardi,
– toplotno izolacijo zunanjih zidov z obnovo fasade,
– zamenjavo stavbnega pohištva – oken in vrat,
– zamenjavo zasteklitve in tesnenje oken,
– zamenjavo energenta z okolju prijaznejšim energentom,
– obnovo ogrevalnega sistema,
– hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov in uvedbo plačila stroškov za ogrevanje po dejanski porabi toplote,
– prehod s trdih in tekočih goriv na vročevodno ali plinovodno omrežje,
– vgradnjo kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso,
– vgradnjo sistemov za izrabo sončne energije (za ogrevanje vode, za ogrevanje stavb, pridobivanje električne energije),
– vgradnjo toplotnih črpalk,
– vgradnjo kakovostnih mehčalcev vode.
III. UPRAVIČENCI
4. člen
Za pridobitev sredstev lahko zaprosijo občani, ki imajo stalno prebivališče v Občini Kamnik in:
– so lastniki oziroma solastniki stanovanjskih objektov,
– so najemniki stanovanjskih objektov, ki imajo z lastnikom objekta sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt ali ustrezno soglasje lastnika stanovanjskega objekta k izvedbi predvidenih ukrepov oziroma investicije v sisteme za izrabo obnovljivih virov energije,
5. člen
Splošni pogoji za pridobitev sredstev za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije:
– objekti, na katerih se izvajajo posegi iz 3. člena tega pravilnika, morajo biti locirani na območju Občine Kamnik in namenjeni stanovanjski rabi,
– objekti morajo biti zgrajeni v skladu z veljavnim dovoljenjem za gradnjo,
– posamezni ukrep učinkovite rabe energije mora biti izveden za celoten objekt. Izjema je le zamenjava stavbnega pohištva v večstanovanjskih objektih, kjer se predmetni ukrep lahko izvede v enem stanovanju pod pogojem, da upravnik objekta poda pisno izjavo o ustreznosti izbranega stavbnega pohištva,
– posamezni ukrep učinkovite rabe energije mora biti izveden do konca koledarskega leta, v katerem je bila dodeljena finančna spodbuda,
– višina dodeljenih finančnih sredstev sme znašati do 50% predračunske vrednosti za posamezni ukrep učinkovite rabe energije oziroma investicijo v izrabo obnovljivega vira energije.
IV. POSTOPEK ZA DELITEV FINANČNIH SREDSTEV
6. člen
Sklep o razpisu za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije sprejme župan Občine Kamnik in se objavi v glasilu Kamniški občan.
Sklep mora vsebovati:
1. določbe tega pravilnika, na podlagi katerih župan Občine Kamnik sprejme sklep,
2. skupni razpisani znesek sredstev,
3. ukrepe učinkovite rabe energije, za katere se dodeljujejo sredstva,
4. merila za dodelitev sredstev,
5. navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva,
6. pogoje pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
7. rok za vložitev vlog,
8. naslov, na katerega se vložijo vloge,
9. navodilo o obvezni vsebini vloge,
10. rok v katerem bo izdan sklep o dodelitvi sredstev,
11. določbo, da se nepopolne in nepravočasno vložene vloge ne bodo upoštevale,
12. določbo, da se poslana dokumentacija vlagateljem ne bo vračala.
7. člen
Vloga za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije mora obvezno vsebovati:
– ime, priimek in naslov prosilca ter lokacijo (naslov) objekta, na katerem se izvaja poseg,
– ustrezno upravno dovoljenje ali lokacijsko informacijo za izvedbo del, razen za redna in investicijsko vzdrževalna dela v skladu z 2. in 6. členom zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02),
– potrdilo o lastništvu objekta ali najemno pogodbo,
– soglasje lastnika, v večstanovanjskih objektih pa soglasje najmanj 51% vseh solastnikov oziroma soglasje upravnika k nameravanemu posegu,
– popis del in predračun predvidenih del,
– dokazilo o izpolnjevanju tehničnih kriterijev za vgrajene materiale, elemente in naprave. Tehnični kriteriji so določeni na podlagi odredb, uredb, pravilnikov in navodil pristojnih ministrov ali priporočil AURE – Agencije za učinkovito rabo energije RS,
– višino zaprošenih sredstev z navedbo lastnega deleža,
– izjavo, da za predvideni investicijski projekt ni bila dodeljena državna pomoč oziroma, če je bila, kolikšen delež je bil pridobljen iz drugih virov,
– rok zaključitve investicijskega projekta,
– drugo dokumentacijo, ki jo v razpisu zahteva občinska uprava.
8. člen
Vloge za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije obravnava komisija, ki jo imenuje župan.
Sklep o dodelitvi sredstev na predlog komisije izda občinska uprava. Zoper sklep je možna pritožba, ki se v roku 8 dni od prejema sklepa vloži pri organu, ki je sklep izdal. O pritožbi odloči župan v 30 dneh od prejema pritožbe.
9. člen
Odobrena sredstva se nakažejo na račun izvajalca del oziroma dobavitelja materiala ali opreme, ko prosilec predloži dokazilo o izvedbi del oziroma nabavi materiala ali opreme.
10. člen
Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, preverja Občinska uprava občine Kamnik.
Prosilec je dolžan takoj vrniti dodeljena sredstva, revalorizirana z indeksom rasti cen življenjskih stroškov v primeru:
– zamolčanja resničnih dejstev ali posredovanja lažnih podatkov, ki bi vplivali na dodelitev sredstev,
– če se ugotovi, da so sredstva nenamensko porabljena.
11. člen
Strokovna opravila v zvezi z dodeljevanjem sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije opravlja Občinska uprava občine Kamnik.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 41405-1/03
Kamnik, dne 2. julija 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost