Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003

Kazalo

3267. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 10577.

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 6. seji dne 30. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
S to spremembo se spremenijo 2., 6., 7., 8. člen odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 72/98, 101/00 in 97/01).
2. člen
V zadnjem odstavku 2. člena se črta besedilo »naselij, in sicer za peskokope« in se za besedo izven doda besedilo »poselitvenih območij.«
3. člen
V 6. členu se doda nova alinea, ki se glasi:
                    1. obm./  2. obm./ 3. obm./
                     točk    točk   točk
n) nezazidana stavbna zemljišča za
katera še ni znan namen uporabe     1.000     750    350
4. člen
7. člen odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
I. Zazidano stavbno zemljišče
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upošteva:
1. pri stanovanjskih prostorih površina stanovanjskih prostorov (vključujoč vse pomožne in tehnične prostore) ugotovljena po določilih stanovanjskega zakona ter tlorisna površina prostostoječih garaž, s pripadajočo gradbeno parcelo;
2. pri poslovnih prostorih etažna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom, s pripadajočo gradbeno parcelo.
Poleg površin iz drugega odstavka tega člena se štejejo za določitev nadomestila kot zazidana stavbna zemljišča tudi:
– površine nepokritih skladišč, internih parkirišč,
– površine namenjene začasnim in trajnim odlagališčem odpadkov, trdih odpadkov in nasipov zemlje,
– površine namenjene delavnicam na prostem,
– odprte športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti,
– kamnolomi in peskokopi,
– javne površine namenjene trajni ali začasni pridobitni dejavnosti: gostinski vrtovi, kioski in samostojne stojnice, zabavne prireditve, razstave in sejmi za gospodarske namene, vodne in obvodne površine,
– površine, na katerih so grajeni daljnovodi, telekomunikacijski objekti, površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinastih goriv, ter vsi ostali infrastrukturni objekti, ki po zakonu o graditvi objektov, niso objekti gospodarske javne infrastrukture,
– ter druge površine, ki so namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti.
II. Nezazidano stavbno zemljišče
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne strukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Za določitev površine za odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče, se upošteva površina nezazidanega stavbnega zemljišča iz prejšnjega odstavka.
Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, so do njene določitve za gradbeno parcelo šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.«
5. člen
8. člen sedanjega odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
– višina nadomestila za stanovanjske in poslovne prostore se določi tako, da se skupno število točk iz 4., 5., in 6. člena odloka pomnoži s površino (m2) stanovanjskih in poslovnih prostorov in z vrednostjo točke za izračun nadomestila,
– višina nadomestila za zazidano gradbeno parcelo znotraj površin za stanovanja in spremljajoče dejavnosti se določi tako, da se skupno število točk iz 4., 5., in 6. člena odloka pomnoži s površino (m2) gradbene parcele in z vrednostjo točke za izračun nadomestila v višini 10% izračunane vrednosti po 1. in 2. točki 4. člena, 1. in 2. točki 5. člena ter 6. člena tega odloka,
– višina nadomestila za zazidano gradbeno parcelo znotraj površin za obrtno-podjetniške, proizvodne in poslovne dejavnosti (BI 8/1, BM 8/1, BP 9/1 in BP 9/2, MP 11/1, BM 9/1) se določi tako, da se skupno število točk iz 4., 5., in 6. člena odloka pomnoži s površino (m2) gradbene parcele in z vrednostjo točke za izračun nadomestila v višini 20% izračunane vrednosti po 1. in 2. točki 4. člena, 1. in 2. točki 5. člena ter 6. člena tega odloka,
– višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče znotraj površin za stanovanja in spremljajoče dejavnosti se določi tako, da se skupno število točk iz 4., 5., in 6. člena odloka pomnoži s površino (m2) za nezazidano stavbno zemljišče in z vrednostjo točke za izračun nadomestila v višini 7% izračunane vrednosti po 1. in 2. točki 4. člena, 1. in 2. točki 5. člena ter 6. člena tega odloka,
– višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče znotraj površin za obrtno-podjetniške, proizvodne in poslovne dejavnosti (BI 8/1, BM 8/1, BP 9/1 in BP 9/2, MP 11/1, BM 9/1) se določi tako, da se skupno število točk iz 4., 5., in 6. člena odloka pomnoži s površino (m2) za nezazidano stavbno zemljišče in z vrednostjo točke za izračun nadomestila v višini 30% izračunane vrednosti po 1. in 2. točki 4. člena, 1. in 2. točki 5. člena ter 6. člena tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42008-3/98-2003
Dol pri Ljubljani, dne 30. junija 2003.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l. r.

AAA Zlata odličnost