Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3224. Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode
3225. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katera so pridobila uporabno dovoljenje javna podjetja za proizvodnjo in distribucijo električne energije
3226. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o zvrsteh naravnih vrednot
3227. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
3228. Uredba o koncesiji za odvzem naplavin v strugi reke Save Dolinke na območju Občine Kranjska Gora
3229. Uredba o koncesiji za odvzem naplavin iz lovilnih jam na reki Soči, Tolminki in Bači
3250. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje

Sklepi

3230. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v San Franciscu
3231. Sklep o imenovanju častnega konzula v San Franciscu
3232. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana
3233. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv Celje
3234. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Koper
3235. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana
3236. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor
3237. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv v Novi Gorici
3238. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv na Ptuju
3239. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
3240. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija

MINISTRSTVA

3241. Pravilnik o sprejemu katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij
3242. Pravilnik o izkaznici in vavčerju za uveljavljanje pravice do tolmača za slovenski znakovni jezik

USTAVNO SODIŠČE

3251. Popravni sklep odločbe US

SODNI SVET

3243. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
3244. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3245. Odvetniška tarifa
3246. Stalna lista arbitrov pred arbitražo pri Zavarovalnici Triglav, d.d.
3247. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za junij 2003

OBČINE

Mozirje

3248. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Podrožnik

Škofja Loka

3249. Razlaga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o merilih in kriterijih za določitev delovnih mest, za katera je obvezna vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje
2. Popravek pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
3. Popravek sklepa o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
4. Popravek odločbe o ugotovitvi skladnosti 22. člena in prvega odstavka 24. člena pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencije za zaposlovanje z ustavo in zakonom ter o razveljavitvi drugega odstavka 2. člena pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencije za zaposlovanje z odložnim rokom
5. Popravek Slovenskega računovodskega standarda 6 (2002) kratkoročne finančne naložbe
6. Popravek odloka o zazidalnem načrtu "Pristava"
7. Popravek odloka o zazidalnem načrtu 14/a "Novi center Ivančna Gorica" (prva faza)
8. Popravek sklepa o razglasitvi nepremičnin in opreme, ki so javna infrastruktura na področju kulture v Občini Kamnik
9. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990 za območje Občine Kidričevo
10. Popravek odloka o predkupni pravici Občine Radeče
11. Popravek odloka o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti