Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2003 z dne 7. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2003 z dne 7. 7. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3192. Uredba o načinu delovanja znanstvenih odborov na področju ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi

Sklepi

3193. Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)

MINISTRSTVA

3219. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Nazarje (2003-2012)
3220. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trnovo (2003-2012)
3221. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Polje (2002-2011)
3222. Pravilnik o kakovosti kefirja
3223. Pravilnik o načinu uresničevanja posameznih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja načelnikov upravnih enot

BANKA SLOVENIJE

3194. Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3195. Spremembe pravilnika o organizaciji Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije
3196. Spremembe in dopolnitve pravilnika o arbitražnem postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije
3197. Pravila Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije za vodenje postopkov v skladu z Arbitražnimi pravili UNCITRAL

OBČINE

Cerknica

3198. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2003
3199. Pravilnik o enkratni pomoči za novorojence v Občini Cerknica

Divača

3200. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Divača
3201. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
3202. Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah
3203. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3204. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Divača

Gornji Petrovci

3205. Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo, vodarini in o priključni taksi
3206. Sklep o spremembi in dopolnitvi akta o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Gornji Petrovci

Krško

3207. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2197/5, k.o. Planina in o prodaji predmetne nepremičnine

Ljubljana

3208. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Škofljica

3209. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izdajanju občinskega glasila
3210. Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Škofljica

Štore

3211. Odlok o predkupni pravici Občine Štore
3212. Sklep o povišanju ekonomske cene vrtca v Občini Štore

Velika Polana

3213. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Velika Polana
3214. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Velika Polana
3215. Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske službe pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja
3216. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti
3217. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu
3218. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Velika Polana

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

40. Zakon o ratifikaciji Konvencije za preprečevanje nezakonitih dejanj zoper varnost pomorske plovbe (MKPND)
41. Zakon o ratifikaciji Protokola za preprečevanje nezakonitih dejanj zoper varnost ploščadi, postavljenih na epikontinentalnem pasu (MPNDVP)
42. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic (MOAEP)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti