Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2003 z dne 7. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2003 z dne 7. 7. 2003

Kazalo

3199. Pravilnik o enkratni pomoči za novorojence v Občini Cerknica, stran 10305.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 5. redni seji dne 27. 6. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni pomoči za novorojence v Občini Cerknica
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam z območja Občine Cerknica, določa upravičence, višino enkratne pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje dodelitve enkratne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju: enkratna pomoč), je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo enkratne pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Cerknica.
3. člen
Pravico do enkratne pomoči ima novorojenec oziroma eden od staršev pod pogojem, da sta oba z novorojencem državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini Cerknica.
4. člen
Pravico do enkratne pomoči za novorojenca se uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu pri Občinski upravi občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica. O dodelitvi enkratne pomoči se določi s sklepom.
Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje devet mesecev po rojstvu otroka za katerega se enkratna pomoč uveljavlja. Po preteku tega roka, se vloga kot prepozno vložena, s sklepom zavrže.
5. člen
Vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti:
– dokazilo o državljanstvu,
– izpisek iz rojstne matične knjige,
– potrdilo o stalnem prebivališču za starše in novorojenca,
– fotokopijo hranilne knjižice ali tekočega računa na katerega se nakaže enkratno pomoč.
6. člen
Višino enkratne pomoči na podlagi tega odloka s sklepom določi Občinski svet občine Cerknica, za vsako proračunsko leto posebej.
Z uveljavitvijo tega pravilnika znaša za leto 2003 enkratna pomoč 25.000 SIT.
7. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 15202-1/2003-6
Cerknica, dne 27. junija 2003.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l. r.

AAA Zlata odličnost