Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2003 z dne 4. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2003 z dne 4. 7. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3141. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (ZPSPD-A)
3142. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kemikalijah (ZKem-A)
3143. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kozmetičnih proizvodih (ZKozP-A)
3144. Zakon o vojnih grobiščih (ZVG)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3145. Odlok o predčasnem odpustu vojakov s služenja vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3182. Uredba o spremembah uredbe o kategorizaciji državnih cest
3183. Uredba o izdaji obveznic Republike Slovenije serije RS15U
3184. Uredba o dopolnitvi uredbe o cestni taksi za motorna in priklopna vozila registrirana izven Republike Slovenije, s katerimi se opravlja prevoz potnikov in blaga po javnih cestah v Republiki Sloveniji
3185. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)

Sklepi

3186. Sklep o prenosu nadomeščenih delov državnih cest med občinske ceste
3187. Sklep o opustitvi nadomeščenih delov državnih cest
3188. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic

MINISTRSTVA

3146. Pravilnik o razveljavitvi pravilnika o nomenklaturi poštnih storitev
3147. Pravilnik o sistemskih obratovalnih navodilih za prenos zemeljskega plina in upravljanje prenosnega plinovodnega omrežja
3148. Pravilnik o metodologiji za določanje vodnih teles podzemnih voda
3149. Pravilnik o metodologiji za določanje vodnih teles površinskih voda
3150. Seznam katastrskih občin osrednjega območja pojavljanja velikih zveri
3189. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
3190. Pravilnik o zahtevah za pravne osebe, ki izvajajo strokovne naloge meroslovnega nadzora nad predpakiranimi izdelki, ki so označeni z znakom EGS
3191. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu označevanja cen blaga in storitev

USTAVNO SODIŠČE

3151. Odločba, da se sklep Vrhovnega sodišča RS, št. II Ips 558/98 z dne 27. 10. 1999 razveljavi, zadeva se vrne vrhovnemu sodišču v novo odločanje. Rok iz 429. člena zakona o pravdnem postopku se ustavnima pritožnikoma izteče trideset dni po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije

BANKA SLOVENIJE

3152. Sklep o spremembi sklepa o obveznih rezervah
3153. Sklep o dajanju kovancev za 20 in 50 tolarjev v obtok
3154. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o sistemu zajamčenih vlog
3155. Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
3156. Sklep o spremembah sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic

OBČINE

Brezovica

3157. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
3158. Sprememba odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3159. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Brezovica

Celje

3160. Odlok o ureditvenem načrtu za center za ravnanje z odpadki Celje-CERO
3161. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taksi na onesnaževanje vode
3162. Odlok o spremembi in preimenovanju dela območja gledališkega trga

Ig

3163. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2002
3164. Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer bolezni v letu 2003

Kočevje

3165. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kočevsko Polje (PUP2) v Občini Kočevje

Lendava

3166. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava
3167. Odlok o predkupni pravici Občine Lendava na nepremičninah
3168. Odlok o ustanovitvi občinskega glasila Občine Lendava
3169. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Dolga vas

Prevalje

3170. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000

Radeče

3171. Odlok o spremembi odloka o priznanjih Občine Radeče
3172. Sklep o imenovanju podžupana Občine Radeče

Ravne na Koroškem

3173. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudske univerze Ravne na Koroškem
3174. Sprememba statuta Občine Ravne na Koroškem
3175. Program priprave lokacijskega načrta mestnega jedra Ravne na Koroškem

Rogaška Slatina

3176. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Sevnica

3177. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sevnica
3178. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica
3179. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sevnica

Tabor

3180. Razpis nadomestnih volitev v občinski svet

Tišina

3181. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti