Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003

Kazalo

3240. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija, stran 10414.

Na podlagi 36. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 99/99) in 12. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija
I
V sklepu o sofinanciranju podiplomskega študija (Uradni list RS, št. 41/01 in 96/02) se spremeni II. točka tako, da se datum “15. aprila“ nadomesti s “15. julija“.
II
V III. točki se besedi “raziskovalne naloge“ nadomestita z besedilom “raziskovalne programe ali raziskovalne in razvojne projekte“.
III
Zadnji odstavek IV. točke se spremeni tako, da se glasi:
“Ministrstvo mora z izbranim visokošolskim zavodom skleniti pogodbo o sofinanciranju do roka, določenega z javnim razpisom.“.
IV
V četrti alinei prvega odstavka VIII. točke se številka “30“ nadomesti s številko “45“.
V
X. točka se spremeni, tako da se glasi:
“Študent opravlja individualno raziskovalno delo v raziskovalni skupini na visokošolskem zavodu oziroma v raziskovalni organizaciji.
Vodja programske skupine ter nosilec vsakega temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega programa ali raziskovalnega in razvojnega projekta (v nadaljnjem besedilu: raziskovalna naloga), ki se financira iz proračuna Republike Slovenije, morata v raziskovalno skupino na vsako tretjino ekvivalenta polnega delovnega časa vključiti najmanj enega študenta, ki je vpisan v program za pridobitev magisterija oziroma doktorata znanosti, in mu omogočiti, da v skupini opravi individualno raziskovalno delo iz VIII. točke tega sklepa. Če se za delo pri posamezni raziskovalni nalogi ne odloči noben študent, to ne vpliva na njen siceršnji potek in financiranje. Med študente, ki se vključujejo v raziskovalno skupino po določilih tega odstavka, se lahko štejejo tudi mladi raziskovalci in asistenti stažisti.
Podatki o nosilcih, naslovih in trajanju raziskovalnih nalog iz prejšnjega odstavka so javno dostopni, njihovo objavo pa najmanj enkrat letno, praviloma najkasneje do 1. marca, zagotovi ministrstvo v sodelovanju z drugimi financerji raziskovalnih programov ali raziskovalnih in razvojnih projektov ter visokošolskimi zavodi.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke lahko študent opravi individualno raziskovalno delo sam, če ga ni mogoče vključiti v raziskovalno skupino.“.
VI
Prva alinea drugega odstavka XV. točke se spremeni, tako da se glasi:
“– za študente, državljane Republike Slovenije, ki se prvič vpišejo v podiplomski študij, in sicer v 1. letnik v študijskem letu, ko je študijski program izbran prek razpisa iz drugega poglavja tega sklepa, in redno napredujejo v 2., 3. oziroma 4. letnik, visokošolski zavod pa izpolnjuje vse obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju;“.
VII
Naslov pred XVI. točko se spremeni, tako da se glasi: “Šolnina, ki jo zaračuna visokošolski zavod“.
VIII
XVII., XVIII. in XIX. točka se črtajo.
PREHODNA DOLOČBA
IX
Določba IV. točke tega sklepa se začne uporabljati za študijske programe, navedene v razpisu za vpis v študijsko leto 2004/2005.
KONČNA DOLOČBA
X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 626-00/2001-2
Ljubljana, dne 3. julija 2003.
EVA 2003-3311-0147
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost