Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003

Kazalo

3228. Uredba o koncesiji za odvzem naplavin v strugi reke Save Dolinke na območju Občine Kranjska Gora, stran 10383.

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 –ZON, 22/00 – ZJS in 67/02 – ZV-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za odvzem naplavin v strugi reke Save Dolinke na območju Občine Kranjska Gora
1. člen
(predmet koncesije)
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa pogoje za podeljevanje koncesije za odvzem naplavin na delih vodnega telesa reke Save Dolinke na območju Občine Kranjska Gora.
2. člen
(območje koncesije)
(1) Deli vodnega telesa reke Save Dolinke iz prejšnjega člena so vodna telesa med gorvodno in dolvodno mejo vodnega telesa, določena v naslednji tabeli:
-------------------------------------------------------------------------------
Ime območja za odvzem naplavin  Koordinati gorvodne meje  Koordinati dolvodne
                 vodnega telesa       meje vodnega telesa
-------------------------------------------------------------------------------
prodišče nad Mojstrano      Y = 5 416 482       Y = 5 418 295
                 X = 5 147 927       X = 5 147 230
-------------------------------------------------------------------------------
prodišče pod Martuljkom     Y = 5 411 358       Y = 5 412 234
                 X = 5 149 305       X = 5 148 851
-------------------------------------------------------------------------------
prodna pregrada Mlinca      Y = 5 420 824       Y = 5 420 815
                 X = 5 148 911       X = 5 148 800
-------------------------------------------------------------------------------
prodna pregrada Planica     Y = 5 402 257       Y = 5 402 255
                 X = 5 148 567       X = 5 148 698
-------------------------------------------------------------------------------
(2) Posamezni del vodnega telesa reke Save Dolinke je določen s koordinatami gorvodne meje in dolvodne meje dela vodnega telesa, ki so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1:5000.
3. člen
(vsebina koncesije)
(1) Koncesija po tej uredbi obsega:
1. odvzem in skladiščenje naplavin,
2. pripravo frakcij peska iz naplavin za gradbene namene,
3. urejanje in vzdrževanje objektov za dostop oziroma dovoz do mesta odvzema naplavin ter urejanje in vzdrževanje objektov na mestu odvzema naplavin.
(2) Skupna količina v koledarskem letu odvzetih naplavin na posameznem delu vodnega telesa reke Save Dolinke ne sme presegati količin, ki so določene v načrtu izvajanja koncesije za odvzem naplavin na odseku reke Save Dolinke na območju Občine Kranjska Gora (v nadaljnjem besedilu: program).
4. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
(1) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je gospodarska družba registrirana v Republiki Sloveniji oziroma samostojni podjetnik posameznik priglašen v vpisnik podjetnikov pri izpostavi Davčne uprave Republike Slovenije, za opravljanje dejavnosti pridobivanja gramoza in peska in dajanja le-teh v promet,
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, in proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek, ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– da je tehnično usposobljen za odvzem naplavin,
– da ima zagotovljeno možnost za pripravo frakcij peska iz naplavin v lastnem obratu ali po pogodbi,
– da ima zagotovljeno možnost skladiščenja odvzetih naplavin.
(2) Koncesija se podeli za posamezno območje odvzema naplavin enemu koncesionarju.
5. člen
(posebni pogoji)
(1) Naplavine je dovoljeno odvzemati izključno v skladu s programom, in sicer takrat, ko:
– je dotok naplavin večji od transportne sposobnosti vodotoka,
– se začne dvigovati gladina vode in dna zaradi odlaganja naplavin,
– je treba zagotoviti konstantno pretočno sposobnost vodotoka,
– odlaganje naplavin ogroža vodne objekte,
– je ogrožen ali bistveno zmanjšan dotok vode v podzemne vode.
(2) Koncesionar sme odvzemati naplavine na odvzemnem mestu v času in na način, kot to določa program, ki ga do 31. oktobra tekočega leta za naslednje leto izdela ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Ministrstvo lahko program tekom tekočega leta dopolni zaradi izrednih dogodkov, ki imajo vpliv na transport naplavin.
(3) Koncesionar ne sme pripravljati frakcij peska iz odvzetih naplavin na območju struge reke Save Dolinke. Ustrezna mesta za pripravo frakcij peska se določijo v programu.
(4) Koncesionar mora drugim obstoječim uporabnikom zagotoviti nemoteno izvajanje pravice do rabe reke Save Dolinke.
6. člen
(okoljevarstveni pogoji)
(1) Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev v skladu s predpisi zagotoviti še:
– ukrepe proti poslabšanju vodnega režima zaradi odvzema naplavin,
– ukrepe, da z odvzemom naplavin ne bodo ogroženi vodni objekti,
– ukrepe, da z odvzemom naplavin ne bo ogrožena stabilnost naravnih odsekov struge vodotoka in s tem povzročena globinska ali bočna erozija,
– ukrepe za preprečevanje poslabšanja kakovosti vode reke Save Dolinke,
– migracijo vodnih organizmov,
– ukrepe za zagotovitev najmanjšega možnega vpliva na vodne organizme (drstenje, migracije),
– nemoteno potovanje zadostnega deleža naplavin dolvodno po vodotoku,
– ohranjanje biotske raznovrstnosti in avtohtonosti habitatov,
– odstranjevanje plavin in drugih odpadkov iz območja odvzemanja naplavin v skladu s predpisi ravnanja z odpadki,
– ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo novega oziroma nadomestitvijo prejšnjega stanja po prenehanju koncesije, kot je to določeno v koncesijski pogodbi.
(2) Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v upravnih aktih v zvezi s posegi v prostor.
7. člen
(stroški koncesionarja)
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki bo podeljena na podlagi te uredbe.
8. člen
(obveznosti koncesionarja)
(1) Koncesionar redno vodi posebno ločeno računovodstvo, evidenco odvzetih količin naplavin in količin prodanih frakcij peska ter poslovnik o odvzemu, skladiščenju in pripravi frakcij peska iz odvzetih naplavin.
(2) Podrobnejši pogoji za izvajanje koncesije se lahko določijo tudi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar je dolžan brezplačno odstopiti naplavine izvajalcu javne službe na področju urejanja voda za potrebe vzdrževanja vodotokov in vodnih objektov na območju reke Save Dolinke.
(4) Količine, potrebne za izvajanje javne službe, se določijo v programu.
(5) Koncesionar je dolžan za dejansko odvzete količine naplavin plačati vodno povračilo v skladu s predpisi.
9. člen
(pravice koncesionarja)
Koncesionar ima pravico, da frakcije peska, ki jih pripravlja iz odvzetih ali skladiščenih naplavin, uporabi sam zaradi izvajanja lastne dejavnosti ali daje v promet.
10. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
(1) Koncesija se začne izvajati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(2) Koncesija se podeli za obdobje do 31. decembra 2010.
(3) Koncesija se lahko na podlagi vloge imetnika podaljša v skladu z zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 110-02 – ZGO-1).
11. člen
(plačilo za koncesijo)
(1) Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek, ki je enak zmnožku med količino naplavin, izraženo v m3, in 10% povprečno tržno vrednostjo 1 m3 frakcije peska velikosti 0/32 mm. Količina naplavin za vsako odvzemno mesto je določena v programu.
(2) Povprečna tržna vrednost frakcije peska iz prejšnjega odstavka se določa na podlagi prodajnih cen te frakcije peska, doseženih v preteklem letu, na območju porečja reke Save.
(3) Za količine odvzetih naplavin, ki jih koncesionar brezplačno, po programu, odstopi za potrebe javne službe, koncesionar ne plačuje koncesije in vodnega povračila.
(4) Plačilo za koncesijo se razdeli med državo in lokalno skupnostjo, na območju katere je odvzemno mesto, v razmerju 50: 50.
(5) Prihodki iz prvega odstavka tega člena so vir občinskega proračuna in proračuna Republike Slovenije.
(6) Način obračunavanja in plačevanja se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
12. člen
(način pridobitve koncesije)
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis izvede ministrstvo.
(3) O izbiri koncesionarja odloči koncedent z upravno odločbo.
(4) Koncesionar mora v roku 6 mesecev od izdaje odločbe o izbiri koncesionarja skleniti koncesijsko pogodbo, sicer koncesija preneha veljati.
13. člen
(vsebina javnega razpisa)
Javni razpis mora vsebovati:
– podatke o koncedentu,
– predmet in predviden obseg koncesije,
– pogoje za pridobitev koncesije,
– podatke, ki jih mora vsebovati prijava na razpis,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– čas in kraj oddaje prijav,
– rok za izbor koncesionarja,
– prednostna merila za izbor koncesionarja,
– postopek za izbor koncesionarja,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovorno osebo za dajanje informacij med razpisom.
14. člen
(prednostna merila za izbor koncesionarja)
Kot prednostna merila se upoštevajo:
– boljša tehnična opremljenost za odvzem, skladiščenje in pripravo frakcij peska,
– ustreznejša rešitev zagotavljanja varstva okolja,
– ustreznejši načrt izvajanja koncesije, iz katerega je razviden način odvzema, skladiščenje in priprava frakcij peska ali druga predelava naplavin.
15. člen
(objava in izvedba javnega razpisa)
(1) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 40 dni od dneva objave.
(2) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena vsaj ena veljavna prijava.
(3) Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.
(4) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
16. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu z zakonom. V koncesijski pogodbi se podrobneje določi način ureditve pravic in obveznosti med koncesionarjem in koncedentom v primeru spremenjenih razmer vodnega režima reke Save Dolinke.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta ministrstvo.
(3) Količina naplavin za odvzem in čas izvajanja koncesije se določijo v aneksu h koncesijski pogodbi, ki se sklene za obdobje koledarskega leta na podlagi programa za vsako leto posebej.
(4) Koncesionar mora do 31. decembra tekočega leta od koncedenta pridobiti potrjen letni program za izvajanje koncesije v naslednjem letu in skleniti aneks h koncesijski pogodbi za naslednje leto.
(5) S sklenitvijo koncesijske pogodbe se koncesionar zaveže, da bo spoštoval obveznosti iz te uredbe.
(6) V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.
17. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo pristojni inšpektorji.
(2) Tehnični nadzor nad izvajanjem programa in načina odvzema naplavin izvaja ministrstvo.
18. člen
(prenehanje koncesije)
Razlogi in način prenehanja koncesije se določijo v koncesijski pogodbi skladno z zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/08 in 110/02 – ZGO-1).
19. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-08/2001-2
Ljubljana, dne 3. julija 2003.
EVA 2003-2511-0091
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost