Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003

Kazalo

3262. Odlok o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči, stran 10573.

Na podlagi 21., 50.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US; U-I-32/95-20, 1/96, 9/99 – odl. US: U-I-312/96, 56/99 (31/00 – popr.), 86/99 – odl. US: U-I-64/96, 22/00, 82/01 – odl. US: U-I-92/99-9, 67/02) ter 3. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03), pravilnika o enotni uniformi, označbah in opremi pooblaščenih delavcev občinskega redarstva (Uradni list RS, št. 2/99), 13. in 16. člena zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02), in 16. člena statuta Občine Bovec (Ur. glasilo št. 6/99), je Občinski svet občine Bovec na 8. redni seji dne 1. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči
1. člen
Ta odlok ureja uporabo in varovanje dostopnih mest ob reki Soči in pritoku Koritnice na območju Občine Bovec za športno plovbo. Odlok ureja tudi način dostopa in varovanja okolja ob dostopnih mestih.
2. člen
Dostopno mesto je mesto ob reki, ki je namenjeno dostopu in izstopu iz reke za opravljanje športne plovbe.
3. člen
Dostop k reki Soči je na območju Občine Bovec za športno plovbo dovoljen le na za to urejenih dostopnih mestih. Ta dostopna mesta so predstavljena tudi v pregledni karti in informativnem gradivu.
4. člen
Dostopna mesta za športno plovbo ob reki Soči v Občini Bovec so:
– pri Markovem mostu pod naseljem na Logu v Trenti,
– pri odcepu za Vas na Skali v Soči,
– pri gostišču Lovec v Soči,
– pod Velikimi koriti v Soči,
– Pri bunkerjih,
– Kršovec,
– Zmuklica,
– pod trdnjavo Kluže,
– sotočje Koritnice in Soče,
– Čezsoča,
– Log Čezsoški – Boka,
– Srpenica 1.
5. člen
Plovba je dovoljena:
1. s plovili, ki lahko prevažajo več kot tri osebe:
– na reki Soči, pri višini vode, ki je pri vodomerni postaji Log Čezsoški nižja od 75 cm, od vstopnega mesta Srpenica pri pritoku Sušec (Srpenica 1) do izstopnega mesta pri mostu čez Sočo v Trnovem (Trnovo 1),
– na reki Soči, pri višini vode, ki je pri vodomerni postaji Log Čezsoški višja od 75 cm, od vstopnega mesta pod Koriti pri Kršovcu (Zmuklica) do izstopnega mesta Trnovo 1,
– na reki Soči, pri višini vode, ki je pri vodomerni postaji Log Čezsoški višja od 150 cm, od vstopnega mesta pod Velikimi koriti do izstopnega mesta Log Čezsoški.
Plovba je prepovedana na odseku Log Čezsoški – Trnovo 1 pri višini vode, ki je pri vodomerni postaji Log Čezsoški višja od 150 cm.
2. s plovili, ki lahko prevažajo tri osebe:
– na reki Soči od vstopnega mesta pod Velikimi koriti do izstopnega mesta Trnovo pri Podrtem mostu (Trnovo 2) ter od vstopnega mesta Napoleonov most dalje,
– na reki Koritnici od vstopnega mesta pod trdnjavo Kluže do izliva v reko Sočo.
3. s plovili, ki lahko prevažajo največ dve osebi:
– na območjih iz prejšnje točke,
– na reki Soči od vstopnega mesta pri Markovem mostu pod naseljem Na Logu do izstopnega mesta pri gostišču Lovec in od vstopnega mesta Trnovo 2 do izstopnega mesta Napoleonov most.
6. člen
1. Izvajanje plovbe z rečnim bobom (»hydrospeeda«) je dovoljeno na reki Soči od vstopnega mesta Zmuklica do izstopnega mesta Trnovo 1 ter od vstopnega mesta Napoleonov most dalje. Izvajanje soteskanja (»canyoninga«) je dovoljeno na pritoku Sušec – dostopno mesto Srpenica 1.
2. Plovba iz prejšnjega člena in izvajanje plovbe z rečnim bobom sta dovoljeni od 15. marca do 31. oktobra, v času od 9. do 18. ure.
3. Ne glede na določbo iz drugega odstavka tega člena, je na odseku od vstopnega mesta Srpenica 2 do izstopnega mesta Trnovo 2 dovoljena plovba s plovili, ki lahko prevažajo največ dve osebi zaradi treningov članov državnih reprezentanc ali registriranih članov kajakaških društev, in sicer v času od 9. do 18. ure.
4. Dostop ali izstop s plovili na območja iz prejšnjega člena in prve, tretje in četrte točke tega člena je dovoljen samo na vstopno-izstopnih mestih.
5. Vse dejavnosti v reki Soči in pritoku Koritnica, na njiju in ob njiju, se izvaja na lastno odgovornost skladno z veljavnimi predpisi.
7. člen
Parkiranje in dostop do reke za športno plovbo je mogoč le na dostopnih mestih. Odlaganje odpadkov je dovoljeno le na za to urejenih mestih.
Na drugih mestih parkiranje, odlaganje odpadkov, dostop za športno plovbo niso dovoljeni.
Dostopna mesta je mogoče uporabljati le v okviru režima določenega na podlagi državnih predpisov.
8. člen
Vzdrževanje dostopnih mest ter zagotavljanje čistoče, odstranjevanje odpadkov in druge potrebne naloge zagotavlja občinska redarska služba ali druga pooblaščena organizacija.
9. člen
Za opravljanje dejavnosti, ki niso navedene v odloku, je treba pridobiti soglasje Občine Bovec.
10. člen
Za uporabo vstopno izstopnih mest se pobira pristojbino, ki je namenjena za stroške vzdrževanja in nadzor režima, predvidenega s tem in drugimi predpisi.
Potrdilo za plačilo pristojbine je dovolilnica, ki jo prejme plačnik.
Na dovolilnici mora biti navedeno:
1. zaporedna številka,
2. namen plačila,
3. območje uporabe,
4. čas uporabe.
Dovolilnico mora uporabnik uporabljati skladno z navodili in jo na zahtevo pooblaščene osebe pokazati.
11. člen
Za uporabo dostopnih mest za plovbo s plovili, ki lahko prevažajo več kot tri osebe, znašajo pristojbine po plovilu:
– 30 točk na dan,
– 215 točk na leto.
Za uporabo dostopnih mest za plovbo s plovili, ki lahko prevažajo največ eno osebo, znašajo pristojbine po osebi:
– 1 točka na dan,
– 4 točke na teden,
– 15 točk na mesec.
Za uporabo dostopnih mest za plovbo s plovili, ki lahko prevažajo manj kot štiri osebe in več kot eno osebo, znašajo pristojbine po plovilu:
– 5 točke na dan,
– 120 točk na leto.
Za uporabo dostopnega mesta za soteskanje (pritok Sušec – Srpenica 1) znašajo pristojbine po osebi:
– 3 točke na dan.
Za člane slovenske državne reprezentance v športih na divjih vodah v času organiziranih priprav je uporaba dostopnih mest brezplačna.
12. člen
Pristojbine se izračunavajo na podlagi vrednosti točke, ki jo določi Občinski svet občine Bovec s sklepom.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo občinske nadzorne službe (občinski redar) in druge pooblaščene osebe (informatorji).
Osebe, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem tega odloka, morajo imeti službeno izkaznico, ki jih pooblašča za izvajanje določb odloka.
Občinski redar mora biti uniformiran. Občinski redar nosi predpisano uniformo, označbe in ustrezno opremo, ki je predpisana v pravilniku o enotni uniformi, označbah in opremi pooblaščenih delavcev občinskega redarstva (Uradni list RS, št. 2/99).
Informatorji morajo imeti izkaznico, iz katere je jasno razvidno, v čigavem imenu nastopajo. Informatorji so lahko uniformirani ali pa nosijo drugačne vidne oznake.
14. člen
Občinski redar ima pri opravljanju nadzora nad izvajanjem tega odloka, ko ugotovi kršitev, pravico in dolžnost:
– opozoriti na kršitve predpisov,
– legitimirati kršitelja in priče,
– mandatno kaznovati in izterjati izrečeno mandatno kazen,
– izdati plačilni nalog, predlagati uvedbo postopka o prekršku, naznanjati gospodarske prestopke oziroma kazniva dejanja, ki jih zazna,
– dati ustne in pisne naloge za odpravo nepravilnosti,
– s poročili sporočati zaznane podatke pristojnim organom, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen,
– opravljati dejanja in strokovne naloge v zvezi z izvajanjem pooblastil ministrstev.
Informator ima pri opravljanju nadzora nad izvajanjem tega odloka, ko ugotovi kršitev, pravico in dolžnost:
– opozoriti na kršitve predpisov,
– dati ustne in pisne naloge za odpravo nepravilnosti,
– s poročili sporočati zaznane podatke pristojnim organom, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen.
Organi, organizacije, podjetja, skupnosti ali posamezniki so dolžni občinskemu redarju:
– omogočiti nemoteno opravljanje nadzora ter izvajanje posameznih dejanj in strokovnih nalog v zvezi z izvajanjem inšpekcijskega nadzora po pooblastilu ministrstev,
– dajati potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v zvezi z opravljanjem nadzora.
15. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se na kraju samem kaznuje za prekršek posameznik:
– ki za dostop do reke Soče za športno plovbo parkira na mestih, ki niso namenjena za parkiranje,
– ki odpadke odlaga na mestih, ki za to niso namenjena.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se na kraju samem kaznuje za prekršek posameznik:
– ki se noče legitimirati ali noče dati potrebnih obvestil osebi, ki opravlja nadzor, ali se nedostojno vede do osebe, ki izvaja nadzor, ob uradnem postopku,
– ki preprečuje osebi, ki izvaja nadzor, izvrševanje uradne naloge, za katero je pooblaščena, ali jo pri tem ovira,
– ki za dostop do reke Soče za športno plovbo uporablja mesta, ki temu niso namenjena,
– ki za dostop do reke Soče za športno plovbo uporablja dostopna mesta v času pred 9. uro dopoldne in po 18. uri popoldne,
– ki nima veljavne dovolilnice za uporabo dostopnih mest.
Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se na kraju samem z denarno kaznijo 100.000 SIT kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Za prekrške iz drugega odstavka tega člena se na kraju samem z denarno kaznijo 200.000 SIT kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Za prekrške iz prvega in drugega odstavka tega člena pa se na kraju samem z denarno kaznijo 15.000 SIT kaznuje odgovorno osebo pravne osebe.
16. člen
Ta odlok začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu RS.
17. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči (Uradno glasilo, št. 6/00).
Št. 342/03
Bovec, dne 1. julija 2003.
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec, univ. dipl. inž. el. l. r.

AAA Zlata odličnost