Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003

Kazalo

3358. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina, stran 10762.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet občine Tišina na 5. seji dne 13. 6. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine Tišina (v nadaljevanju: sredstva).
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja Občine Tišina se usmerijo v naslednje namene:
A) Subvencije:
– izboljšanju genetskega potenciala v živinoreji,
– preventivnim ukrepom na področju zdravstvenega varstva domačih živali in rastlin,
– izboljšanje in posodobitev mlekovodov, molzišč in pripadajoče hladilne tehnike
– spodbujanju razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel,
– izboljšanju rodovitnosti tal z vključevanjem alternativnih poljščin in ugodilk v kolobar,
– sofinanciranju analiz zemlje in krme,
– spodbujanju preusmerjanja kmetij iz konvencionalnega (ustaljenega) načina kmetovanja v integrirano in ekološko usmerjeno kmetovanje,
– testiranju škropilnic, pršilnikov in silažnih kombajnov,
– spodbujanju različnih oblik izobraževanja kmečkega prebivalstva,
– uvajanje novih tehnologij in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– sofinanciranje posameznih ukrepov, katerih namen je kompenzirati izpad prihodka zaradi elementarnih nesreč v kmetijstvu ter zavarovanje posevkov in plodov,
– sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev.
B) Subvencioniranje realne obrestne mere:
– za nakup in izboljšanje obdelovalnih kmetijskih površin,
– za gradnjo, obnovo ali adaptacijo gospodarskih objektov kmetije,
– za nakup kmetijske mehanizacije,
– nakup kakovostnih plemenskih živali (samo, če je to v sklopu financiranja celotne investicije - ko gre za tehnološke posodobitve),
– pospeševanju društvene dejavnosti, povezane s promocijo kmetijstva in podeželja
– projektom razvoja kmetijstva in podeželja lokalnega in regionalnega značaja (CRPOV) in trženja kmetijske proizvodnje,
– razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– urejanju kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture.
4. člen
Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva so:
– fizične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Tišina (so vpisani v register kmetijskih gospodarstev pri pristojnem državnem organu), ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Tišina.
– Strokovne službe, društva, krožki, združenja, ki delujejo v Občini Tišina na področju kmetijstva.
5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij, regresov, dotacij, plačil storitev in investicijskih odhodkov.
Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Upravičenci morajo za namene, navedene v 3. členu tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli. Višina skupne dodeljene pomoči iz vseh virov ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih namenih, kot so opredeljene v tem pravilniku.
Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del potrebno nujno pričeti že prej. Podana mora biti ocena možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe.
6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Tišina v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave na oglasni deski občine oziroma na krajevno običajen način, informacijo o objavi pa posreduje v javnih občilih.
Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– ukrepe, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.
7. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi komisija za kmetijstvo v Občini Tišina, ki jo imenuje župan. O odpiranju vlog in dodelitvi sredstev komisija vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. Komisija za kmetijstvo v Občini Tišina izdela poročilo, na podlagi katerega pripravi predlog prejemnikov sredstev odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe Občine Tišina.
8. člen
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste prosilce, katerih vloge niso popolne, da jih v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prosilec v navedenem roku ni dopolnil, se zavržejo. Popolne vloge odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe pregleda, jih oceni na podlagi dokumentacije ter sprejme odločitev o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve sredstev. Sklep o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva mora biti prosilcem vročen.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Odobrena sredstva se dodelijo na podlagi pravnomočnega sklepa.
Če načrtovana sredstva za ohranitev in razvoj kmetijstva po posameznem namenu presegajo realizirana, o preostanku odloča župan. Predlog prerazporeditve skladno s tem pravilnikom pripravi odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
9. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja so razdeljeni na naslednja področja:
1. Živinoreja
1.1. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – umetno osemenjevanje
Namen ukrepa
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena kvalitetnih plemenjakov.
Višina pomoči
– do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic, plemenskih svinj,
– do 50% upravičenih stroškov za nabavo semena kvalitetnih plemenjakov za kmete, ki imajo koncesijo.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji,
– za sofinanciranje nakupa semena: kopija odločbe o koncesiji in predložen račun o nakupu semena.
1.2. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel
Namen ukrepa
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni in kurativni ukrepi) in spodbujanje razvoja čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih rastlin kot sta npr. ajda in facelija).
Višina pomoči
Subvencija znaša do 50% upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci do subvencij so čebelarska društva, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na zdravstveno zaščito čebel,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
1.3. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je z izvedbo preventivnih ukrepov pri živalih izboljšati njihovo zdravje, dolgoživost in kondicijo s ciljem proizvodnje kakovostnega mleka in mesa na kmetijah. Sofinancirajo se naslednji ukrepi:
– analize blata,
– preventivno zatiranje parazitov pri govedu, konjih in drobnici (dehelmentizacija),
– analize krvi,
– antibiogrami.
Višina pomoči
Subvencija zanaša do 30% upravičenih stroškov za izvedbo navedenih preventivnih ukrepov.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedene storitve preventivnih ukrepov pooblaščene veterinarske organizacije v tekočem letu (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve).
1.4. Preprečevanje prašičje enzootske pneumonije
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšanje zdravstvenega stanja, prirasta in zmanjšanje dovzetnosti prašičev za druga respiratorna obolenja ter izboljšanje ekonomičnosti prašičereje.
Predmet podpore je financiranje stroškov vakcinacije proti prašičji enzootski pneumoniji.
Upravičenci do subvencije so fizične osebe s stalnim prebivališčem in opravljanjem kmetijske dejavnosti v Občini Tišina.
Višina pomoči
Delež dodeljenih sredstev znaša do 50% vrednosti plačanega računa stroškov opravljene storitve, vendar ne več kot 90.000 SIT letno na rejo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– subvencija se uveljavlja na podlagi zahtevka, predloženega računa organizacije za izvajanje veterinarske službe.
1.5. Pregledi molznih strojev
Namen ukrepa
Namen ukrepa je s pregledi molznih strojev zmanjšanje števila somatskih celic in ohranjanje zdravega vimena krav.
Višina ukrepa
Subvencija zanaša do 30% upravičenih stroškov pregleda molznega stroja.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedeno storitev pooblaščene organizacije – servisa molznih strojev (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve).
1.6. Nakup mlekovodov in posodobitev mlekovodov, molzišč in pripadajoče hladilne tehnike ter pripadajoče opreme
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšanje in posodobitev mlekovodov, molzišč in pripadajoče hladilne tehnike in zadostiti višjim potrebam po kvaliteti mleka.
Višina ukrepa
– subvencija znaša do 30% (brez DDV) upravičenih stroškov.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedeno storitev in materiala pooblaščene organizacije - servisa molznih strojev (iz računa mora biti razvidno vrsta opravljene storitve).
2. Rastlinska pridelava
2.1. Izboljšanje kolobarja – rodovitnosti tal z vključevanjem ugodilk in alternativnih (pozabljenih) poljščin v kolobar
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšanje kolobarja z vključevanjem ugodilk (okopavine oziroma listanke, detelje ali travno-deteljne mešanice) in t.i. alternativnih poljščin, ki smo jih v preteklosti že pridelovali (pira, rž, tritikala, oves, sirek, proso, ajda, sončnica, oljna ogrščica, repica, gorjušica, krmni grah, grašica, bob, leča, čičerika, buča, lan, mak, konoplja ipd.). Navedene poljščine izboljšujejo lastnosti tal (grudičavost tal), kar ima za posledico vzpostavitev, ohranjanje in vzdrževanje naravne rodovitnost tal.
Višina pomoči
– do 10.000 SIT/ha upravičenih stroškov dodatnih agrotehničnih ukrepov izvajanja načrtnega kolobarjenja za njive pod poljščinami oziroma vrtninami, ki so v sistemu kolobarja (po definiciji so poljščine vse kmetijske rastline, ki jih pridelujemo na njivah).
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vse njivske površine, na katerih se ukrep izvaja (v ha),
– na kmetijskem gospodarstvu mora biti najmanj 0,50 ha njiv,
– v petletno kolobarjenje morajo biti vključene najmanj 3 poljščine, od tega vsaj 2 od zgoraj navedenih ugodilk ali alternativnih poljščin,
– upravičenec je dolžan predložiti gnojilni načrt na podlagi analize zemlje v roku petih let od prvega prejetja finančnih sredstev za ta ukrep (izjava),
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev na podlagi prognoze (izjava).
2.2. Sofinanciranje testiranja škropilnic, pršilnikov in silažnih kombajnov ter sofinanciranje analiz zemlje in krme
Namen ukrepa
Namen testiranja škropilnic in pršilnikov je optimalna raba zaščitnih sredstev in s tem zmanjševanje onesnaženosti tal in okolja.
Testiranje silažnih kombajnov se izvaja z namenom racionalnejše uporabe navedenih kmetijskih strojev in s tem zmanjševanja stroškov pridelave po hektarju.
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči
– do 50% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov,
– do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme ter za testiranje silažnih kombajnov.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije s seznamom in podpisi uporabnikov storitev: testiranja škropilnic, pršilnikov in silažnih kombajnov,
– račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in krme.
3. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih članov v skladu s poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01) in pravilnikom o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 72/01).
Višina pomoči
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete v tekočem letu, in sicer za: nakup strojev, naprav in opreme ter za gradbena in obrtniška dela.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno konstrukcijo investicije,
– potrdilo o statusu kmeta prosilca,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma odločbo o priglasitvi del (če gre za adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka.
4. Ureditev kmetijskih zemljišč
4.1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v prostor – male agromelioracije
Namen ukrepa
Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, kot so: ureditev pašnikov do končne postavitve električne ograje, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč, izgradnja manjših vodnih zajetij za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč do bruto tlorisne površine 150 m2 ter druga manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za: krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja in drenažiranje kmetijskih zemljišč do višine 200.000 SIT/ha,
– sofinancirajo se upravičeni stroški za postavitev pašnika na novo do višine 40.000 SIT/ha in upravičeni stroški obnove obstoječega pašnika do višine 20.000 SIT/ha, in sicer za nakup in postavitev električnega pastirja ali mreže,
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov izgradnje vodnega zajetja, in sicer za: gradbena dela ter nakup opreme.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
– račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
– odločbo o priglasitvi del za tista zemeljska dela, ki so navedena v odloku o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Tišina,
– zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč,
– zakupno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ta ukrep.
4.2. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa
Sofinancirajo se administrativni stroški postopkov medsebojne menjave kmetijskih zemljišč po 45. in 46. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US, 1/99, 54/00, 68/00 – odl. US in 27/02 – odl. US) z namenom zaokrožitve posesti in s tem racionalnejše rabe kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
Sofinancirajo se upravičeni stroški postopka izvedbe zamenjave parcel do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda upravna enota,
– overjeno menjalno pogodbo in zemljiškoknjižni izpisek,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (menjave kmetijskih zemljišč).
4.3. Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč, predvsem z namenom zaokrožitve parcel in s tem izboljšanja velikostne sestave zlasti tistih kmetij, katerim pomeni kmetovanje edini vir preživljanja.
Višina pomoči
Sofinancirajo se stroški notarja in stroški vpisa v zemljiško knjigo do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– kupoprodajno pogodbo (ne starejšo od enega leta),
– odločbo Upravne enote Murska Sobota o nakupu zemljišča,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (nakupa kmetijskih zemljišč).
4.4. Sofinanciranje dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vodnih virov v primerih postavitve malih namakalnih sistemov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje uvedbe namakanja kmetijskih zemljišč za potrebe intenzivne rastlinske pridelave, zlasti pridelave vrtnin, katere glavni namen je oskrba trga s svežo zelenjavo.
Višina pomoči
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, in sicer za: pripravo in izdelavo dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vodnega vira.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo (z navedbo predvidenih površin za namakanje, vrste poljščin oziroma vrtnin, časovnega obdobja in načina namakanja),
– kopijo katastrskega načrta (z označbo parcel, predvidenih za namakanje),
– odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o uvedbi melioracije,
– dovoljenje za izkoriščanje vodnega vira Ministrstva za okolje, prostor in energijo,
– račun stroškov idejnega projekta oziroma hidrološke študije in ostalih stroškov priprave dokumentacije,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo.
4.5. Ureditev poljskih poti
Namen ukrepa
Sofinancira se ureditev poljskih poti z namenom izboljšanja dostopa do kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
Subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izvedenih del ureditve poljskih poti, in sicer za dovoz in planiranje gramoza.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo za ureditev poti s pisnimi soglasji lastnikov zemljišč, kjer se pot ureja,
– kopijo katastrskega načrta z vrisom poti,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– račun o izvedenih delih.
5. Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu
5.1. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za hleve
Namen ukrepa
Namen ukrepa je kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI projekti) in poslovnega načrta za novogradnje, rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo domačih živali – hlevov.
Sofinancirajo se projekti, ki po izvedeni investiciji morajo doseči minimalno velikost hlevov po posameznih kategorijah živali.
Višina pomoči
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, začete v tekočem letu za izdelavo projektne dokumentacije in poslovnega načrta, in sicer za: novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun o plačilu projektne dokumentacije (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),
– račun o plačilu poslovnega načrta, potrjen s strani kmetijske svetovalne službe ali druge pooblaščene organizacije (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe k predvideni investiciji.
5.2. Sofinanciranje ureditev gnojišč in greznic v skladu z določbami uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96)
Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje urejanja gnojišč in gnojničnih jam s ciljem trajnega varovanja življenjskega in z njim neločljivo povezanega naravnega okolja ter naravnih dobrin (tla, voda) v skladu z zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter z določbami uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).
Višina pomoči
– subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izvedenih del ureditev gnojišč in greznic, začetih v tekočem letu, in sicer za gradbeni material in gradbena dela.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o predvideni investiciji,
– račun o izvedenih delih,
– odločba o priglasitvi del ali gradbeno dovoljenje.
6. Projekti na področju kmetijstva
6.1. Podpora preusmeritvam kmetij v integrirano pridelavo hrane
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz ustaljenega načina kmetovanja v integrirano pridelavo vseh kmetijskih kultur z namenom nadzorovane uporabe gnojil in fitofarmacevtskih sredstev.
Višina pomoči
– kritje upravičenih stroškov kontrole integrirane pridelave rastlin pooblaščene organizacije do 100%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa specialne mehanizacije za integrirano pridelavo hrane do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo (certifikat) o vključenosti v integrirano pridelavo,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole integrirane pridelave v tekočem letu,
– račun o nakupu specialne mehanizacije za integrirano pridelavo hrane (izjava),
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.
6.2. Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz konvencionalnega t.j. ustaljenega načina kmetovanja v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči
– kritje upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave rastlin pooblaščene organizacije do 100%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa orodij oziroma strojev in naprav za ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov do 40%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški preureditve gospodarskih objektov za potrebe ekološke reje domačih živali v skladu s pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 31/01) do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole ekološke pridelave v tekočem letu,
– račun o nakupu orodij oziroma strojev za ekološko kmetovanje (izjava),
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.
6.3. Promocija trženja kmetijskih pridelkov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje na integriran način pridelanega sadja in zelenjave ter ekoloških pridelkov oziroma izdelkov (ekološka tržnica). Prav tako je cilj ukrepa pomoč pri oblikovanju organizacij proizvajalcev po zahtevah predloga novega tržnega reda za sveže sadje, gobe in zelenjavo.
Višina pomoči
– sofinancirajo se upravičeni stroški projekta oživitve kmečke tržnice ter stroški stojnin na navedenih tržnicah se krijejo do 100%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški ustanavljanja organizacij proizvajalcev sadja, gob in zelenjave, priznanih s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do višine 40%, in sicer za: najem poslovnih prostorov, nakup pisarniške opreme in kritje stroškov administracije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun pooblaščene organizacije za izvedeno storitev (stojnine na tržnicah),
– pogodba o sofinanciranju izvedenih aktivnosti pri ustanavljanju organizacij proizvajalcev sadja in zelenjave s pooblaščeno organizacijo.
6.4. Priprava in izvajanje projektov na področju kmetijstva
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje priprave in izvedbe razvojno naravnanih projektov na področju kmetijstva (npr. priprava razvojnega dokumenta: strategija razvoja kmetijstva na območju občine).
Višina pomoči
– upravičeni stroški po posameznem projektu se določijo na podlagi sklenjene pogodbe med naročnikom in izbranim izvajalcem projekta, in sicer do višine 100%.
Pogoji za pridobitev pomoči
– pogodba o sofinanciranju priprave in izvedbe projekta, sklenjena med občino in nosilcem oziroma izvajalcem projekta,
– dokazila o izvajanju in financiranju celotnega projekta.
7. Sofinanciranje CRPOV
Namen ukrepa
Sredstva se namenjajo za pripravo razvojnih projektov celostnega razvoja podeželja in obnove vasi – CRPOV in sicer kot soudeležba občine glede na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP).
Sofinancirajo se izvedbena dela – izgradnja komunalne infrastrukture – na območju projekta CRPOV Tišina.
Višina pomoči
– plačilo po situacijah (izvedenih delih),
– sofinancirajo se upravičeni stroški do višine 30% vrednosti investicije.
Pogoji za pridobitev pomoči
– upoštevajo se pogoji MKGP (investicijski program; lokacijsko in gradbeno dovoljenje v primeru gradbenih del)
– soudeležba občine do višine 30% vrednosti investicije.
8. Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri intenzivni proizvodnji poljščin in vrtnin, in sicer za najmanj 1ha poljščin in najmanj 10 a vrtnin.
Višina pomoči
– do 20% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci (kmetje) priložijo naslednjo dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije,
– zemljiškoknjižni izpisek.
9. Izobraževanje in društvene dejavnosti
9.1. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete – nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih verificiranih izvajalcev izobraževanja.
Višina pomoči
– pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do 100%,
– kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do višine 60%.
Pogoji za pridobitev pomoči
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednotenim programom izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna kotizacija oziroma participacija kmetov za posamezne oblike izobraževanj oziroma usposabljanj, če se izvajalec za njo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja,
– za udeležence izobraževanja (kmete): račun oziroma dokazilo o izvedeni storitvi (programu izobraževanja).
9.2. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Namen ukrepa
Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva (ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo), za izvedbo strokovnega dela – strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, predavanja, promocije) in izdajo strokovnih publikacij.
Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani nadzornega odbora,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
III. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina spremlja in preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
11. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu,
– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine, pred iztekom 5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032–26/03
Tišina, dne 16. junija 2003.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost