Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003

Kazalo

3332. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Sončni park in sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III, stran 10740.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Sončni park in sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka zazidalnega načrta Sončni park, ki ga je izdelal načrtovalec Razvojni center IUP, Inštitut za urejanje prostora d.o.o. Celje, pod št. 075/02 in je v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje–Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II
Predmet obravnave zazidalnega načrta Sončni park je delno izgrajeno, zvečine pa nepozidano območje, ki je v naravi omejeno na severu s strugo Koprivnice, na zahodu s podaljškom Čopove ulice, na vzhodu s Cesto v Lokrovec in na jugu s potjo med Čopovo in Cesto v Lokrovec. Območje je namenjeno izgradnji soseske enodružinskih stanovanjskih hiš in komunalni asanaciji območja obstoječih objektov. Zaradi spremenjene meje območja Sončni park se spreminja tudi meja območja soseske Dolgo polje III, kot je opredeljena z veljavnim zazidalnim načrtom.
III
Javna razgrnitev osnutka zazidalnega načrta Sončni park se začne osem dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu Mestne četrti Lava in Mestne četrti Dolgo polje ter v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane. Vse lastnike zemljišč iz obravnavanega območja bodo obveščeni osebno.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve morata pristojna organa mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestne četrti strinjata z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-23/2001-8
Celje, dne 27. junija 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost