Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003

Kazalo

3343. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji Ravne na Koroškem, stran 10745.

Na podlagi 70. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 64/01), uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98), 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 51/02) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 7. seji dne 26. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji Ravne
na Koroškem
1. člen
S tem odlokom se spremenijo posamezna določila odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji.
2. člen
Spremeni se 1. člen odloka, tako da se glasi:
S tem odlokom Občina Ravne na Koroškem, s sedežem Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja na področju osnovnega šolstva Osnovno šolo Koroški jeklarji Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: zavod).
3. člen
Spremeni se 6. člen, tako da se na novo glasi:
Šola ima pečata okrogle oblike s premerom 35 mm in premerom 20 mm. Vsak pečat vsebuje ime šole in sedež šole. Sredi vsakega pečata je grb Republike Slovenije.
4. člen
Spremeni se 12. člen, ki se na novo glasi:
   Dejavnosti zavoda so:
M/80.103  osnovnošolsko splošno izobraževanje
M/80.4   izobraževanje odraslih
K/74    računovodske, knjigovodske dejavnosti
H/55.510  storitve menz
K/70.20   dajanje lastnih nepremičnin v najem
O/92.511  dejavnost knjižnic
G/52.62   trgovina na drobno na tržnicah
DD/20.510  proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
DD/20.520  proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja
DE/21.250  proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
      kartona
DB/17.400  proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
DJ/28.750  proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.
G/52.620  trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
5. člen
Te spremembe odloka pričnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-3/03-11
Ravne na Koroškem, dne 26. junija 2003.
Župan
Občine
Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost