Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3411. Splošni akt o souporabi delov omrežij UMTS/IMT-2000, stran 10850.

Na podlagi 51. člena in četrtega odstavka 110. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01 in 110/02) direktor Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije izdaja
S P L O Š N I A K T
o souporabi delov omrežij UMTS/IMT-2000
1. člen
(vsebina)
S tem splošnim aktom se določa pogoje, pod katerimi se omrežje UMTS/IMT-2000 šteje za omrežje, ki ga operater sam upravlja, v smislu določbe drugega odstavka 27. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01 in 110/02, v nadaljnjem besedilu: ZTel-1) in pravila souporabe delov omrežja UMTS/IMT-2000, kadar se operaterji tako dogovorijo.
2. člen
(namen)
Namen tega splošnega akta je:
– omogočiti čim hitrejšo uvedbo mobilnih javnih radijskih storitev UMTS/IMT-2000,
– omogočiti operaterjem hitrejši nastop na trgu z manjšimi stroški,
– pospešiti razvoj na področju mobilnih javnih radijskih storitev UMTS/IMT-2000 in čimprej vzpostaviti konkurenco med operaterji na nivoju omrežij in storitev,
– zagotoviti čim večjo pokritost z mobilnimi javnimi radijskimi storitvami UMTS/IMT 2000,
– zagotoviti kvalitetne mobilne javne radijske storitve UMTS/IMT-2000 po čim nižji ceni,
– zmanjšati število potrebnih antenskih lokacij in zmanjšati vpliv na okolje.
3. člen
( pojmi)
V tem splošnem aktu uporabljeni pojmi pomenijo:
1. Omrežje UMTS/IMT–2000 je javno telekomunikacijsko omrežje, ki omogoča opravljanje in izvajanje storitev UMTS/IMT-2000 in se sestoji iz radijskega dostopovnega omrežja UTRAN in jedrnega omrežja.
2. Radijsko dostopovno omrežje UTRAN (UMTS Radio Access Network) sestavljajo lokacije z antenskimi sistemi, spremljajočimi inštalacijami in prostori, baznimi postajami NODE-B in krmilniki radijskega omrežja RNC.
3. Bazne postaje NODE-B so bazne postaje UMTS/IMT-2000, ki predstavljajo sprejemno-oddajni radijski del s spremljajočo opremo in inštalacijami. Fizično zagotavljajo radijsko povezavo z uporabniškimi terminali na dodeljenem frekvenčnem področju. NODE-B so prek prenosnih sistemov povezani s krmilniki radijskega omrežja RNC.
4. Krmilniki radijskega omrežja RNC (Radio Network Controller) upravljajo razpoložljive vire NODE-B, omogočajo prehode uporabniških terminalov med različnimi NODE-B, skrbijo za signalizacijo med terminali in omogočajo povezave do različnih delov omrežja prek jedrnega dela omrežja. Krmilniki radijskega omrežja RNC so medsebojno in z jedrnim delom omrežja UMTS/IMT-2000 povezani prek prenosnih sistemov.
5. Jedrno omrežje sestavljajo gradniki, ki uporabnikom zagotavljajo predviden nabor telekomunikacijskih storitev. Omogoča gostovanje mobilnih uporabnikov in nadzor ter upravljanje s celotnim omrežjem, storitvami in naročniškimi podatki. Zagotavlja usmerjanje klicev skozi omrežje in prenos signalizacije in podatkov, ki jih generirajo uporabniki. Sestoji iz domačega dela, strežnega dela in tranzitnega dela omrežja.
6. Operater je pravna ali fizična oseba, imetnik dovoljenja za opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev UMTS/IMT-2000, ki izvaja pravni in dejanski nadzor nad celoto funkcij, ki so potrebne za izvajanje teh telekomunikacijskih storitev.
Ostali pojmi uporabljeni v tem splošnem aktu imajo enak pomen kot v ZTel-1.
4. člen
(souporaba delov omrežij UMTSI/IMT-2000)
Operaterji se morajo, v skladu s tehničnimi možnostmi, dogovarjati o souporabi antenskih sistemov.
Operaterji lahko, v skladu z medsebojnim dogovorom, souporabljajo dele omrežja UMTS/IMT-2000, in sicer:
– souporabljajo bazne postaje NODE-B,
– souporabljajo krmilnike radijskega omrežja RNC.
Ne glede na to, da operater souporablja dele omrežja UMTS/IMT-2000 na način, določen v tem členu, se šteje, da operater opravlja mobilne javne radijske storitve UMTS/IMT-2000 po omrežju, ki ga sam upravlja.
5. člen
(antenski sistemi)
Souporaba antenskih sistemov iz prejšnjega člena je souporaba antenskih sistemov, drogov, stolpov, napeljav, prostorov, virov napajanja in zaščitnih sredstev v skladu z uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, v nadaljnjem besedilu: uredba).
6. člen
(bazne postaje NODE-B)
Dovoljena je souporaba baznih postaj NODE-B, ki zagotavljajo pokritost z radijskim signalom v posameznih celicah, v skladu z uredbo pod pogoji:
– operater mora imeti možnost stalnega individualnega nadzora ter upravljanja z vsemi nastavitvami NODE-B, ki vplivajo na kakovost storitev in medsebojno razlikovanje operaterjev. Nadzor in upravljanje je možno vzpostaviti tudi zgolj v logičnem smislu, katerega rezultat mora biti možnost nadzora in upravljanja NODE-B na enak način, kot če bi imel operater opremo NODE-B v izključni lasti,
– operaterji morajo imeti možnost nadzirati in upravljati NODE-B, ki je v souporabi, kadar želijo in kakor želijo, da bi zagotovili opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev UMTS/IMT-2000,
– souporaba frekvenčnih področij v povezavi s souporabo NODE-B ni dovoljena. Oprema NODE-B mora omogočati, da vsak operater, ki souporablja NODE-B, izkorišča frekvenčno področje v skladu z dovoljenjem za opravljanje storitev UMTS/IMT-2000,
– operaterji morajo uporabljati še druge NODE-B, ki so v njihovi izključni lasti,
– izmenjava kakršnihkoli podatkov, ki vplivajo na medsebojno konkurenco operaterjev in na razlikovanje mobilnih javnih radijskih storitev UMTS/IMT-2000, ni dovoljeno.
7. člen
(krmilnik radijskega omrežja RNC)
Dovoljena je souporaba krmilnika radijskega omrežja RNC v skladu z uredbo pod pogoji:
– operater mora imeti možnost stalnega individualnega nadzora ter upravljanja z vsemi nastavitvami RNC, ki vplivajo na kakovost storitev in medsebojno razlikovanje imetnikov dovoljenj. Nadzor in upravljanje je možno vzpostaviti tudi zgolj v logičnem smislu katerega rezultat mora biti možnost nadzora in upravljanja RNC na enak način, kot če bi imel operater opremo RNC v izključni lasti, še posebej prostih kapacitet, lastnosti kanalov in nastavitve izhodne moči NODE-B,
– operaterji morajo imeti možnost nadzirati in upravljati RNC, ki je v souporabi, kadar želijo in kakor želijo, da bi zagotovili mobilne javne radijske storitve UMTS/IMT-2000,
– souporaba frekvenčnih področij v povezavi s souporabo krmilnika radijskega omrežja RNC ni dovoljena. Oprema radijskega krmilnika RNC mora omogočati, da vsak operater, ki souporablja radijski krmilnik RNC, izkorišča frekvenčno področje, dodeljeno z dovoljenjem,
– operaterji morajo obdržati možnost upravljanja še z drugimi krmilniki radijskega omrežja RNC, ki so v njihovi izključni lasti,
– izmenjava kakršnihkoli podatkov, ki vplivajo na medsebojno konkurenco operaterjev in na razlikovanje mobilnih javnih radijskih storitev UMTS/IMT-2000, ni dovoljeno.
8. člen
(jedrno omrežje)
Souporaba jedrnega omrežja ni dovoljena. Souporaba jedrnega omrežja pomeni, da operater samostojno ne nadzira in ne upravlja bistvenega dela javnega telekomunikacijskega omrežja UMTS/IMT-2000, v katerem so shranjeni podatki o naročnikih in podatki, pomembni za upravljanje s celotnim omrežjem.
9. člen
(veljavnost)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2003/1
Ljubljana, dne 11. julija 2003.
Nikolaj Simič l. r.
Direktor

AAA Zlata odličnost