Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3375. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Postojna (2001-2010), stran 10800.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Postojna (2001–2010)
1. člen
Sprejme se gozdnogospodarski načrt Gozdnogospodarskega območja Postojna (v nadaljnjem besedilu: GGN GGO Postojna) št. 05/01 z dne 29. 11. 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
V Gozdnogospodarskem območju Postojna, ki meri 107.341,90 ha, je z dnem 1. 1. 2001 na podlagi podatkov gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot Planina, Golobičevec, Javornik, Jezerščak, Osojnica, Hrašče, Baba – Debela gora, Pivka jama, Grmada, Nanos, Hrušica, Logatec, Zagora, Mašun, Jurjeva dolina, Mikula – Dedna gora, Gomance, Okroglina, Črni dol, Dletvo, Leskova dolina, Snežnik, Javorje, Požarje, Križna gora-Racna gora, Škocjan, Unec, Menišija, Otave, Iška, Bloke, Slivnica, Otok – Karlovica in Suhi vrh – Podgora, z začetkom veljavnosti od 1. 1. 1991 do 31. 12. 2000, ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 76.564,13 ha, od katere je:
– 72.029,92 ha večnamenskih gozdov, 1.587,01 ha gozdnih rezervatov, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, 1.837,18 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, vendar je gospodarjenje prilagojeno socialnim in ekološkim funkcijam ter 1.110,02 varovalnih gozdov, ki so bili kot taki razglašeni z GGN GGO Postojna 1991–2000;
– 43.944,40 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb ter 257,30 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb, 32.301,02 ha državnih gozdov ter 61,41 ha občinskih gozdov;
B) lesna zaloga: 227,8 m3/ha, od tega 125,4 m3/ha iglavcev in 102,4 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 5,76 m3/ha, od tega 2,76 m3/ha iglavcev in 3,00 m3/ha listavcev.
GGN GGO Postojna prikazuje tudi območja, ki so predlagana, da se jih razglasi za varovalne gozdove.
3. člen
Ob upoštevanju usmeritev iz Programa razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96), ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v Gozdnogospodarskem območju Postojna je v GGN GGO Postojna določeno, da so:
A) najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 61.918,30 ha,
– ekološke funkcije na površini 14.549,01 ha ter
– socialne funkcije na površini 8.266,71 ha;
B) cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom zlasti:
– proizvodnja lesa ob hkratnem upoštevanju vseh ostalih funkcij gozda,
– trajen dohodek iz gozda vsem lastnikom gozdov,
– socialna varnost zaposlenih v gozdarstvu,
– mehanska in biološka stabilnost gozdov,
– usklajenost med gozdom in rastlinojedo divjadjo;
C) usmeritve za doseganje teh ciljev zlasti:
– povečanje povprečne lesne zaloge v večnamenskih gozdovih,
– skupinsko postopno in prebiralno gospodarjenje, slednje predvsem na rastiščih jelke,
– povečanje deleža debelega drevja v raznomernih in prebiralnih sestojih,
– povečanje deleža jelke v lesni zalogi gozdov,
– povečanje negovanosti sestojev, predvsem mladih in srednjedobnih, z nego v mladovju ter izbiralnimi redčenji,
– vzdrževanje in ohranjanje površin za pašo rastlinojede divjadi v gozdnem prostoru,
– upoštevanje mirnih con in zimovališč pri izvajanju del v gozdovih,
– zagotavljanje ustreznega deleža mladja zaradi obnove gozdov in izboljšanja prehranskih razmer za divjad;
Č) na podlagi ciljev ter usmeritev načrtovani ukrepi za obdobje 2001–2010 naslednji:
– najvišji možni posek 2,947.706 m3, od tega 1.604.721 m3 iglavcev in 1,342.985 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 20.735 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 2.515 ha,
– dela varstva gozdov pred požari, žuželkami, boleznimi in divjadjo na površini 2.283 ha in v obsegu 13.139 delovnih dni ter ostala dela varstva gozdov v obsegu 2.480 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali z vzdrževanjem grmišč, travinj in vodnih virov v gozdu v obsegu 6.290 delovnih dni,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 233,4 km,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 20,5 km.
Cilji, usmeritve in ukrepi so v GGN GGO Postojna določeni tudi na nivoju gospodarskih razredov.
4. člen
Pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot Planina – Golobičevec, Jezerščak, Hrašče – Osojnica, Baba – Debela gora, Pivka jama – Grmada, Nanos – Hrušica, Mašun, Jurjeva dolina, Mikula – Dedna gora, Gomance, Okroglina, Črni dol, Dletvo, Leskova dolina, Snežnik, Javorje, Požarje, Racna gora, Škocjan – Unec, Bloke, Slivnica, Otok – Karlovica in Suhi vrh – Podgora v obdobju 2003–2010 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi iz prejšnjega člena.
Zavod za gozdove Slovenije mora preveriti skladnost ciljev, usmeritev in ukrepov, določenih v gozdnogospodarskih načrtih iz 2. člena tega odloka, katerim veljavnost poteče v letih 2006 do 2009, v gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot Javornik, Logatec – Zagora in Menišija z začetkom veljavnosti v letu 2001 ter v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Iška – Otave z začetkom veljavnosti v letu 2002, s cilji, usmeritvami in ukrepi iz prejšnjega člena, ter v primeru ugotovljenih neskladnosti najkasneje v sedmem letu veljavnosti teh načrtov vložiti pobudo za njihovo spremembo pri ministrstvu, pristojnem za gozdarstvo.
5. člen
Po en izvod GGN GGO Postojna je na vpogled na Zavodu za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, Vojkova 9, Postojna, v Gozdarski knjižnici Gozdarskega inštituta Slovenije in Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 2, Ljubljana, ter na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana, kjer se nahaja tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja GGN GGO Postojna.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-09/2003-6
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2003–2311-0178
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik