Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3426. Uredba o izvajanju 29.a člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004, stran 10894.

Na podlagi osmega odstavka 29.a člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02 in 63/03) je Vlada Republike Slovenije sprejela
U R E D B O
o izvajanju 29.a člena zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije
za leto 2003 in 2004
1. člen
(1) Ta uredba določa način izvajanja 29.a člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02 in 63/03; v nadaljevanju: ZIPRS0304) ter obrazec za prijavo prodaje nezazidanega stavbnega zemljišča.
(2) Seznam občin iz tretjega odstavka 29.a člena ZIPRS0304 za leto 2003 je v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen
Kot nezazidano stavbno zemljišče v smislu 29.a člena ZIPRS0304 se šteje zemljišče, ki je s prostorskim aktom namenjeno graditvi objektov.
3. člen
(1) Davčni zavezanec, registriran za davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV), ki proda nezazidano stavbno zemljišče in od te prodaje obračuna DDV, prijavi davčnemu organu takšno prodajo na obrazcu, katerega vzorec je v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Davčni zavezanec mora, na podlagi zahteve davčnega organa, predložiti še druge podatke in dokumente, ki dokazujejo točnost in popolnost navedb v prijavi.
(3) Če je prodajalcev več, mora vsak prodajalec, ki je davčni zavezanec, registriran za DDV izpolniti svojo prijavo in navesti, koliko prodajalcev – solastnikov je udeleženo v pravnem poslu. Na prijavi mora navesti polna imena solastnikov in njihove davčne številke ter solastniške deleže vsakega od njih.
(4) Prijava prodaje nezazidanega stavbnega zemljišča se izpolni na naslednji način:
1. splošni podatki o prodajalcu: prodajalec navede svoje ime in priimek oziroma naziv pravne osebe ter stalno prebivališče oziroma sedež ter svojo davčno številko. V vrstico »solastniški delež, ki ga prodaja prijavitelj« prijavitelj vpiše svoj solastniški delež. V primeru prodaje zemljišča v solastništvu, prijavitelj v vrstici “drugi prodajalci – solastniki” navede število drugih solastnikov, ki so poleg prijavitelja pogodbene stranke, ne glede na to, ali so zavezanci za DDV ali ne, njihova imena, davčne številke in solastniški delež vsakega od njih;
2. datum prodaje nezazidanega stavbnega zemljišča: vpiše se datum nastanka davčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost;
3. podatki o nezazidanem stavbnem zemljišču: prodajalec navede občino, v kateri se zemljišče nahaja ter podatke o zemljišču: in sicer:
a) katastrsko občino in parcelno številko oziroma parcelne številke zemljišča, ki je bilo predmet prodaje. Če je predmet prodaje zemljišče v solastništvu, se navedejo podatki o celotnem zemljišču, ki je predmet prodaje,
b) skupno površino zemljišča, ki je predmet prodaje,
c) celotno vrednost zemljišča, brez DDV,
d) znesek plačila (brez DDV), ki ga s prodajo doseže prodajalec, ki vlaga prijavo,
e) znesek DDV, ki ga je prodajalec obračunal od prometa nezazidanega stavbnega zemljišča,
f) predvidena namenska raba zemljišča: prodajalec označi predvideno namensko rabo zemljišča, ki je razvidna iz pogodbi priložene informacije o namembnosti zemljišča, in sicer:
– površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti,
– površine za osrednje dejavnosti (poslovne dejavnosti),
– površine za inštitute, šolstvo, zdravstvo,
– površine za proizvodnjo, skladišča in terminale,
– površine za javne službe in servise,
– površine za promet,
– parkovne, športne in rekreacijske površine;
4. datum prijave: vpiše se datum vložitve prijave;
5. podpis prodajalca oziroma odgovorne osebe prodajalca in žig.
(5) Če nezazidano stavbno zemljišče, ki je predmet prodaje leži na območju več občin, se v prijavi v vrstici »občina, v kateri se zemljišče nahaja« navede tista občina, na območju katere se nahaja največji del nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je predmet prodaje.
4. člen
(1) Če davčni organ ugotovi neskladje med zneskom DDV, ki ga je zavezanec prijavil v prijavi iz prejšnjega člena in dejansko obračunanim zneskom DDV po obračunu DDV, pri pripravi podatkov upošteva dejansko obračunani znesek DDV.
(2) Če se z naknadno odločbo, izdano v davčnem postopku spremeni znesek DDV, ki ga je davčni zavezanec obračunal od posameznega prometa, davčni organ to upošteva pri pripravi podatkov za tisto davčno obdobje, v katerem je odločba postala dokončna.
5. člen
(1) Davčna uprava na podlagi podatkov iz 3. in 4. člena te uredbe pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance zbirne podatke o prodajah nezazidanih stavbnih zemljišč v posameznih občinah iz priloge 1 za vsak koledarski mesec in sicer najpozneje v 30 dneh po poteku roka, v katerem morajo davčni zavezanci predložiti obračun DDV ter prijave iz 3. člena te uredbe.
(2) Zbirni podatki iz prejšnjega odstavka so podatki o vrednosti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so bila prodana v vsakem davčnem obdobju v posamezni občini in podatki o znesku DDV, ki je bil obračunan od teh prodaj.
6. člen
(1) Ministrstvo za finance najkasneje 40. dan po koncu vsakega meseca obvesti občine iz priloge 1 o znesku davka, ki jim pripada ter pošlje Upravi Republike Slovenije za javna plačila obvestilo o zneskih davka, ki pripadajo posameznim občinam ter o datumu nakazila.
(2) Uprava Republike Slovenije za javna plačila na podlagi sporočila iz prvega odstavka tega člena pripravi plačilna navodila za prenos denarnih sredstev v breme vplačilnega podračuna davka na dodano vrednost in v dobro posameznega vplačilnega podračuna davka od prometa nepremičnin od pravnih oseb ter jih izvrši na dan nakazila v skladu s predpisom, ki določa naloge Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
7. člen
(1) Občine, ki v skladu s sedmim odstavkom 29.a člena ZIPRS0304 iz upravičenih razlogov niso uspele predložiti podatkov v predpisanem roku, lahko te podatke predložijo tudi naknadno, in sicer do 31. 12. 2003.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za finance obvesti občine in jim nakaže pripadajoči znesek davka v rokih in na način iz prejšnjega člena te uredbe.
(3) Davčni zavezanci in druge osebe, ki razpolagajo s podatki, ki jih morajo občine predložiti ministrstvu v skladu s sedmim odstavkom 29.a člena ZIPRS0304, morajo občini na njeno zahtevo predložiti podatke s katerimi razpolagajo in ji nuditi potrebno pomoč.
8. člen
(1) Z globo od 200.000 do 2,000.000 SIT se za prekršek kaznuje davčni zavezanec, ki ne prijavi prodaje nezazidanega stavbnega zemljišča v roku in na način, ki je določen s to uredbo ali v prijavi ne navede točnih in popolnih podatkov ali na poziv davčnega organa ne predloži dodatnih podatkov in dokazil v skladu z drugim odstavkom 3. člena te uredbe.
(2) Z globo od 30.000 do 500.000 SIT se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Do začetka uporabe zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) se globe, določene s to uredbo v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so določene z zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87 in 5/90, Uradni list RS-stari, št. 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 ter Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 39/96, 61/96 – odl. US, 35/97, 45/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/20, 33/00 – odl. US, 24/01 in 110/02).
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-20/2001-6
Ljubljana, dne 17. julija 2003.
EVA 2003-1611-0087
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
                             Priloga 1

Seznam občin iz tretjega odstavka 29.a člena ZIPRS0304 za leto 2003

----------------------------------
     Zap.
 št.   Naziv občine
----------------------------------
 1.   OBČINA BLED
 2.   MESTNA OBČINA CELJE
 3.   OBČINA DIVAČA
 4.   OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
 5.   OBČINA DOMŽALE
 6.   OBČINA HAJDINA
 7.   OBČINA IZOLA
 8.   OBČINA KOMEN
 9.   MESTNA OBČINA KOPER
 10.   MESTNA OBČINA KRANJ
 11.   OBČINA KRANJSKA GORA
 12.   MESTNA OBČINA LJUBLJANA
 13.   MESTNA OBČINA MARIBOR
 14.   OBČINA MARKOVCI
 15.   OBČINA MEDVODE
 16.   OBČINA MENGEŠ
 17.   OBČINA MIREN–KOSTANJEVICA
 18.   MESTNA OBČINA NOVA GORICA
 19.   MESTNA OBČINA NOVO MESTO
 20.   OBČINA PIRAN
 21.   MESTNA OBČINA PTUJ
 22.   OBČINA SEŽANA
 23.   OBČINA STARŠE
 24.   OBČINA ŠEMPETER–VRTOJBA
 25.   OBČINA ŠKOFLJICA
 26.   OBČINA TRZIN
 27.   MESTNA OBČINA VELENJE
 28.   OBČINA VRHNIKA
----------------------------------


AAA Zlata odličnost