Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3374. Odlok o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Ljubljana (2001-2010), stran 10799.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o gozdnogospodarskem načrtu Gozdnogospodarskega območja Ljubljana (2001–2010)
1. člen
Sprejme se gozdnogospodarski načrt Gozdnogospodarskega območja Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: GGN GGO Ljubljana) št. 04/01 z dne 29. 11. 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen
V Gozdnogospodarskem območju Ljubljana, ki meri 251.154 ha, je z dnem 1. 1. 2001 na podlagi podatkov gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot Blagovica, Domžale, Nadgorica – Senožeti, Dol – Moravče, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kamnik, Kamniška Bistrica, Tuhinj-Motnik, Gabrovka, Litija, Litija – stabilna, Polje, Vače, Dobrova, Polhov Gradec, Šentvid, Glince-Črnuče, Rast, Medvode, Ravnik, Žiri, Logatec, Rovte, Ig, Lanišče – Krvava peč, Mokrec – Turjak, Preserje, Rakitna, Vrhnika, Bistra-Borovnica, Trbovlje – Zagorje, Čemšenik, Dobovec, Hrastnik, Kolovrat, Kum in Zeleni pas, z začetkom veljavnosti od 1. 1. 1991 do 31. 12. 2000, ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 140.344,38 ha, od katere je:
– 132.134,56 ha večnamenskih gozdov, 1.436,41 ha gozdnih rezervatov, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, 1.162,70 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, vendar je gospodarjenje prilagojeno socialnim in ekološkim funkcijam ter 5.610,71 varovalnih gozdov, ki so bili kot taki razglašeni z GGN GGO Ljubljana 1991–2000;
– 118.290,59 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb ter 220,87 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb, 21.315,81 ha državnih gozdov ter 517,11 ha občinskih gozdov;
B) lesna zaloga: 219,2 m3/ha, od tega 103,2 m3/ha iglavcev in 116,1 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 5,57 m3/ha, od tega 2,56 m3/ha iglavcev in 3,01 m3/ha listavcev.
GGN GGO Ljubljana prikazuje tudi območja, ki so predlagana, da se jih razglasi za varovalne gozdove, na površini 4.025,38 ha.
3. člen
Ob upoštevanju usmeritev iz Programa razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96), ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v Gozdnogospodarskem območju Ljubljana je v GGN GGO Ljubljana določeno, da so:
A) najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 71.347,53 ha,
– ekološke funkcije, med katerimi je najbolj izrazita funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev, na površini 36.619,31 ha ter
– socialne funkcije, med katerimi je najbolj pogosta higiensko-zdravstvena, na površini 24.148,25 ha;
B) cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom zlasti:
– okrepljena biološka in mehanska stabilnost gozdov,
– povečana izkoriščenost proizvodnih potencialov gozdov,
– trajnost donosov in vseh funkcij gozda,
– povečanje povprečne lesne zaloge sestojev,
– varovanje gozdnih zemljišč in sestojev, predvsem na erozijskih območjih Kamniške Bistrice, Iške, Save in Gradaščice, v območju snežnih plazov ter nad gornjo gozdno mejo,
– ohranjanje čistosti podtalnice, predvsem v območju vodnih zajetij,
– varovanje kmetijskih površin in naselij pred vetrovi in ostalimi podnebnimi skrajnostmi,
– varovanje naselij, turističnih objektov in rekreacijskih površin pred škodljivimi vplivi industrijskih in infrastrukturnih objektov,
– ohranitev naravnega okolja ter ekološkega ravnovesja v krajini,
– ohranitev poseljenosti ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju;
C) usmeritve za doseganje teh ciljev zlasti:
– skupinsko raznodobna ali prebiralna zgradba sestojev,
– približevanje naravni drevesni sestavi gozdov,
– povečati delež debelega in kakovostnega drevja,
– pospešeno obnavljanje sestojev, ki so nekvalitetni, poškodovani, prestari, ki imajo rastišču neustrezno drevesno sestavo ali kjer se s starostjo povečuje možnost razvrednotenja lesa,
– oblikovanje gozdnega roba,
– intenzivna nega z redčenji, zlasti v sestojih listavcev,
– določitev predelov (zimovališč, gnezdišč) za nemoten razvoj prostoživečih živali,
– uskladitev številčnosti rastlinojede divjadi z okoljem, ki bo omogočala naravno obnovo gozdov z rastiščem primernimi drevesnimi vrstami, zlasti na jelovo – bukovih rastiščih,
– premene propadajočih kostanjevih sestojev;
Č) na podlagi ciljev ter usmeritev načrtovani ukrepi za obdobje 2001–2010 naslednji:
– najvišji možni posek 4.508.012 m3, od tega 2.367.822 m3 iglavcev in 2.140.190 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 16.742,4 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 1.332,5 ha,
– dela varstva gozdov pred žuželkami in divjadjo v obsegu 8.883 delovnih dni ter ostalega varstva v obsegu 1.270 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali z vzdrževanjem grmišč in travinj, vodnih virov v gozdu ter postavljanjem valilnic v obsegu 862 delovnih dni,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 250 km,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 20 km.
Cilji, usmeritve in ukrepi so v GGN GGO Ljubljana določeni tudi na nivoju gospodarskih razredov.
4. člen
Pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot Mokrec, Polje, Vače, Litija – Šmartno, Preserje-Rakitna, Ivančna Gorica, Polšnik, Primskovo, Hrastnik, Ljubljana, Ig, Polhov Gradec, Bistra – Borovnica, Dobovec – Kum, Trbovlje – Zagorje, Vrhnika, Dobrova, Domžale, Žiri, Blagovica, Tuhinj – Motnik, Logatec, Rovte, Kamniška Bistrica, Dol – Moravče, Kamnik in Medvode v obdobju 2003–2010 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi iz prejšnjega člena.
Zavod za gozdove Slovenije mora preveriti skladnost ciljev, usmeritev in ukrepov, določenih v gozdnogospodarskih načrtih iz 2. člena tega odloka, katerim veljavnost poteče v letih 2006 do 2009, v gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot Ravnik in Čemšenik-Kolovrat z začetkom veljavnosti v letu 2001 ter v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Grosuplje z začetkom veljavnosti v letu 2002, s cilji, usmeritvami in ukrepi iz prejšnjega člena, ter v primeru ugotovljenih neskladnosti najpozneje v sedmem letu veljavnosti teh načrtov vložiti pobudo za njihovo spremembo pri ministrstvu, pristojnem za gozdarstvo.
5. člen
Po en izvod GGN GGO Ljubljana je na vpogled na Zavodu za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana, v Gozdarski knjižnici Gozdarskega inštituta Slovenije in Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 2, Ljubljana, ter na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana, kjer se nahaja tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja GGN GGO Ljubljana.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-09/2003-5
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2003–2311-0177
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost