Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3425. Uredba o območjih kopalnih voda ter o monitoringu kakovosti kopalnih voda, stran 10892.

Na podlagi 77. člena zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o območjih kopalnih voda ter o monitoringu
kakovosti kopalnih voda
1. člen
Ta uredba določa območja kopalnih voda, kjer se običajno kopa večje število ljudi in kopanje ni prepovedano (v nadaljnjem besedilu: območja kopalnih voda), način in obseg ugotavljanja kakovosti (v nadaljnjem besedilu: higienske ustreznosti) kopalne vode ter izvajanja monitoringa higienske ustreznosti kopalne vode na teh območjih, njegovega izvajalca ter ukrepe v primeru, ko voda ne ustreza predpisanim parametrom za kopalne vode.
2. člen
Območja kopalnih voda so območja iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
Podatke o območjih kopalnih voda vodi ministrstvo, pristojno za okolje. Podatki o mejnih koordinatah obale vodnega telesa ali njegovega dela za stoječo površinsko vodo in podatki o koodinatah gorvodne in dolvodne meje vodnega telesa ali njegovega dela za tekočo površinsko vodo se za vsako območje kopalnih voda vodijo v digitalni bazi podatkov za raven merila 1: 5.000 v državnem koordinatnem sistemu, ki jo kot izvirnik hrani ministrstvo, pristojno za okolje.
3. člen
Na območjih kopalnih voda je treba ugotavljati higiensko ustreznost kopalnih voda vsako leto posebej na podlagi rezultatov preskusov vzorcev vode zadnjih petih kopalnih sezon. Vzorce vode se pridobi z rednim in enakomernim vzorčenjem v času kopalne sezone.
4. člen
Vzorčenje vode na območjih kopalnih voda, začetek in pogostost vzorčenja, laboratorijske preskuse, ocene odvzetih vzorcev in vrednotenje kopalne vode se izvaja v skladu z zahtevami za kopalne vode v naravnih kopališčih po predpisih, ki urejajo minimalne higienske in druge zahteve za kopalne vode.
5. člen
Vzorec kopalne vode je higiensko ustrezen, če ustreza zahtevam za kopalne vode v naravnih kopališčih po predpisih, ki urejajo minimalne higienske in druge zahteve za kopalne vode.
6. člen
Monitoring higienske ustreznosti kopalnih voda se izvaja na podlagi programa monitoringa, ki ga izda minister, pristojen za okolje, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje.
Program monitoringa vsebuje:
– nabor parametrov,
– letni načrt pogostosti vzorčenja,
– izbor odvzemnih mest in njihovo določitev s koordinatami za raven merila 1 : 5.000,
– način vzorčenja kopalne vode ter opis postopkov in opreme vzorčenja,
– oceno finančnih sredstev za izvedbo programa monitoringa.
7. člen
O meritvah, vzorčenju in preskusih, ki so predmet monitoringa higienske ustreznosti kopalnih voda izdela ministrstvo, pristojno za okolje, za vsako kopalno sezono poročilo o monitoringu higienske ustreznosti kopalnih voda (v nadaljnjem besedilu: poročilo).
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:
– izvajalcih posameznih nalog monitoringa higienske ustreznosti kopalnih voda,
– naboru parametrov,
– odvzemnih mestih, času in načinu vzorčenja, uporabljenih metodah za preskušanja in merilni opremi,
– rezultatih preskusov,
– vrednotenju higienske ustreznosti kopalnih voda na podlagi rezultatov preskušanj vzorcev kopalne za obdobje zadnjih pet kopalnih sezon.
Poročilo mora biti izdelano najkasneje do 31. oktobra za kopalno sezono tekočega leta.
8. člen
Poročilo iz prejšnjega člena se hrani pri ministrstvu, pristojnem za okolje, najmanj deset let.
Podatki monitoringa higienske ustreznosti kopalnih voda se hranijo trajno, v bazi podatkov o stanju okolja pri ministrstvu, pristojnem za okolje.
9. člen
Monitoring higienske ustreznosti kopalnih voda zagotavlja ministrstvo, pristojno za okolje.
10. člen
Na območju kopalnih voda se kopanje prepove, če:
1. kopalna voda ne ustreza predpisanim zahtevam za kopalne vode v naravnih kopališčih po predpisih, ki urejajo minimalne higienske in druge zahteve za kopalne vode,
2. nastane izredno onesnaženje kopalne vode zaradi naravnih ali drugih nesreč in
3. se poškoduje vodni objekt tako, da poškodbe vplivajo na higiensko ustreznost kopalne vode ali varnost kopalcev.
O prepovedi kopanja ministrstvo, pristojno za okolje, obvesti javnost preko medijev in na krajevno običajen način.
V obvestilu javnosti o prepovedi kopanja se posreduje tudi druge podatke in navodila za preprečitev škodljivih vplivov na zdravje kopalcev.
11. člen
V primerih iz prejšnjega člena se izdela sanacijski program v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
Sanacijski program za prvo alineo prvega odstavka prejšnjega člena vsebuje:
– natančen pregled geografskih in topografskih podatkov prispevnega območja kopalne vode za stoječo površinsko vodo oziroma gorvodno od območja kopalne vode za tekočo površinsko vodo (v nadaljnjem besedilu: vplivno okolje območja kopalne vode),
– natančen pregled podatkov o obstoječih in morebitnih onesnaževalcih, njihovi vrsti in količini na vplivnem okolju območja kopalne vode,
– oceno vpliva onesnaževalcev iz prejšnje alinee na higiensko ustreznost kopalne vode in
– program ukrepov.
Sanacijski program lahko vsebuje tudi dodatno vzorčenje kopalne vode.
12. člen
Reševanje ljudi na območjih kopalnih voda se vodi in izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred utopitvami.
13. člen
Ministrstvo pristojno za okolje letno, pred začetkom kopalne sezone, objavi seznam območij kopalnih voda preko medijev.
Seznam območij kopalnih voda mora vsebovati tudi informacijo o higienski ustreznosti kopalne vode v pretekli kopalni sezoni in podatke o prvih rezultatih monitoringa kopalnih voda pred začetkom tekoče kopalne sezone.
14. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-26/2003-1
Ljubljana, dne 17. julija 2003.
EVA 2003-2511-0115
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik