Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3388. Pravilnik o načinu vodenja čakalnih seznamov ter imunogenetska in medicinska merila za določitev vrstnega reda in izbiro prejemnika delov človeškega telesa, stran 10813.

Na podlagi prve in tretje alinee 22. člena zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 12/00) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o načinu vodenja čakalnih seznamov ter
imunogenetska in medicinska merila za določitev vrstnega reda in izbiro prejemnika delov
človeškega telesa
Splošne določbe
1. člen
Ta pravilnik določa način izbire bolnikov za zdravljenje s presaditvijo delov človeškega telesa, način vodenja čakalnih seznamov ter imunogenetska in medicinska merila za določitev vrstnega reda in izbiro prejemnika delov človeškega telesa ter postopke obravnave bolnikov po presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja.
2. člen
Vsi bolniki v Republiki Sloveniji imajo enake možnosti za uvrstitev na čakalni seznam in zagotovljen enak dostop do presaditve delov človeškega telesa.
Da se zagotovi možnost iz prejšnjega odstavka, morajo biti izbrani osebni zdravniki in zdravniki specialisti dobro poučeni o indikacijah za različne vrste presaditev.
Za izobraževanje zdravnikov iz prejšnjega odstavka skrbijo strokovnjaki transplantacijskih centrov v sodelovanju s Slovenija-transplantom.
3. člen
Bolniki – kandidati za presaditev delov človeškega telesa so bolniki z okvaro organa ali tkiva, ki je dosegla takšno stopnjo, da je ni več moč zdraviti z drugimi načini sodobne medicine ali tisti bolniki, pri katerih je zaradi okvare organa ali tkiva kakovost življenja tako motena, da to postaja neznosno.
Indikacije za presaditev delov človeškega telesa so za vsak organ in tkivo specifične.
Vsak pooblaščeni transplantacijski center mora imeti natančno opredeljene indikacije za presaditev delov človeškega telesa, ki morajo biti natančno opisane v protokolu in sproti usklajene s sodobnimi smernicami.
Čakalni seznam
4. člen
V Republiki Sloveniji je za vsak organ oziroma tkivo en sam nacionalni čakalni seznam.
Na seznam iz prejšnjega odstavka se uvrščajo bolniki, ki so slovenski državljani.
5. člen
Odločanje o uvrstitvi na čakalni seznam sprejme interdisciplinarni konzilij transplantacijskih strokovnjakov v Transplantacijskem centru Republike Slovenije.
Konzilij iz prejšnjega odstavka odobri ali zavrne predlog za uvrstitev na čakalni seznam za vsak organ oziroma tkivo posebej.
6. člen
Bolnika se uvrsti na čakalni seznam na podlagi njegove predhodne pisne privolitve.
Mladoletnega bolnika, mlajšega od petnajst let in polnoletnega bolnika, ki mu je s sklepom sodišča odvzeta poslovna sposobnost, se uvrsti na čakalni seznam na podlagi pisne privolitve zakonitega zastopnika.
V primeru nujnega ukrepanja, kadar je pri bolniku motena zavest, zakoniti zastopnik pa ni določen, je potrebna pisna privolitev osebe, ki je bolniku blizu.
Bolnik ali njegov zakoniti zastopnik lahko privolitev iz prvega in drugega odstavka tega člena kadarkoli prekliče.
7. člen
V času čakanja na presaditev organa ali tkiva mora bolnik hoditi na redne kontrolne preglede k zdravniku specialistu transplantacijskega centra v skladu s protokolom tega centra.
Bolnik-kandidat za presaditev mora biti v času čakanja na presaditev ves čas dosegljiv.
8. člen
Čakalni seznam se vodi v pisni in elektronski obliki.
Na čakalni seznam vnaša kandidate pooblaščena oseba transplantacijskega centra oziroma Slovenija-transplanta.
Čakalni seznam je varovan podatek, ki mora biti pooblaščenim osebam vedno na razpolago za kakršnokoli preverbo.
9. člen
Če so bolniki uvrščeni na čakalni seznam mednarodne transplantacijske mreže, se za izbiro prejemnika delov človeškega telesa zaradi zdravljenja upoštevajo dogovorjena skupna merila, ki so enaka za vse bolnike, uvrščene na čakalni seznam in natančno opredeljena v mednarodnem protokolu, ki ga ima vsak transplantacijski center in Slovenija-transplant.
Vzdrževanje čakalnega seznama
10. člen
Zdravstveno stanje bolnika na čakalnem seznamu mora biti kontrolirano v rednih časovnih obdobjih.
Vsako spremembo zdravstvenega stanja bolnika, ki začasno onemogoča presaditev, je potrebno sporočiti pisno ali po telefonu pooblaščeni osebi iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika, ki bolnika začasno umakne iz čakalnega seznama.
Ko se zdravstveno stanje bolnika izboljša, se bolnika ponovno uvrsti na čakalni seznam.
V protokolu vsakega transplantacijskega centra in Slovenija-transplanta je natančno določeno, kdo je zadolžen za sprotno poročanje in komu poročati.
Vsaka sprememba stanja na čakalnem seznamu se zabeleži v elektronsko bazo podatkov in na papir takoj oziroma najkasneje v 24 urah po nastanku spremembe.
V primeru poslabšanja zdravstvenega stanja lahko konzilij iz 5. člena tega pravilnika postavi indikacijo za nujno presaditev organa ali tkiva.
Odstranitev iz čakalnega seznama
11. člen
Bolnika-kandidata za presaditev lahko konzilij iz 5. člena tega pravilnika trajno odstrani s čakalnega seznama na podlagi pravil, ki so določena s protokolom transplantacijskega centra in primerljiva z mednarodnimi smernicami.
12. člen
Bolnik-kandidat za presaditev lahko na lastno željo poda zahtevo za odstranitev s čakalnega seznama v pisni obliki.
Mladoletnega bolnika, mlajšega od petnajst let in polnoletnega bolnika, ki mu je s sklepom sodišča odvzeta poslovna sposobnost, se lahko odstrani s čakalnega seznama na podlagi zahteve, ki jo poda zakoniti zastopnik v pisni obliki.
Bolnika se odstrani s čakalnega seznama v primeru smrti ali že opravljene presaditve.
Protokoli
13. člen
Vsak transplantacijski center mora delovati na podlagi natančno napisanih protokolov.
Protokoli iz prejšnjega odstavka vsebujejo indikacije in kontraindikacije za presaditev organov in tkiv, za uvrstitev na čakalni seznam, predoperativno pripravo bolnika, spremljanje in pripravo bolnika neposredno pred presaditvijo, operativni postopek, protokol zdravljenja, pooperativno sledenje, protokol zagotavljanja kakovosti dela.
Protokoli morajo biti strokovno preverjeni najmanj dvakrat letno in sproti usklajeni s sodobnimi smernicami.
Protokoli morajo biti shranjeni povsod, kjer se obravnavajo bolniki pred in po presaditvi organov in tkiv in dostopni vsemu zdravstvenemu osebju, ki zdravi in neguje te bolnike.
En izvod protokolov, opremljenih z datumom uskladitve s sodobnimi smernicami, morajo transplantacijski centri dostaviti Slovenija-transplantu.
Vrstni red pri izbiri prejemnikov
14. člen
Pri izbiri prejemnikov organov in tkiv se morajo upoštevati:
– imunogenetska merila,
– medicinska merila, med katera sodi tudi stopnja nujnosti posega,
– čas čakanja,
– posebne okoliščine (npr. otrok, kandidat za presaditev več organov hkrati).
Vsak transplantacijski center mora imeti protokol, v katerem so opredeljena merila za vrstni red za izbiro prejemnika delov človeškega telesa zaradi zdravljenja.
Tkivna skladnost
15. člen
Preizkušanje tkivne skladnosti je za vsak organ in tkivo posebej in mora biti del protokola transplantacijskega centra. Potrebne preiskave za določanje tkivne skladnosti morajo biti primerljive z mednarodnimi standardi.
Preizkušanje tkivne skladnosti opravlja s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije pooblaščen zdravstveni zavod z mednarodno akreditacijo.
Vodenje bolnikov po presaditvi
16. člen
Vodja transplantacijskega centra je odgovoren, da strokovnjaki transplatacijskega centra redno izvajajo kontrolne zdravstvene preglede pri bolnikih po opravljeni presaditvi organov in tkiv.
Dolžnost bolnika po presaditvi organov in tkiv je, da hodi na redne kontrolne preglede k strokovnjaku transplantacijskega centra, kjer je bila presaditev opravljena, in natančno upošteva navodila za zdravljenje.
17. člen
Vsak transplantacijski center je dolžan izpolnjevati predpisane protokole za spremljanje bolnikov po presaditvi organov in tkiv in jih redno pošiljati v vnaprej določen mednarodni transplantacijski register.
Ponovna presaditev organov in tkiv
18. člen
Ponovna presaditev (retransplantacija ) organa ali tkiva je indicirana takrat, ko pride do dokončne odpovedi presajenega organa ali tkiva.
Za ponovni vpis na čakalni seznam veljajo enaka pravila kot za prvo uvrstitev.
Bolnike-kandidate za ponovno presaditev se uvršča po istih pravilih in isti čakalni seznam kot kandidate-bolnike za prvo presaditev.
Za nujno ponovno presaditev organa ali tkiva veljajo posebna pravila, ki morajo biti natančno opredeljena v protokolu transplantacijskega centra oziroma protokolu mednarodne transplantacijske mreže, v katero je Republika Slovenija vključena.
Prehodna in končna določba
19. člen
Pooblaščeni transplantacijski centri in Slovenija-transplant morajo izdelati svoje protokole v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-87/02
Ljubljana, dne 24. junija 2003.
EVA 2003-2711-0029
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost