Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3415. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2002, stran 10856.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in na podlagi 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 7. redni seji dne 3. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2002, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Črna na Koroškem za leto 2002 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v 000 SIT
I.  Skupaj prihodki                   466.095
II.  Skupaj odhodki                   451.175
III. Proračunski presežek                 14.920
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
   prodaja kapitalskih deležev               201
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      –
VI.  Prejeta minus dana posojila in
   spremembe kapitalskih deležev              201
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje                     21.000
VIII. Odplačila dolga                   36.582
IX.  Zmanjšanje stanja sredstev na računih
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               –461
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)           –15.582
3. člen
Primanjkljaj prihodkov v primerjavi z odhodki v znesku 461 tisoč SIT se pokrije iz sredstev na računih preteklih let.
4. člen
Sprejme se zaključni račun Krajevne skupnosti Žerjav, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v 000 SIT
I.  Skupaj prihodki                    1.692
II.  Skupaj odhodki                    2.705
III. Proračunski primanjkljaj               1.013
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev                    –
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      –
VI.  Prejeta minus dana posojila in
   spremembe kapitalskih deležev               –
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje                       –
VIII. Odplačila dolga                      –
IX.  Zmanjšanje stanja sredstev na računih
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              –1.013
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)              –
-----------------------------------------------------------------
5. člen
Primanjkljaj prihodkov v primerjavi z odhodki v znesku 1.013 tisoč SIT se pokrije iz sredstev na računih preteklih let.
6. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2002 je sestavni del tega odloka.
V splošnem in posebnem delu proračuna je v posameznih stolpcih prikazan sprejeti proračun za leto 2002, veljavni proračun za leto 2002, realizirani proračun za leto 2002, indeks med realiziranim in sprejetim proračunom za leto 2002 ter indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za leto 2002.
7. člen
Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa proračuna je priloga k zaključnemu računu.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-01/03
Črna na Koroškem, dne 3. julija 2003.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l. r.

AAA Zlata odličnost