Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3368. Uredba o spremembah uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja, stran 10793.

Na podlagi petega odstavka 20. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1 in 50/03 – odl. US) ter 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja
1. člen
V uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 54/00, 79/00, 124/00, 29/01 in 99/01) se v 21. členu v prvem odstavku črta peta alinea.
2. člen
V 24. členu se črta drugi odstavek.
3. člen
24.a člen se črta.
4. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
Pravica do dostopa do omrežja se uveljavlja s sklenitvijo pogodbe o dostopu.
Pogoj za uveljavljanje pravice do dostopa do omrežja je urejeno razmerje glede izravnave odstopanj predaje in odjema električne energije, skladno z uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranje trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 54/00) in to uredbo.«
5. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen
Upravljavec omrežja je dolžan zagotavljati organizatorju trga vse podatke iz prenosnega omrežja, ki jih organizator trga potrebuje za izvajanje obračuna odstopanj. V primeru, da organizator trga organizira izravnalni trg, upravljavec omrežja izravnalno energijo kupuje na tem trgu.«
6. člen
V 38. členu se v prvem odstavku številka »20« zamenja s številko »21«.
Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Del stroškov za zagotavljanje sistemskega ravnotežja se pokriva iz sistema za obračun odstopanj.«
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-30/2001-4
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2003-2511-0077
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost