Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3394. Pravilnik o pripravi in sprejemu standardov in normativov na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti, stran 10823.

Na podlagi 26. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 45/94 – odl. US, 37/95, 8/96, 59/99 – odl. US, 90/99, 98/99 – ZZdrS, 31/00, 36/00 – ZPDZC in 45/01) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o pripravi in sprejemu standardov in normativov na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja pravila in postopke v zvezi s pripravo in sprejemom standardov in normativov na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti.
(2) Standarde in normative iz prejšnjega odstavka določi ministrstvo za zdravje.
2. člen
(1) Standardi so enotna pravila, ki določajo, kakšne lastnosti ali značilnosti naj bi imel določen izdelek, storitev ali proces, z namenom, da se doseže optimalna stopnja urejenosti na danem področju.
(2) Normativi določajo število oziroma količino storitev na izvajalca, količino delovnega časa (časovni okvir), materiala, surovin in opreme, ki so potrebni za opravo določene storitve oziroma za izdelavo določenega pripomočka ter služijo preverjanju načela smotrne organiziranosti izvajalca.
(3) Sprejete standarde in normative so dolžne spoštovati vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno in zdraviliško dejavnost.
3. člen
(1) Na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti se uporabljajo splošni slovenski in mednarodni standardi, razen če specifičnosti zdravstvene in zdraviliške dejavnosti v Republiki Sloveniji terjajo sprejem posebnih standardov in normativov.
(2) Posebni standardi in normativi na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti se določijo predvsem ob upoštevanju naslednjih elementov:
– specifičnih potreb zdravstvene dejavnosti,
– prostorskih potreb zdravstvene dejavnosti,
– narave, zaporedja, strukture, obsega (trajanja) in posebnosti posameznih postopkov (procedur) pri opravljanju zdravstvenih storitev,
– materialov in priprav, ki se uporabljajo pri nudenju zdravstvenih storitev,
– dognanj medicinske, gradbene, tehnične, ekonomske, pravne, organizacijske in drugih strok, ki se nanašajo na opravljanje zdravstvene dejavnosti,
– upravičencev ali (strokovnega) področja, na katerem se storitev opravlja,
– postopka in trajanja izvajanja storitve,
– metode oskrbe oziroma zdravljenja,
– standardov specializacije in dodatnega usposabljanja oziroma izobraževanja (t.j. standardiziranje teh programov),
– ureditvijo nadzora nad kakovostjo oziroma strokovnostjo opravljene storitve,
– postopka dokumentiranja poteka opravljene storitve in arhiviranja in
– postopke varovanja osebnih podatkov uporabnikov zdravstvenih storitev.
4. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za zdravje, določi posebne standarde in normative, ki bodo veljali za opravljanje zdravstvenih storitev na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti.
(2) Minister, pristojen za zdravje, določi mednarodne standarde in normative za področje zdravstvenih storitev, ki so neposredno uporabljivi.
5. člen
(1) Na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti se sprejmejo posebni standardi in normativi zgolj v primeru, če je to potrebno zaradi narave zdravstvene in zdraviliške dejavnosti.
(2) Če zaradi posebnosti, ki so značilne za zdravstveno in zdraviliško dejavnost v Sloveniji, ni mogoče uporabljati mednarodnih standardov in normativov, se sprejmejo posebni slovenski standardi in normativi, oziroma, se sprejmejo dopolnitve ali spremembe k mednarodnim standardom.
6. člen
Na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti se v dveh letih od uveljavitve tega pravilnika sprejmejo naslednji standardi in normativi:
1. prostorski standardi (urbanistični, prostorski in ergonomski),
2. standardi glede izobrazbe, strokovne usposobljenosti in ostalih pogojev, ki so potrebni za opravljanje del in nalog na konkretnem delovnem mestu,
3. standardi in normativi za opremo, instrumente, medicinske pripomočke in potrošni material.
7. člen
Na podlagi tega pravilnika pripravi ministrstvo za zdravje strokovna pravila, na podlagi katerih se bodo podrobneje določala merila za pripravo posebnih standardov in normativov za potrebe zdravstvene in zdraviliške dejavnosti.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-17/2003
Ljubljana, dne 9. julija 2003.
EVA 2003-2711-0027
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

AAA Zlata odličnost