Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3507. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin

MINISTRSTVA

3430. Pravilnik o medicinskih pripomočkih
3431. Pravilnik o spremembi pravilnika o merilih za razvrščanje bolnišnic
3432. Pravilnik o sklepanju zakonske zveze
3433. Pravilnik o spremembi pravilnika o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin
3434. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o upravljanju prostorov v "Domu podiplomcev Ljubljana"
3435. Pravila o upravljanju prostorov v "Domu podiplomcev Ljubljana"
3436. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
3437. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra prostorskih enot
3438. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vodenju evidenc v trgovini

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3439. Poročilo o gibanju plač za maj 2003
3440. Sklep o spremembi vrednosti točke v notarski tarifi
3441. Sklep o potrditvi učbenika: MY SAILS 2, učbenik za angleščino v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3442. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: MY SAILS 2, delovni zvezek za angleščino v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3443. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: TOUCHSTONE 2 NEW, delovni zvezek za angleščino v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3444. Sklep o potrditvi učbenika: FIZIKA, NARAVA, ŽIVLJENJE 2, učbenik za fiziko v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3445. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: FIZIKA, NARAVA, ŽIVLJENJE 2, delovni zvezek za fiziko v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3446. Sklep o potrditvi učbenika: EXTRA! 1, učbenik za francoščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3447. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: EXTRA! 1, delovni zvezek za francoščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3448. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka: ESPRESSO 1, samostojni delovni zvezek za italijanščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu devetletne osnovne šole
3449. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: MATEMATIKA ZA ČETRTOŠOLCE, 2 dela, delovni zvezek za matematiko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3450. Sklep o potrditvi učbenika: PRESEČIŠČE, OBDELAVA PODATKOV, UVOD V STATISTIKO, učbenik za matematiko
3451. Sklep o potrditvi učbenika: GEOGRAFIJA SLOVENIJE ZA 9. (8.) RAZRED, učbenik za zemljepis v 8. razredu osemletnega in geografijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3452. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: GEOGRAFIJA SLOVENIJE ZA 9. (8.) RAZRED, delovni zvezek za zemljepis v 8. razredu osemletnega in geografijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3453. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: ZGODOVINA 6, VAJE IN NALOGE, delovni zvezek za zgodovino v 6. razredu osemletnega in 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3454. Sklep o potrditvi učbenika: ANYANYELVÜNK VILÁGA 4, učbenik za madžarščino kot materni jezik - jezik v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3455. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: FOGALMAZÁSI KALAUZ 4, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik - jezik v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3456. Sklep o potrditvi učbenika: IRODALAMI OLVASÓKÖNYV 4, učbenik za madžarščino kot materni jezik - književnost v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3457. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: OLVASÁSI MUNKAFÜZET 4, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik - književnost v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3458. Sklep o potrditvi učbenika: ÉDES ANYANYELVÜNK 6, učbenik za madžarščino kot materni jezik - jezik v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3459. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: VILÁGVÁNDOR I, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik - jezik v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3460. Sklep o potrditvi učbenika: VILÁGJÁRÓ, učbenik za madžarščino kot materni jezik - književnost v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3461. Sklep o potrditvi učbenika: VILÁGJÁRÓK SZÖVEGGYŰJTEMÉNYE, učbenik, zbirka besedil za madžarščino kot materni jezik - književnost v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3462. Sklep o potrditvi učbenika: ICH UND DEUTSCH 2, učbenik za nemščino v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3463. Sklep o potrditvi učbenika: CHICOS CHICAS 1, učbenik za španščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3464. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: CHICOS CHICAS 1, delovni zvezek za španščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3465. Sklep o potrditvi učbenika: TRA-RA-RA, VSAK NAJ GLASBO SPOZNA, učbenik za glasbeno vzgojo v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3466. Sklep o potrditvi učbenika: GEOGRAFIJA SLOVENIJE 2, PRIPRAVA NA MATURO, učbenik za geografijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
3467. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: GEOGRAFIJA SLOVENIJE 2, PRIPRAVA NA MATURO, delovni zvezek za geografijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
3468. Sklep o potrditvi učbenika: MATEMATIKA ZA 4. LETNIK GIMNAZIJ IN TEHNIŠKIH ŠOL, učbenik za matematiko v 4. letniku
3469. Sklep o potrditvi učbenika: STUFEN INTERNATIONAL 2, učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
3470. Sklep o potrditvi učbenika: SVET PREGLEDNIC, učbenik za poslovno informatiko v 3. letniku programa administrator in 2. letniku ekonomskega tehnika
3471. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: STEZICE DO BESEDNE UMETNOSTI 2, delovni zvezek za slovenščino - književnost v 2. letniku gimnazij in srednjih šol
3472. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: ZGODOVINA NA MATURI, Pregled učne snovi srednješolske zgodovine, delovni zvezek za zgodovino v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
3473. Sklep o potrditvi učnega sredstva: Z DOMINAMI DO ZNANJA ANGLEŠČINE, I. - ŠTEVILKE, II. - BARVE, III. - ŽIVALI, IV. - PREDMETI, učno sredstvo
3474. Razlaga kolektivne pogodbe za cestno gospodarstvo

OBČINE

Braslovče

3475. Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi krajevnih odborov

Celje

3476. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
3477. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Dobrepolje

3478. Sklep o javni razgrnitvi (2) spremembe osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnitev leta 2001

Grosuplje

3479. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Grosuplje
3480. Sklep programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta "Gospodarska cona sever" - spremembe in dopolnitve
3481. Sklep o spremembi in dopolnitvi programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta "Gospodarska cona sever" - spremembe in dopolnitve

Idrija

3482. Sklep o digitalizaciji prostorskih planov Občine Idrija
3483. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Idrija

Kranj

3484. Sklep o določitvi cen in pogojev izvajanja dimnikarskih storitev

Litija

3485. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2002

Ljubljana

3486. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 1/38 - Križevniška

Ljubno

3487. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2003

Mislinja

3488. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2002
3489. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Murska Sobota

3490. Program priprave izdelave lokacijskega načrta (ln) za trgovsko obrtno cono Rakičan

Oplotnica

3491. Spremembe in dopolnitve pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Oplotnica

Polzela

3492. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986-1990, za območje Občine Polzela, dopolnitve v letu 2002
3493. Sklep o spremembi in dopolnitvi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov

Postojna

3494. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna

Puconci

3495. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za investicije v kmetijsko dejavnost v Občini Puconci

Ravne na Koroškem

3496. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998

Sežana

3497. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2002

Sveta Ana

3498. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2002
3499. Sklep o spremembi pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjevanje in razvoj kmetijstva v Občini Sveta Ana
3500. Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališčih v Občini Sveta Ana
3501. Sklep o stroških stojnice na javnih površinah ob enkratnih prireditvah

Sveti Jurij ob Ščavnici

3502. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v Vrtcu Sonček

Škofljica

3503. Pravilnik o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije župana in podžupana ter člana občinskega sveta in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3504. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta VS 9/10 Škofljica

Šmartno pri Litiji

3505. Pravilnik o vpisu učencev v "Zlato knjigo" in "Knjigo najboljših dosežkov" v Občini Šmartno pri Litiji
3506. Poslovnik Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti