Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3495. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za investicije v kmetijsko dejavnost v Občini Puconci, stran 11005.

Na podlagi uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državne pomoči (Uradni list RS, št. 59/00) in 16. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02 in 89/02) je Občinski svet občine Puconci na redni seji dne 19. 6. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za investicije v kmetijsko dejavnost v Občini Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, namen in postopek za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje investicij v kmetijsko dejavnost v Občini Puconci.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Puconci objavi župan Občine Puconci.
2. člen
Sredstva za pospeševanje investicij v kmetijstvo Občine Puconci se zagotovijo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Podrobno razdelitev sredstev na podlagi predhodnega mnenja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano določi župan po sprejetju proračuna za tekoče leto.
3. člen
Upravičenci do sredstev za kmetijstvo so:
Fizične osebe, ki so zaposlene na kmetiji ali imajo status kmetovalca in imajo sedež na območju Občine Puconci.
4. člen
Sklep o razpisu za subvencioniranje realne obrestne mere za dodeljevanje kreditov, za svetovalne storitve in promocijo izdelkov in storitev malim in srednjevelikim podjetjem sprejme Občinski svet občine Puconci. Na podlagi tega sklepa objavi župan Občine Puconci razpis na lokalno običajen način.
5. člen
Finančna sredstva za investicije v kmetijsko dejavnost se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
6. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli finančni ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil z drug namen, jih mora vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
II. UKREPI
7. člen
Ukrepi za pospeševanje razvoja kmetijstva so:
1. Subvencioniranje realne obrestne mere za dodeljevanje kreditov
Namen:
Materialne in nematerialne investicije.
Pogoji:
– v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, sklenjeno med Občino Puconci in kreditodajalcem,
– subvencijo realne obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– minimalni znesek posojila je 1,000.000 SIT,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Puconci vsaj 5 let po njenem zaključku,
– posojila odobrena v tekočem letu.
Višina:
– višina subvencioniranja realne obrestne mere znaša do 5-odstotne točke,
– doba subvencioniranja za odobreno posojilo je do tri leta,
– višina sredstev ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov in zemljišča za opravljanje dejavnosti,
– stroški nakupa in gradnjo poslovnih prostorov in prostorov za proizvodnjo in kmetijsko dejavnost,
– stroški nakupa opreme.
2. Subvencioniranje naložb v kmetijska gospodarstva
Namen:
Investicije v kmetijska gospodarstva.
Pogoji:
– gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija za namen gradnje enostavnih objektov,
– pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe in poslovni načrt,
– zagotovljeno najmanj 50% lastnih sredstev,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Puconci vsaj 5 let po njenem zaključku.
Višina:
V višini 10% investicije vendar največ 200.000 SIT za posamezno investicijo.
Upravičeni stroški:
– investicije v objekte namenjene za kmetijsko dejavnost,
– investicije za opremo namenjeno za kmetijsko dejavnost,
– investicije v izgradnjo in postavitev rastlinjakov ter plastenjakov s pripadajočo opremo.
3. Subvencioniranje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Namen:
Investicije za novo dopolnilno dejavnost na kmetiji oziroma razširitev obstoječe dejavnosti.
Pogoji:
– gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija za namen gradnje enostavnih objektov, pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe in vsa potrebna dokumentacija za dopolnilno dejavnost in poslovni načrt,
– zagotovljeno najmanj 50% lastnih sredstev,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Puconci vsaj 5 let po njenem zaključku.
Višina:
V višini 10% investicije vendar največ 200.000 SIT za posamezni investicijo.
Upravičeni stroški:
– investicije v objekte za dopolnilno dejavnost na kmetiji,
– investicije za pripadajočo opremo za dopolnilno dejavnost na kmetiji.
4. Subvencioniranje turistične dejavnosti na kmetiji
Namen:
Investicije v turistično dejavnost na kmetiji.
Pogoji:
– gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija za namen gradnje enostavnih objektov, pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe, vsa potrebna dovoljenja in poslovni načrt zagotovljeno najmanj 50% lastnih sredstev,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Puconci vsaj 5 let po njenem zaključku.
Višina:
V višini 10% investicije vendar največ 200.000 SIT za posamezni investicijo.
Upravičeni stroški:
Investicije v objekte namenjeno za turistično dejavnost na kmetiji.
Investicije za opremo namenjeno za turistično dejavnost na kmetiji.
III. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku veljajo ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Prejemnik sredstev poda izjavo, da za določen namen ni dobil državne pomoči oziroma če jo je, kolikšen delež je že dobil iz drugih virov.
9. člen
Do subvencij po tem pravilniku niso upravičena podjetja v težavah. Subvencijo je možno dodeliti le v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
10. člen
Namenskost porabe subvencij, pridobljenih pod pogojem tega pravilnika preverja Odbor za kmetijstvo občine Puconci.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja se od 1. januarja dalje.
Št. 40301-3/2003
Puconci, dne 15. julija 2003.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost