Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3496. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998, stran 11006.

Na podlagi 27. in 171. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 30. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občina Ravne na Koroškem sprejela
P R O G R A M P R I P R AV E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998
(Uradni list RS, št. 63/00) Sprememba oziroma dopolnitev za namen kolektorja in centralne čistilne naprave
UVOD
V spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 63/00) je Občina Ravne na Koroškem v zasnovi urejanja prostora na kartah v M 1: 25000 že imela opredeljeno makrolokacijo za centralno čistilno napravo. Kasneje pridobljene idejne rešitve so podale natančnejše podatke o obsegu posega in mikrolokaciji kolektorja in centralne čistilne naprave, katere so lahko podlaga za predlog za spremembo rabe prostora v kartah PKN v M 1:5000 do parcelne meje natančno.
1. člen
(Predmet)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta,
– predmet in programska izhodišča prostorskega akta,
– nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja,
– seznam potrebnih strokovnih podlag,
– roki za pripravo prostorskega akta,
– financiranje prostorskega akta.
2. člen
(Zakonska podlaga)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev se upoštevajo:
– zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03 – v nadaljevanju: ZUreP-1),
– navodilo o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA),
– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– strokovno priporočilo o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list RS, št.11/99) pri pripravi prostorskih sestavin planskih aktov občin ter ugotavljanje njihove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana družbenega plana RS.
3. člen
(Vsebina)
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na potek trase kolektorja in lokacijo centralne čistilne naprave.
Spremembe oziroma dopolnitve za namen kolektorja in centralne čistilne naprave je potrebno izdelati na kartah v M 1:25000, s prikazom vseh področij, na PKN kartah pa v M 1:5000, s prikazom obsega posega na parcelno mejo natančno in z obrazložitvijo v tekstualnem delu plana.
4. člen
(Strokovne podlage)
Potrebne strokovne podlage za izdelavo sprememb in dopolnitev:
– Kolektor Ravne-Prevalje, Idejna rešitev, št. načrta 6C M71-A, junij 2003, IEI d.o.o., Inštitut za ekološki inženiring, Ljubljanska ul. 9, 2000 Maribor,
– Centralna čistilna naprava Ravne, Idejna rešitev, št. načrta 6CM71-20, sept. 2002, IEI, d.o.o., Inštitut za ekološki inženiring, Ljubljanska ul. 9, 2000 Maribor.
5. člen
(Nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja:
1. kmetijstvo: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Področje kmetijstva;
2. gozdarstvo: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za gozdarstvo, v vednost Zavodu za gozdove;
3. vodno gospodarstvo: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo;
4. rudarstvo: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava za rudarstvo;
5. naravna dediščina: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo narave, Regijska področna izpostava javnega zavoda;
6. kulturna dediščina: Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, v vednost Ministrstvu za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino;
7. sanacija naravnih virov in varstva okolja: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja;
8. poselitev: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje;
9. promet: v vednost Ministrstvu za promet, Urad za ceste, Urad za železnice, Urad za letalstvo;
– ceste: Direkcija RS za ceste,
– avtoceste: Družba RS za avtoceste,
– železnice: Direkcija RS za železniški promet,
– letalstvo: Urad za letalstvo, Uprava RS za civilno letalstvo,
– luke: Uprava RS za pomorstvo;
10. energetika: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za energetiko;
11. blagovne rezerve: Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega trga;
12. obramba: Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo;
13. ELES, Elektro Slovenija, d.o.o., Ljubljana;
14. Elektro Celje, d.d.;
15. Petrol Energetika, d.o.o.;
16. Javno komunalno podjetje LOG, d.o.o.;
17. Telekom Slovenije d.d., PE Maribor.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in smernice drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le – te pridobi v postopku.
6. člen
(Investitor, izdelovalec in koordinator)
Investitor je Občina Ravne na Koroškem.
Izdelovalca sprememb in dopolnitev ter morebitnih drugih strokovnih podlag in strokovnih gradiv izbere v skladu z veljavno zakonodajo Občina Ravne na Koroškem.
Koordinator upravno – strokovnih aktivnosti je oddelek za okolje, prostor in ekologijo Občine Ravne na Koroškem.
7. člen
(Terminski plan)
– Pridobitev strokovnih podlag.
– Prostorska konferenca: najmanj 8 dni pred sprejetjem programa priprave.
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora: v 30 dneh po oddaji strokovnih podlag in programa priprave pristojnim nosilcem urejanja prostora.
– Osnutek sprememb in dopolnitev: v 30 dneh po pridobitvi vseh potrebnih smernic in pogojev s strani nosilcev urejanja prostora.
– Oddelek za okolje, prostor in ekologijo Občine Ravne na Koroškem predloži županu usklajen osnutek sprememb in dopolnitev z obrazložitvami v roku 15 dni po prejemu dokumentacije od izdelovalca.
– Najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo osnutka sprememb in dopolnitev se ponovno organizira prostorska konferenca.
– Osnutek se da v prvi obravnavi v potrditev na občinski svet. S sklepom občinskega sveta se osnutek sprememb in dopolnitev da v javno razgrnitev. Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni v avli mestne hiše ter v prostorih KS.
– Izdelovalec pripravi strokovna stališča do pripomb iz javne razgrnitve in iz javne obravnave v 15 dneh po zaključku javne razgrnitve.
– Izdelovalec bo na osnovi potrjenih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave pripravil dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev v roku 15 dni po njihovem prejemu.
– Nosilci urejanja prostora bodo izdali soglasja v roku 30 dni po prejemu dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev.
– Izdelovalec bo predal investitorju dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev v roku 15 dni po prejetju vseh soglasij.
– Občina pošlje ministru za prostor prostorski akt z odlokom in prilogami po 24. členu ZUreP-1, minister za prostor potrdi popolnost vloge v 15 dneh.
– Minister za prostor izda sklep o skladnosti v 60 dneh.
– Usklajen predlog sprememb in dopolnitev se po pridobitvi sklepa Vlade RS preda v sprejem občinskemu svetu.
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
– Izdelovalec pripravi končni elaborat v roku 14 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen
(Stroški priprave in sprejemanja)
Vse stroške v zvezi z izdelavo sprememb in dopolnitev ter s pridobivanjem smernic in mnenj prevzame investitor.
9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-03-1 / 03-60
Ravne na Koroškem, dne 3. julija 2003.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost