Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3493. Sklep o spremembi in dopolnitvi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov, stran 11004.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Polzela na 5. redni seji dne 24. 6. 2003 sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov (Uradni list RS, št. 49/99) se 4. člen spremeni in glasi:
Plača podžupana se oblikuje v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za vodenje seje občinskega sveta 20.000 SIT neto,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana na podlagi dejansko opravljenih ur (urna postavka v skladu z zakonom),
– 80% urna postavka župana), vendar največ 55.000 SIT neto mesečno.
Podžupan je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, opravljal funkcijo župana. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.
2. člen
5. člen se spremeni in glasi:
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se določi na podlagi naslednjih kriterijev:
– udeležba na redni seji občinskega sveta 18.000 SIT neto,
– udeležba na izredni seji občinskega sveta 6.000 SIT neto,
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta 6.000 SIT neto,
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je 5.000 SIT neto.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
3. člen
8. člen se spremeni in glasi:
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi tega pravilnika. Sejnina za posamezno sejo znaša 5.000 SIT neto.
4. člen
9. člen se spremeni in glasi:
Predsednik nadzornega odbora občine ima pravico do nagrade v naslednji višini:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora 15.000 SIT neto,
– udeležba na seji občinskega sveta 10.000 SIT neto.
Člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade za udeležbo na seji nadzornega odbora v višini 11.000 SIT neto.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi tega pravilnika v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
Predsedniku oziroma članu nadzornega odbora pripada tudi ustrezno nadomestilo za opravljanje trajnejših in daljših nalog iz pristojnosti nadzornega odbora. Višina nadomestila se določi na podlagi dejansko opravljenih ur v pogodbi, ki jo z izvajalcem sklene župan. O višini urne postavke odloča župan.
5. člen
Ta sklep o spremembah in dopolnitvah pravilnika začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem list RS.
Št.032-03/006/03
Polzela, dne 24. junija 2003.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, dipl. inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost