Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3432. Pravilnik o sklepanju zakonske zveze, stran 10952.

Na podlagi drugega odstavka 28.a člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76, 30/86, 1-1/89, 14/89 in Uradni list RS, št. 13/94, 82/94, 29/95, 26/99, 60/99, 70/00 in 64/01) izdaja minister, pristojen za družino, v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo
P R A V I L N I K
o sklepanju zakonske zveze
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki jo načelnik pooblasti za sklepanje zakonske zveze (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba), minimalni standardi za uradne prostore in njihovo opremljenost, način in postopek javnega in slovesnega sklepanja zakonske zveze, višino in način plačila za pooblaščeno osebo in matičarja ter druga vprašanja v zvezi s postopkom sklenitve zakonske zveze.
2. člen
Zakonska zveza se sklene pred načelnikom upravne enote ali od njega pooblaščene osebe, ob navzočnosti matičarja.
I. POGOJI ZA PRIDOBITEV POOBLASTILA
3. člen
Pooblaščeno osebo s sklepom imenuje načelnik upravne enote.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka lahko načelnik dodeli osebi, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom.
4. člen
Načelnik lahko za sklepanje zakonskih zvez pooblasti osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan/ka Republike Slovenije,
– ima stalno prebivališče na območju upravne enote, kjer se sklepa zakonska zveza,
– v okolju uživa ugled in spoštovanje,
– aktivno zna slovenski jezik,
– ima sposobnost javnega nastopanja,
– je poslovno sposobna in
– je stara od 30 do 70 let.
Na območjih, določenih z zakonom, kjer avtohtono skupaj s pripadniki slovenskega naroda živijo tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, mora pooblaščena oseba aktivno znati jezik narodne skupnosti.
5. člen
Načelnik upravne enote izda pooblaščeni osebi pooblastilo za dobo 4 let. Pooblastilo preneha veljati pred iztekom te dobe v naslednjih primerih:
– na zahtevo pooblaščene osebe,
– kadar pooblaščena oseba ne izpolnjuje več pogojev iz 4. člena tega pravilnika ali
– z odvzemom pooblastila zaradi neizpolnjevanja obveznosti pooblaščene osebe.
II. MINIMALNI STANDARDI ZA URADNE PROSTORE
IN NJIHOVO OPREMLJENOST
6. člen
Javno in slovesno sklepanje zakonske zveze poteka v uradnih prostorih, ki so določeni za sklepanje zakonskih zvez.
7. člen
Dostop do uradnih prostorov za sklepanje zakonske zveze mora biti omogočen tudi invalidnim osebam.
8. člen
Uradni prostor mora biti svetel in urejen. Velikost uradnega prostora, ki bo določen za sklepanje zakonskih zvez, mora biti najmanj 40 kvadratnih metrov.
Uradni prostor za sklepanje zakonskih zvez mora biti opremljen z mizo, podstavkom za prstane in okrasnim cvetličnim aranžmajem. K opremi prostora sodi tudi primerno število stolov za udeležence. V prostoru morajo biti postavljeni državni simboli, skladno s predpisi, ki urejajo njihovo uporabo.
Sredstva za izpolnjevanje z zakonom in s tem pravilnikom določenih standardov urejenosti uradnih prostorov zagotavlja upravna enota iz sredstev za materialne stroške.
9. člen
V objektu, kjer poteka sklepanje zakonskih zvez, je potrebno zagotoviti toaletne prostore in prostor za pripravo na sklenitev zakonske zveze.
III. NAČIN IN POSTOPEK SLOVESNEGA SKLEPANJA
ZAKONSKE ZVEZE
Čas sklepanja zakonskih zvez
10. člen
Zakonske zveze se sklepajo v času, ki ga določi načelnik upravne enote. Načelnik upravne enote zagotovi sklepanje zakonskih zvez ob sobotah od 9. do najkasneje 19. ure in najmanj en dan v dneh, ko ima upravna enota uradne ure.
11. člen
Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, se prijavita pri matičarju upravne enote, na območju katere želita skleniti zakonsko zvezo, največ tri mesece in najmanj 14 dni pred datumom sklenitve zakonske zveze.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko prijava za sklenitev zakonske zveze poda matičarju tudi v roku, krajšem od 14 dni pred datumom sklenitve zakonske zveze, ob pogoju, da osebi, ki želita skleniti zakonsko zvezo, ob prijavi priložita vse potrebne listine.
Datum in uro opravljanja obreda sklenitve zakonske zveze izbereta bodoča zakonca med prostimi termini. Kadar želji ni mogoče ustreči, določi uro sklenitve zakonske zveze upravna enota oziroma matičar glede na vrstni red prijav.
Obred sklenitve zakonske zveze
12. člen
Načelnik oziroma pooblaščena oseba mora bodoča zakonca seznaniti s pravicami in dolžnostmi, ki izhajajo iz zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.
Nadaljnjo vsebino poročnega nagovora pripravi načelnik oziroma pooblaščena oseba glede na okoliščine posameznega primera.
Po razglasitvi, da je zakonska zveza sklenjena, načelnik oziroma pooblaščena oseba mladoporočencema izroči dokazilo o sklenitvi zakonske zveze v svečani mapi.
13. člen
Obred sklenitve zakonske zveze traja v povprečju 20 minut, med dvema obredoma pa mora biti zagotovljen najmanj 15 minutni odmor.
Zunanji izgled pooblaščene osebe in matičarja
14. člen
Matičar in pooblaščena oseba morata biti svečanega in urejenega videza. Ob sklepanju zakonske zveze nosi načelnik oziroma pooblaščena oseba insignijo z državnim grbom.
Matičar je vsake 3 leta upravičen do službene svečane obleke. Evidenco o izdanih službenih svečanih oblekah vodi upravna enota.
Za urejenost na dan sklepanja zakonskih zvez pripadajo matičarju sredstva v višini neto 300 točk, ki jih zagotavlja upravna enota iz sredstev za materialne stroške.
Sklepanje zakonskih zvez izven uradnih prostorov
15. člen
Načelnik lahko dovoli slovesno sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov, če to zahtevata bodoča zakonca in navedeta za to pomembne razloge.
Pomembni razlogi, ki upravičujejo sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov so tisti, ki onemogočajo prisotnost bodočih zakoncev v uradnih prostorih.
Sklenitev zakonske zveze iz prvega odstavka tega člena ne predstavlja povečanih stroškov za bodoča zakonca.
16. člen
Sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov se izjemoma lahko dovoli tudi iz drugih razlogov, glede na možnosti posamezne upravne enote.
Bodoča zakonca, ki zaprosita za sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov morata prijavi za sklenitev zakonske zveze, poleg zahtevanih listih, priložiti tudi soglasje za uporabo lokacije za slovesno sklenitev zakonske zveze. Prijava za sklenitev zakonske zveze mora biti vložena najmanj 60 dni pred nameravano sklenitvijo zakonske zveze.
Vse dodatne stroške, ki niso zajeti v plačilo upravne takse za uradno dejanje sklepanja zakonske zveze iz prvega odstavka tega člena, krijeta bodoča zakonca. Stroške morata poravnati najmanj pet dni pred nameravano sklenitvijo zakonske zveze.
Dodatni stroški iz prejšnjega odstavka tega člena se določijo z odločbo, s katero se dovoli sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov.
Sredstva za stroške sklenitve zakonske zveze iz prvega odstavka tega člena se nakažejo na ustrezen podračun upravne enote.
17. člen
V primeru sklenitve zakonske zveze izven uradnih prostorov, se oprema za uradno dejanje sklepanja zakonske zveze uporabi v izvedbi, ki je lokaciji primerna.
IV. VIŠINA IN NAČIN PLAČILA POOBLAŠČENE OSEBE
IN MATIČARJA
18. člen
Izplačilo pooblaščeni osebi se opravi na podlagi pogodbe o opravljenem delu. Pooblaščena oseba je upravičena do plačila v višini neto 500 točk na dan za opravljeno sklenitev zakonske zveze in neto 100 točk za vsako naslednjo opravljeno sklenitev zakonske zveze na isti lokaciji.
Kadar se sklepanje zakonskih zvez opravlja ob sobotah oziroma izven uradnih ur upravne enote, je matičar upravičen do plačila nadur. V nadurno delo se šteje tudi priprava na delo.
Kadar sklenitev zakonske zveze opravlja načelnik upravne enote ali oseba, zaposlena pri upravni enoti, veljajo glede plačila enake določbe kot za matičarja.
19. člen
Vrednost točke je določena in se usklajuje v skladu z zakonom o upravnih taksah.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Določbe 7., 8. in 9. člena tega pravilnika se uporabljajo za tiste uradne prostore, ki jih bodo upravne enote na novo določile po uveljavitvi tega pravilnika.
Pogodbe o delu, sklenjene s pooblaščenimi osebami pred uveljavitvijo tega pravilnika, se uporabljajo do izteka njihove veljavnosti.
21. člen
Minister, pristojen za družino, na podlagi ustreznega postopka izbere izvajalca, ki bo zagotovil dobavo službenih svečanih oblek, insignij in svečanih poročnih map. Z izbranim izvajalcem se sklene pogodba.
Sredstva za dobavo službenih svečanih oblek za matičarje, insignij za pooblaščene osebe in svečanih poročnih map zagotavlja ministrstvo, pristojno za družino.
V skladu s prvim odstavkom tega člena je rok za izbiro službenih svečanih oblek, insignij ter svečanih poročnih map po tem pravilniku eno leto od uveljavitve tega pravilnika.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701/00027/2001
Ljubljana, dne 27. junija 2003.
EVA 2003-2611-0017
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
V soglasju z
ministrom
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti