Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3483. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Idrija, stran 10976.

Na podlagi zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91, 13/93, 66/93 in 22/00) in v skladu z uredbo o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03) ter na podlagi 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 7. seji dne 10. 7. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje malega gospodarstva.
2. člen
Nepovratna sredstva za pospeševanje malega gospodarstva so namenjena spodbujanju investicij pri samostojnih podjetnikih in v podjetjih (v nadaljevanju: gospodarski subjekti), kadar ta sredstva predstavljajo spodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Oblike pospeševanja malega gospodarstva so:
1. subvencioniranje obrestne mere za najete kredite pri bankah,
2. dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje malega gospodarstva,
3. sofinanciranje projektov občinskega pomena.
Do dodelitve nepovratnih sredstev niso upravičeni gospodarski subjekti v težavah (stečajni postopek ali prisilna poravnava) ter sektorji kmetijstva in ribištva.
3. člen
Za sredstva lahko zaprosijo gospodarski subjekti s sedežem, dejavnostjo in krajem investicije v Občini Idrija, in sicer:
– majhna in srednje velika podjetja,
– samostojni podjetniki posamezniki,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču vložili priglasitev za vpis v sodni register in priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe.
4. člen
Odbor za gospodarske dejavnosti na podlagi potrjenega letnega programa poda smernice za pripravo javnega razpisa, na podlagi katerih pristojna občinska služba pripravi javni razpis, ki ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Javni razpis vsebuje podatke o:
1. skupni višini sredstev,
2. namenih, za katere se dodeljuje sredstva in višini sredstev za posamezni namen,
3. subjektih, ki se lahko prijavijo na razpis,
4. pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
5. prednostne kriterije za dodelitev sredstev,
6. navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti vlogi,
7. čas trajanja razpisa,
8. rok za prijavo in kraj oddaje vloge,
9. rok za rešitve vlog.
5. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava odbor za gospodarske dejavnosti na osnovi poročila, ki ga izdela služba za gospodarske dejavnosti. V poročilu so navedene vloge o katerih ni mogoče vsebinsko odločati, vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev sredstev in vloge, iz katerih izhaja utemeljenost dodelitve sredstev. Na podlagi poročila se odbor odloči o dodelitvi sredstev.
6. člen
Zoper odločitev iz prejšnjega člena lahko upravičenec vloži pritožbo na župana v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
II. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE
7. člen
Na podlagi razpoložljive višine sredstev za subvencioniranje obrestne mere določene v letnem programu, se z javnim zbiranjem ponudb bank za poslovno sodelovanje z občino, izbere najugodnejšo in z njo sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju.
S pogodbo se opredeli pravice in obveznosti pogodbenih strank, višino razpoložljivih bančnih sredstev in kreditne pogoje (način odplačila posojila, odplačilno dobo, višino obresti, način zavarovanja posojila, stroške odobritve posojila…).
8. člen
Prosilec lahko pridobi sredstva za subvencioniranje obrestne mere največ do 50% predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije. Sredstva občinskega proračuna se dodelijo za kredite z odplačilno dobo do 10 let.
Prejemnik pomoči mora prispevati vsaj 25% vrednosti investicije iz lastnih sredstev. Investicija se mora ohraniti na območju Občine Idrija vsaj 5 let po njenem zaključku.
9. člen
Odbor za gospodarske dejavnosti lahko celotna razpoložljiva sredstva ali del sredstev nameni za subvencioniranje obrestnih mer upravičencev, ki so že sklenili posojilno pogodbo z eno izmed bank. Le-ti morajo podati vlogo, prejete sklepe bank o odobritvi posojila in ustrezno dokumentacijo.
V tem primeru odbor določi višino subvencije obrestne mere za tekoče leto v odstotnih točkah, ki se jo prizna upravičencu, ne glede na obrestno mero banke.
10. člen
Obrestno mero se subvencionira za naslednje upravičene namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za poslovne namene vključno s pridobivanjem projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– graditev, adaptacija ali nakup poslovnih prostorov,
– posodobitev obstoječih proizvodnih in storitvenih kapacitet,
– uvajanje novih proizvodnih in storitvenih programov,
– nakup opreme – osnovnih sredstev za opravljanje dejavnosti,
– stroški nematerialnih investicij (know-how, patenti, licence).
11. člen
Prednostni kriteriji za subvencioniranje obrestne mere so:
– vlaganje v deficitarne dejavnosti,
– vlaganje v dejavnosti oziroma programe, ki so energetsko varčni in ekološko čisti,
– zagotavljanje novih delovnih mest.
III. DODELJEVANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV
12. člen
Nepovratna sredstva se lahko dodeljuje za naslednje namene:
1. odpiranje novih delovnih mest ali ohranitev obstoječih,
2. za strokovno izobraževanje in usposabljanje,
3. za pridobitev standardov kakovosti,
4. za zaščito pravic intelektualne lastnine,
5. za promocijo izdelkov in storitev,
6. svetovalne storitve.
Nepovratna finančna sredstva se dodeljuje do 50% upravičenih stroškov. Za ukrep spodbujanja strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter odpiranja novih delovnih mest je stopnja intenzivnosti dodeljevanja nepovratnih sredstev posebej določena.
13. člen
Vzpodbude za odpiranje novih delovnih mest se dodelijo kot nepovratna sredstva pri samozaposlitvi ali zaposlitvi delavcev za določen ali nedoločen čas, če gre za prvo zaposlitev, če so ostali brez zaposlitve ali so v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve.
Nepovratna sredstva se lahko dodeli v višini do 15% stroškov bruto plač za dve letno obdobje za ustrezno tarifno skupino. Višina pomoči pri samozaposlitvi oziroma zaposlitvi težje zaposljivih ali invalidnih oseb je lahko višja v skladu z uredbo o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči.
Novo odprta delovna mesta in samozaposlitve morajo obstajati vsaj dve leti po prejeti pomoči za ta namen. Izpolnjevanje kriterija novih delovnih mest se ugotavlja na osnovi dodatnih delovnih mest v primerjavi s celotnim povprečjem zaposlenih v podjetju leto pred odobritvijo pomoči za razvoj.
Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo osebe s stalnim bivališčem na območju Občine Idrija ter visoko kvalificiran kader.
Zaposlitev se dokazuje z obrazcem Potrdilo o prijavi – odjavi za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje (Obr. M1/M2).
Pri dodeljevanju pomoči za ohranjanje delovnih mest je potrebno upoštevati določbe uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči.
14. člen
Nepovratna sredstva za spodbujanje strokovnega izobraževanja in usposabljanja se namenijo za pridobitev strokovnih znanj po verificiranih programih (splošno usposabljanje) ter pridobivanje teoretičnega in praktičnega znanja (posebno usposabljanje) uporabljivega na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki je koristnik pomoči oziroma nosilca dejavnosti.
Vzpodbudo se dodeli v višini do 50% upravičenih stroškov (kotizacija, šolnina) tistim kandidatom, ki so že vpisani v izobraževalni program.
15. člen
Nepovratna sredstva se dodelijo za uvajanje sistema kakovosti po standardih ISO 9001, 2000, 14000, EN 45000 in oznake CE ter druge mednarodno priznane sisteme kakovosti. Sredstva se lahko dodeljujejo tudi za subvencioniranje dela stroškov, ki nastanejo v postopku recertifikacije. Vlogi je potrebno predložiti dokazilo o uvajanju sistema.
16. člen
Nepovratna sredstva se dodelijo za prijave patentov, modelov in blagovnih znamk v skladu z zakonom o industrijski lastnini.
17. člen
Nepovratna sredstva za promocijo izdelkov in storitev se namenja za sodelovanje gospodarskih subjektov na sejmih v tujini in doma.
Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice pri prvi udeležbi na sejmu.
18. člen
Nepovratna sredstva za svetovalne storitve se namenijo gospodarskim subjektom za svetovalne storitve v postopku registracije, pri pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacije in tehnološkega razvoja.
Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev enkratnega značaja.
IV. SOFINANCIRANJE PROJEKTOV ŠIRŠEGA POMENA
19. člen
Nepovratna sredstva se dodeljuje z namenom razvoja podjetniške infrastrukture in omogočanjem pogojev gospodarskim subjektom za uspešno poslovanje za naslednje namene:
– informacijsko podporo podjetništvu,
– projekte poslovne infrastrukture,
– razvojne projekte, ki izboljšujejo konkurenčno sposobnost malega gospodarstva,
– organizacijo izobraževalnih programov, strokovnih seminarjev, podjetniških krožkov.
Sredstva se dodeljujejo projektom, ki se izvajajo na območju Občine Idrija ali za podporo malemu gospodarstvu.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
20. člen
Vsi prejemniki sredstev morajo ob zaključku poslovnega leta Odboru za gospodarske dejavnosti občine Idrija predložiti poročilo in dokazila o namenski porabi dodeljenih sredstev.
VI. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Zgornje višine pomoči po tem pravilniku veljajo ne glede na to, iz katerih virov je pomoč dodeljena (občinska proračunska sredstva, državna ali mednarodna sredstva). Prejemnik sredstev mora podati izjavo, da za določen namen ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen delež je že dobil iz drugih virov.
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da se investicija za katero je pridobil sredstva ni ohranila na območju Občine Idrija vsaj 5 let po zaključku,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
22. člen
Pristojni organ nadzora je Odbor za gospodarske dejavnosti občine Idrija.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
24. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 63 /01).
Št. 31300-0002/2003-1
Idrija, dne 10. julija 2003.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.

AAA Zlata odličnost