Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3505. Pravilnik o vpisu učencev v "Zlato knjigo" in "Knjigo najboljših dosežkov" v Občini Šmartno pri Litiji, stran 11015.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na podlagi četrte alinee šeste točke 7. člena ter 14. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03) je Občinski svet občine Šmartno na 5. seji dne 5. 6. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o vpisu učencev v »Zlato knjigo« in »Knjigo najboljših dosežkov« v Občini Šmartno pri Litiji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja način, merila in postopek vpisa učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov v Občini Šmartno pri Litiji.
2. člen
Občina Šmartno pri Litiji v sodelovanju z Osnovno šolo Šmartno zbere podatke o učencih in pripravi pogoje za vpis ter podelitev nagrad in priznanj.
Na dan vpisa v knjigo prejmejo učenci pisna priznanja in knjižno oziroma drugo spominsko nagrado, ki jo prispeva Občina Šmartno pri Litiji.
3. člen
Predlog za vpis v »Zlato knjigo« in »Knjigo najboljših dosežkov« predlagajo strokovni aktivi profesorjev ali razrednik oziroma mentor učenca in ga potrdi ravnatelj šole.
K izpolnjevanju pogojev za vpis v »Knjigo najboljših dosežkov« je potrebno priložiti tudi ustrezna dokazila (fotokopije doseženih priznanj).
II. VPIS V »ZLATO KNJIGO«
4. člen
V »Zlato knjigo« so lahko vpisani učenci, ki so obiskovali Osnovno šolo Šmartno pri Litiji in so dosegli v vseh osmih letih šolanja odličen učni uspeh, oziroma v zadnjih šestih letih šolanja za učence, ki so obiskovali devetletko.
V »Zlato knjigo« so lahko vpisani tudi učenci, ki obiskujejo osnovno šolo izven območja Občine Šmartno pri Litiji, če imajo stalno prebivališče na območju Občine Šmartno pri Litiji.
V »Zlato knjigo« so lahko vpisani tudi učenci Glasbene šole Litija, ali druge glasbene šole, ki imajo stalno bivališče v Občini Šmartno pri Litiji, in so zaključili glasbeno šolanje I. stopnje z odličnim uspehom in sicer: pihala, trobila – 4. letnik, klavir, harmonika – 6. letnik.
5. člen
Vpisovanje učencev v »Zlato knjigo« poteka v organizaciji Občine Šmartno.
Osnovne šole in glasbene šole so dolžne občini posredovati vse zahtevane podatke o odličnih učencih do vključno 15. junija za tekoče šolsko leto.
Učenec ne more biti vpisan v Zlato knjigo v dveh občinah hkrati.
Javna prireditev ob vpisu v Zlato knjigo in predstavitev vpisanih učencev je praviloma v mesecu juniju, po zaključku pouka.
6. člen
V »Zlato Knjigo« so vpisani učenci z naslednjimi podatki:
– zaporedna številka vpisanega učenca,
– ime in priimek učenca,
– rojstni podatki,
– kraj in naslov bivanja,
– osnovna šola, ki jo je učenec obiskoval,
– datum vpisa,
– lastnoročni podpis učenca.
Učence se v tekočem šolskem letu vpisuje po abecednem vrstnem redu.
III. VPIS V »KNJIGO NAJBOLJŠIH DOSEŽKOV«
7. člen
V »Knjigo najboljših dosežkov« se vpisujejo pomembni dosežki učencev iz znanja, ki so jih učenci dosegli v obdobju enega šolskega leta na tekmovanjih iz znanj, ki ga za vsako šolsko leto objavi Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
V »Knjigo najboljših dosežkov« so lahko vpisani učenci, ki so na omenjenih tekmovanjih dosegli »srebrno priznanje«, »zlato priznanje« ali dosegli naslov »državni prvak v znanju«.
8. člen
Vpisovanje učencev v »Knjigo najboljših dosežkov« poteka v organizaciji Občine Šmartno pri Litiji.
Osnovne šole in glasbene šole so dolžne občini posredovati vse zahtevane podatke o uspešnih učencih do vključno 15. junija za tekoče šolsko leto.
Javna prireditev ob vpisu v »Knjigo najboljših dosežkov« in predstavitev vpisanih učencev pa se praviloma izvede v mesecu juniju, po zaključku pouka v šolskem letu.
Učenec ne more biti za isti uspeh vpisan v »Knjigo najboljših dosežkov« v dveh občinah hkrati.
9. člen
V »Knjigo najboljših dosežkov« se vpisujejo naslednji podatki:
– zaporedna številka vpisanega učenca,
– ime in priimek učenca,
– rojstni podatki,
– kraj in naslov bivanja,
– osnovna šola, ki jo je obiskoval učenec,
– datum vpisa,
– navedba dosežka,
– navedba učenčevega mentorja,
– lastnoročni podpis učenca.
Učence se v tekočem šolskem letu vpisuje po abecednem vrstnem redu.
IV. PRIREDITEV IN STROŠKI
10. člen
Vpis v knjigi poteka na isti javni prireditvi, tako da se najprej predstavi in vpiše učence v »Zlato knjigo«, zatem pa v »Knjigo najboljših dosežkov«.
Občina Šmartno pri Litiji iz proračuna pokriva stroške priznanj, in spominskih nagrad ter fotografij. V skladu s pravili, ki veljajo za javno naročanje, občina ob tej priložnosti poskrbi za celotno organizacijo prireditve. Občina lahko za organizacijo in izvedbo prireditve pooblasti tudi drugo fizično ali pravno osebo.
Priznanja ob vpisu v »Zlato knjigo« in »Knjigo najboljših dosežkov« podeli župan Občine Šmartno pri Litiji.
V. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Knjigi se tekom koledarskega leta hranita v razstavnih prostorih na Gradu Bogenšperk, v dneh vpisovanja pa sta razstavljeni na kraju slovesnosti vpisovanja in na ogled javnosti.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-27/2003
Šmartno pri Litiji, dne 5. junija 2003.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

AAA Zlata odličnost