Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2003 z dne 25. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2003 z dne 25. 7. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3509. Zakon o dopolnitvi zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-A)

Odloki

3510. Odlok o razpisu predhodnega zakonodajnega referenduma v zvezi s predlogom zakona o spremembi zakona o trgovini (OdZT)

Sklepi

3511. Sklep o soglasju k Programu dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. za leto 2003 (OdDARS2003)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3508. Uredba o preiskovanju letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov
3533. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Rakitovec
3534. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Brezovica pri Gradinu
3535. Uredba o dopolnitvah uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago
3536. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
3537. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Novokračine
3538. Uredba o neposrednem plačilu za pitane prašiče, zaklane v obdobju od 1. marca 2003 do 30. junija 2003

Sklepi

3512. Sklep o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku
3539. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka

MINISTRSTVA

3513. Pravilnik o določitvi provenienčnih območij
3514. Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih proizvodov
3515. Pravilnik o spremembi pravilnika o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin
3516. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Smuka-Stari Log (2003-2012)
3517. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarske enote Brkini II (2003-2012)
3518. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trebnje II (2003-2012)
3519. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žirovnica (1999-2008)
3520. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica-levi breg Save (1999-2008)
3521. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica - desni breg Save (2000-2009)
3522. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bled (2001-2010)
3523. Pravilnik o kakovosti kakavovih in čokoladnih izdelkov
3524. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3525. Poslovnik o delu Komisije za verifikacijo zdravstvenih dejavnosti in programov na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti v Republiki Sloveniji
3526. Količnik povišanja minimalne plače od vključno meseca avgusta 2003 dalje
3527. Količnik povišanja plač zaposlenih v RS po splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti in po kolektivnih pogodbah na področju gospodarskih dejavnosti od vključno meseca avgusta 2003 dalje
3528. Seznam zdravil, za katera je od 26. 4. 2003 do 9. 7. 2003 prenehalo veljati dovoljenje za promet

BANKA SLOVENIJE

3529. Sklep o standardih v medbančnem plačilnem prometu v državi
3530. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o pogojih in načinu, pod katerimi smejo rezidenti pri poslovanju z nerezidenti plačilo sprejeti ali praviti v tuji gotovini

OBČINE

Vrhnika

3531. Odlok o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naseljih Podlipa in Smrečje - Občina Vrhnika
3532. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naseljih Podlipa in Smrečje - Občina Vrhnika

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

45. Zakon o ratifikaciji Letnega sporazuma o financiranju 2002 Posebnega pristopnega programa za kmetijstvo in razvoj podeželja v Republiki Sloveniji (SAPARD) med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije (MLSF2K)
AAA Zlata odličnost