Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003, Kazalo


MINISTRSTVA

3540. Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
3541. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
3542. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike vlage za žitna zrna in semena oljnic
3543. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o meroslovnih zahtevah za merila za sipke snovi
3544. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o meroslovnih zahtevah za cestne in železniške cisterne
3545. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o meroslovnih zahtevah za okvire za merjenje drv
3546. Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje
3547. Pravilnik o spremembi odredbe o osebni varovalni opremi
3548. Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje telekomunikacij
3549. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju govejega mesa
3550. Pravilnik o uradnih metodah analiz krme, dodatkov in premiksov
3551. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
3552. Pravilnik o ostankih pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih
3553. Pravilnik o uradnem zdravstvenem nadzoru nad živili
3554. Pravilnik o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode
3555. Pravilnik o strokovno medicinskih pogojih za odvzem krvi
3556. Pravilnik o programu posebnega dela izpita za zdravstvenega inšpektorja
3557. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o opravljanju strokovnega izpita za zdravstvenega inšpektorja
3558. Seznam zdravil, za katera je bilo od 26. 4. 2003 do 9. 7. 2003 izdano dovoljenje za promet

USTAVNO SODIŠČE

3559. Odločba, da drugi stavek tretjega odstavka 12. člena in prvi odstavek 150. člena zakona o medijih ter drugi odstavek četrtega člena pravilnika o načinu vodenja postopkov za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev niso v neskladju z ustavo
3560. Odločba o razveljavitvi sodb vrhovnega sodišča in upravnega sodišča ter o odpravi odločbe Ministrstva za notranje zadeve
3561. Sklep, da se pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 86. člena in prvega odstavka 374. člena zakona o pravdnem postopku zavrnejo
3562. Sklep o sprejemu pobude in o začasnem zadržanju enajstega odstavka 237. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
3563. Odločba o razveljavitvi izpodbijanih sodb in vrnitev zadeve v novo odločanje
3564. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 8. člena zakona o sodnih taksah in ugotovitvi, da tretji odstavek 32.a člena zakona o sodnih taksah ni v neskladju z ustavo
3565. Odločba o razveljavitvi odločbe senata za prekrške št. Pp-7576/01 in odločbe Sodnika za prekrške Domžale št. Pp-796/01
3566. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS, št. I Up 732/2003-2 z dne 11. 6. 2003
3567. Delna razveljavitev zakona o volitvah v državni zbor, zakona o državnem svetu, zakona o volitvah predsednika republike in zakona o lokalnih volitvah

SODNI SVET

3568. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
3569. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
3570. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
3571. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
3572. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
3573. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
3574. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
3575. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3576. Dogovor o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005
3577. Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
3578. Razlaga kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije
3579. Spremembe kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije
3580. Statut Univerze na Primorskem
3581. Poslovnik o načinu dela Sveta sodnikov za prekrške po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
3582. Poročilo o prodaji 19. serije igre Hitra srečka

OBČINE

Kozje

3583. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2002
3584. Sklep Občinskega sveta občine Kozje o imenovanju Občinske volilne komisije občine Kozje
3585. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Kozje
3586. Sklep Občinskega sveta občine Kozje o prispevku za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
3587. Sklep o imenovanju podžupana Občine Kozje
3588. Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje
3589. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kozje

Mirna Peč

3590. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Mirna Peč
3591. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Mirna Peč
3592. Tarifni pravilnik za obračun oskrbe z vodo v Občini Mirna Peč

Murska Sobota

3593. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 1990, na območju Mestne občine Murska Sobota, za območje Rimska Čarda

Prevalje

3594. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2003

Slovenska Bistrica

3595. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Slovenska Bistrica
3596. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju na območju Občine Slovenska Bistrica
3597. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
3598. Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo "Bistrica"
3599. Sklep o dopolnitvi programa priprave zazidalnega načrta za stanovanjsko obrtno zazidavo "Bistrica"
3600. Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu "Gradišče"

Šmarje pri Jelšah

3601. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmarje pri Jelšah
3602. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje Občine Šmarje pri Jelšah

Trebnje

3603. Odlok o komunalnem nadzoru na območju Občine Trebnje
3604. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Trebnje
3605. Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Trebnje

Tržič

3606. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
3607. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda
3608. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič
3609. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Zreče

3610. Cenik daljinskega ogrevanja

Žužemberk

3611. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Žužemberk
3612. Odlok o zazidalnem načrtu podružnična šola Dvor
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti