Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3548. Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje telekomunikacij, stran 11102.

Na podlagi šestega odstavka 130. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) izdaja minister za informacijsko družbo v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, in direktorjem Slovenske obveščevalno varnostne agencije
P R A V I L N I K
o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje telekomunikacij
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa primerne vmesnike in opremo za zakonito prestrezanje telekomunikacij, ki jih mora operater zagotoviti za potrebe zakonitega nadzora telekomunikacij v Republiki Sloveniji.
2. člen
(pojmi)
(1) V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Izročilni vmesnik je vmesnik na operaterjevi strani, preko katerega operater izroča pristojnemu organu rezultate prestrezanja.
2. Nadzorovana telekomunikacija je telekomunikacija, ki:
– izvira z nadzorovanega telekomunikacijskega priključka ali se v njem zaključi,
– je z nadzorovanega telekomunikacijskega priključka usmerjena v pomnilniške naprave (naprave za shranjevanje podatkov) ali je od tam zahtevana, ali
– je z nadzorovanega telekomunikacijskega priključka preusmerjena na drug telekomunikacijski priključek ali terminalsko opremo ali poteka prek telekomunikacijskih omrežij drugih operaterjev.
3. Nadzorovani telekomunikacijski priključek je omrežna priključna točka, za katero je odrejen ukrep zakonitega nadzora telekomunikacij.
4. Prepis odredbe je dokument, izdan v skladu z zakonom o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01), ki vsebuje prepis tistega dela izreka odredbe o zakonitem nadzoru telekomunikacij, v katerem sta navedena nadzorovani telekomunikacijski priključek in čas trajanja izvajanja zakonitega nadzora telekomunikacij na tem telekomunikacijskem priključku.
5. Pristojni organ je organ, ki izvaja ukrep zakonitega nadzora telekomunikacij v skladu z zakonom o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 25/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 5/98 – odl. US, 49/98, 66/98, 72/98, 6/99, 42/00 – odl. US, 66/00, 111/01) ali zakonom o Slovenski obveščevalno varnostni agenciji (Uradni list RS, 23/99).
6. Podatki o prestreženi telekomunikaciji so signalizacijske in druge informacije, ki so potrebne za vzpostavitev in izvajanje določene telekomunikacijske storitve na nadzorovanem telekomunikacijskem priključku.
7. Rezultati prestrezanja so podatki o prestreženi telekomunikaciji in vsebina prestrežene telekomunikacije.
8. Vsebina prestrežene telekomunikacije je kopija sporočil, ki si jih izmenjuje uporabnik telekomunikacijskih storitev na nadzorovanem telekomunikacijskem priključku z drugimi uporabniki telekomunikacijskih storitev.
9. zakonit nadzor telekomunikacij je nadzor telekomunikacijskega prometa, ki se izvaja v skladu z zakonom o kazenskem postopku in zakonom o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji.
10. zakonito prestrezanje telekomunikacij je postopek na podlagi prepisa odredbe, pri katerem operater zbira rezultate prestrezanja z določenega nadzorovanega telekomunikacijska priključka in jih izroča pristojnemu organu.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo pomen, ki je določen v zakonu o telekomunikacijah.
3. člen
(osnovne zahteve)
(1) Operater mora v svoje telekomunikacijsko omrežje namestiti takšne vmesnike in opremo, da lahko po prejemu prepisa odredbe nemudoma začne izvajati zakonito prestrezanje nadzorovanih telekomunikacij.
(2) Operater mora v svojem telekomunikacijskem omrežju zagotoviti takšno število in razporeditev tistih omrežnih vozlišč, kjer je nameščena oprema za zakonito prestrezanje telekomunikacij, da je zagotovljen enoličen dostop do rezultatov prestrezanja z vsakega nadzorovanega telekomunikacijskega priključka, ki se začasno ali stalno uporablja znotraj operaterjevega telekomunikacijskega omrežja.
(3) zakonito prestrezanje telekomunikacij mora biti izvedeno tako, da osebe, ki si izmenjujejo nadzorovane telekomunikacije, in druge nepooblaščene osebe ne zaznajo, da se izvaja zakonito prestrezanje telekomunikacij. Z uporabo naprav in opreme za izvajanje zakonitega prestrezanja telekomunikacij se ne smejo spremeniti obratovalne lastnosti ali kakovost nadzorovanih telekomunikacij in drugih telekomunikacijskih storitev.
(4) Oprema in vmesniki za izvajanje zakonitega prestrezanja telekomunikacij morajo omogočati, da lahko operater preneha izvajati zakonito prestrezanje telekomunikacij na določenem nadzorovanem telekomunikacijskem priključku takoj po izteku časa trajanja izvajanja zakonitega nadzora telekomunikacij na tem telekomunikacijskem priključku oziroma ko operater prejme obvestilo, da je odpravljen zakoniti nadzor telekomunikacij tega telekomunikacijskega priključka.
(5) Operater mora zagotoviti tako opremo in takšne vmesnike, da lahko več pristojnih organov sočasno izvaja zakonito nadziranje telekomunikacij.
4. člen
(oprema in rezultati prestrezanja)
(1) Operater mora uporabiti takšno opremo, da pristojnemu organu za vsako nadzorovano telekomunikacijo zagotovi poleg vsebine prestrežene telekomunikacije še naslednje podatke o prestreženi telekomunikaciji:
1. številko ali drugo oznako nadzorovanega telekomunikacijskega priključka;
2. številko ali drugo oznako telekomunikacijskega priključka:
– s katerim želi nadzorovani telekomunikacijski priključek vzpostaviti zvezo, tudi če vzpostavitev zveze ni uspela, oziroma
– ki želi vzpostaviti zvezo z nadzorovanim telekomunikacijskim priključkom, tudi če zveza ni bila uspešno vzpostavljena ali če je bila nadzorovana telekomunikacija z nadzorovanega telekomunikacijskega priključka preusmerjena drugam ali če je bila usmerjena v pomnilniško napravo (napravo za shranjevanje podatkov);
3. v primeru preusmeritve tudi številke ali druge oznake vseh telekomunikacijskih priključkov, na katere so bile preusmerjene nadzorovane telekomunikacije;
4. podatke o vrsti telekomunikacijske storitve, uporabljeni na nadzorovanem telekomunikacijskem priključku, ali njenih značilnostih;
5. tehnične vzroke za eventualno prekinitev ali za to, da zveza z nadzorovanim telekomunikacijskim priključkom ni bila vzpostavljena;
6. najnatančnejši razpoložljivi podatek o lokaciji nadzorovanega telekomunikacijskega priključka, če gre za nadzorovani telekomunikacijski priključek v mobilnih javnih radijskih omrežjih;
7. najmanj dva od naslednjih podatkov o časovnem poteku vsake nadzorovane telekomunikacije:
– datum in čas začetka nadzorovane telekomunikacije, tudi če vzpostavitev zveze ni bila uspešna,
– datum in čas konca nadzorovane telekomunikacije,
– trajanje nadzorovane telekomunikacije,
oziroma, če se nadzorovana telekomunikacija ne prenaša po fizičnih ali logičnih kanalih, datum in čas, ko je bila nadzorovana telekomunikacija odposlana oziroma sprejeta.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka mora operater zagotavljati tudi:
1. ko je nadzorovani telekomunikacijski priključek vključen v zvezo, vzpostavljeno med več telekomunikacijskimi priključki;
2. ko so iz nadzorovanega telekomunikacijskega priključka vzpostavljene zveze z več telekomunikacijskimi priključki.
(3) Če operater v svojem telekomunikacijskem omrežju zaradi tehničnih razlogov ne more zagotavljati vseh rezultatov prestrezanja, je o tem dolžan obvestiti pristojni organ.
(4) Korelacija med vsebino prestrežene nadzorovane telekomunikacije in pripadajočimi podatki o prestreženi telekomunikaciji mora biti enolična.
5. člen
(izročilni vmesnik)
(1) Izročilni vmesnik mora biti izveden tako, da:
1. zagotavlja pristojnemu organu rezultate prestrezanja v celotnem času trajanja zakonitega nadzora telekomunikacij na določenem nadzorovanem telekomunikacijskem priključku;
2. kakovost telekomunikacij na izročilnem vmesniku ni slabša od kakovosti pripadajočih nadzorovanih telekomunikacij;
3. se za prenos in izročanje rezultatov prestrezanja lahko uporabijo splošno dostopne in uporabne prenosne poti in prenosni protokoli;
4. upošteva trenutno veljavni slovenski standard, ki določa izročilni vmesnik za zakonito prestrezanje telekomunikacijskega prometa.
(2) Če operater v svojem telekomunikacijskem omrežju telekomunikacije kodira, komprimira ali šifrira, mora zagotoviti, da so rezultati prestrezanja na izročilnem vmesniku nekodirani, nekomprimirani ali nešifrirani.
6. člen
(prehodne določbe)
Operater, ki na dan uveljavitve tega pravilnika izvaja zakonito prestrezanje telekomunikacij z izročilnim vmesnikom, ki ne ustreza določbam 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena, lahko tak vmesnik uporablja do prve zamenjave ali nadgradnje vmesnika, vendar najdlje do 1. januarja 2007.
7. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2680-1/2002
Ljubljana, dne 18. julija 2003.
EVA 2002-2811-0002
Minister
za informacijsko družbo
dr. Pavel Gantar l. r.
Soglašam!
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.
Direktor
Slovenske obveščevalno-varnostne
agencije
dr. Iztok Podbregar l. r.