Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3604. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Trebnje, stran 11280.

Na podlagi zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 89/99), 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. USRS, 57/94, 14/95,20/95 – odl. USRS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. USRS, 44/96 odločba USRS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. USRS in 74/98) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 5. redni seji, dne 14. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali
na območju Občine Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Oskrbo zapuščenih živali na območju Občine Trebnje se zagotavlja kot obvezno gospodarsko javno službo s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga bo Občina Trebnje izbrala v skladu z določili tega odloka.
II. NAČIN OPRAVLJANJA VARSTVA ZAPUŠČENIH ŽIVALI
2. člen
Obvezna gospodarska javna služba oskrba zapuščenih živali se zagotavlja s podeljevanjem koncesije na podlagi tega odloka in koncesijske pogodbe.
S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Trebnje kot koncedent (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa: predmet in območje izvajanje koncesije, pogoje za podelitev in izvajanje koncesije, javna pooblastila, financiranje koncesije, način plačila koncesije, nadzor nad izvajanjem koncesije, prenehanje koncesijskega razmerja, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja, sklenitev in trajanje koncesije in koncesijske pogodbe, druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje obvezne gospodarske javne službe.
3. člen
Koncesionar ima izključno pravico izvajati obvezno gospodarsko javno službo zavetišča za zapuščene živali na območju občine Trebnje.
4. člen
Pri oskrbi zapuščenih živali je koncesionar dolžan upoštevati zakon o zaščiti živali in podzakonske predpise, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
5. člen
Zavetišče ima Svet zavetišča, ki nadzoruje delo zavetišča, določa višino prispevkov, ki jih plačujejo skrbniki v zvezi z zapuščenimi živalmi in opravlja druge naloge določene s predpisi.
III. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
6. člen
Interesent za pridobitev koncesije mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
2. da ima poravnane davke in prispevke,
3. da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
4. da izkaže finančno usposobljenost,
5. da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav,
6. da predloži cenovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
7. da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
8. da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
9. da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v javnem razpisu.
7. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o zaščiti živali.
8. člen
Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist občine, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi izvajalca storitev.
IV. FINANCIRANJE KONCESIJE
9. člen
Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagotavljajo v proračunu koncedenta.
V. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
10. člen
Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je cenik storitev oskrbe zapuščenih živali.
Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko pogodbo.
Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
11. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna služba koncedenta, pristojna za kmetijstvo. Koncesionar mora pristojni strokovni službi kadarkoli posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem strokovne službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
VII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
12. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
2. z odkupom koncesije v skladu z zakonom,
3. z odvzemom koncesije,
4. s prevzemom koncesije v režijo,
5. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
VIII. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN IZBIRE KONCESIONARJA
13. člen
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi javnega razpisa. Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan s sklepom, s katerim imenuje tudi strokovno komisijo za pripravo in izvedbo razpisa. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
14. člen
Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbe o:
1. predmetu in območju koncesije,
2. začetku in času trajanja koncesije,
3. pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
4. obveznih sestavinah prijave na razpis,
5. strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
6. merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
7. roku in načinu predložitve prijav,
8. roku za izbor koncesionarja,
9. roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
10. odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom.
11. ostale pogoje, ki jih določa zakon o javnih naročilih.
15. člen
Javni razpis traja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do poteka razpisnega roka, ki ne sme biti krajši od 30 dni.
Izbira najugodnejšega interesenta se lahko opravi, če se je na javni razpis veljavno prijavilo zadostno število ponudnikov.
Prijava na razpis je neveljavna, če ne vsebuje vseh obveznih sestavin prijave na razpis ali če ni prispela v razpisanem roku.
Če javni razpis ni uspel, se ponovi.
16. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost prijavitelja,
– predlog izvedbenega programa varstva zapuščenih živali,
– dosedanje izkušnje interesenta,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
17. člen
Komisija iz drugega odstavka 13. člena po pregledu in ocenjevanju prijav pripravi predlog za izbiro najugodnejšega interesenta .
O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo.
18. člen
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
IX. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
19. člen
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredi medsebojno razmerje med koncedentom in koncesionarjem in čas trajanja koncesije.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega odloka.
20. člen
Ob prenehanju koncesijskega razmerja preidejo koncesionarjeve obveznosti na koncedenta. Koncesionar je dolžan koncedentu izročiti vso dokumentacijo, potrebno za nadaljnje izvajanje službe.
X. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01/4-2003
Trebnje, dne 14. julija 2003.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda l. r.

AAA Zlata odličnost