Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3596. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju na območju Občine Slovenska Bistrica, stran 11271.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), v zvezi s petim odstavkom 25. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 87/97, 73/98, 31/00, 24/01) in 10. členom statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 6. redni seji dne 7. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o plakatiranju na območju Občine
Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o plakatiranju na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 41/97 in 72/99).
2. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki glasi:
»Za postavitev premičnih panojev manjšega formata ali transparentov (v nadaljnjem besedilu: premična plakatna mesta) na javnih površinah je predhodno potrebno pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave za uporabo površine.
Premična plakatna mesta morajo biti postavljena tako, da ne ovirajo in ogrožajo prometa in pešcev.
V primeru kršitev določil tega člena, pooblaščena oseba občinske redarske službe in komunalna inšpekcija odredi takojšnjo odstranitev premičnega plakatnega mesta na stroške pravne ali fizične osebe v katere korist je plakatiranje izvedeno in zoper kršitelja izreče mandatno kazen in izda plačilni nalog oziroma zoper kršitelje podajo predlog sodniku za prekrške«.
3. člen
Spremeni se 13. člen tako, da glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pooblaščene osebe občinske redarske službe in komunalna inšpekcija, ki odrejajo odpravo nepravilnosti«.
4. člen
Spremeni se 17. člen tako, da spremenjen glasi:
»Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje pravna oseba, 25.000 SIT njena odgovorna oseba ter 30.000 SIT fizična oseba, ki krši določila 4.a člena, 5. člena in 14. člena odloka o plakatiranju na območju Občine Slovenska Bistrica«.
5. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju na območju Občine Slovenska Bistrica začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/6-17/2003
Slovenska Bistrica, dne 7. julija 2003.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost