Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3605. Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Trebnje, stran 11282.

Na podlagi 22. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 5. redni seji dne 14. 7. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov turističnih društev
v Občini Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in kriteriji za sofinanciranje programov turističnim društvom v Občini Trebnje iz občinskega proračuna.
2. člen
Za sofinanciranje programov morajo društva iz 1. člena tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana po zakonu o društvih,
– da imajo sedež v Občini Trebnje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
– da izvajajo redno turistično dejavnost,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov društev s strani občine, z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.
4. člen
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe iz drugih proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko tega razpisa.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
5. člen
Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Trebnje. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v občinskem glasilu.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
– navedbo, da gre za zbiranje programov s področja pospeševanja razvoja turizma,
– višino finančnih sredstev,
– rok za prijavo.
7. člen
Predlog izbora programov turistične dejavnosti in delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za ta namen pripravi na osnovi določil tega pravilnika in javnega razpisa občinska strokovna služba. Na podlagi navedenega predloga za sofinanciranje programov turističnih društev odloči s sklepom župan. Z izbranim društvom sklene Občina Trebnje pogodbo o sofinanciranju.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov društva,
– navedbo programa, ki se sofinancira,
– višina dodeljenih sredstev in proračunska postavka,
– način financiranja,
– način nadzora,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
III. MERILA IN KRITERIJI
8. člen
Pri izboru programov za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
1. Program dela za razpisano leto:
– izvajanje promocijskih in informativnih
 aktivnosti lokalnega in širšega pomena      do 15 točk
– spodbujanje lokalnega prebivalstva
 za sodelovanje pri aktivnostih
 pospeševanja turizma               do 15 točk
– akcije na področju ohranjanja kulturne
 in naravne dediščine ter urejanju okolja     do 10 točk
– organiziranje in sodelovanje
 pri organizaciji turističnih prireditev
 lokalnega in širšega pomena            do 20 točk
– aktivnosti za zagotavljaje
 turističnega podmladka              do 10 točk
2. Število članov turističnega društva:
– do petdeset članov                do 10 točk
– nad petdeset članov                do 15 točk
3. Drugo – izobraževanje članov društva       do 5 točk
9. člen
Programi so ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
10. člen
Namensko uporabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja občinska strokovna služba, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
V primeru ugotovitve, da turistično društvo v skladu s sklenjeno pogodbo sredstev ni porabilo namensko, občina lahko zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
IV. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Začne se uporabljati za sofinanciranje v letu 2003.
Št. 333-01-10/2003
Trebnje, dne 14. julija 2003.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda l. r.