Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3589. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kozje, stran 11247.

Na podlagi 2. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 6. redni seji dne 10. 7. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kozje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev namenjenih za sofinanciranje programov društev na področju turizma v Občini Kozje.
Sredstva za sofinanciranje programov na področju turizma na območju Občine Kozje se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Društva se povezujejo z Turistično zvezo Slovenije ter z drugimi turističnimi organizacijami in zvezami v Slovenije ter sodelujejo pri izvajanju njihovih smernic in programov za razvoj turizma
2. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo izvajalci na področju turizma izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Kozje,
– so registrirani po zakonu o društvih,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot jo določa zakon o društvih,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
– imajo potrjen program s strani upravnega organa društva.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov društev s strani občine. Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Sredstev za sofinanciranje programov se izvajalcem iz 2. člena tega pravilnika dodelijo na osnovi javnega razpisa. Razpis se izvede praviloma do konca novembra za prihodnje proračunsko obdobje. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni.
5. člen
Javni razpis vsebuje:
– ime, naziv in sedež naročnika razpisa,
– predmet razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino sredstev namenjenih za sofinanciranje programov na področju turizma,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi,
– rok za vložitev vlog,
– rok, v katerem bo prosilcem poslan sklep o dodelitvi sredstev.
Pri razdelitvi sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Naročnik razpisa v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste prosilce, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 15 dni.
6. člen
Izbor programov in postopek dodelitve finančnih sredstev z namene, navedene v 8. členu tega pravilnika, izvede komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo trije člani:
– predstavnik turističnih društev v Občini Kozje,
– predstavnik gospodarskega odbora Občine Kozje,
– predstavnik občinske uprave.
7. člen
Naloge komisije:
– pregled prispelih prijav na javni razpis,
– vrednotenje prijavljenih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu,
– spremljanje izvajanja programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 9. člena tega pravilnika,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
8. člen
Komisija pripravi predlog upravičencev za dodelitev sredstev. Župan določi vrednost točke glede na skupno število točk in višino proračunskih sredstev namenjenih za področje turizma.
Sklep o dodelitvi sredstev izda župan. Z upravičenci do proračunskih sredstev sklene župan pogodbo o sofinanciranju.
Sredstva se nakazujejo za namene, navedene v 3. členu tega pravilnika trimesečno po dvanajstinah predvidenega letnega zneska na podlagi poročila o realizaciji in predloženih dokazilih.
III. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
9. člen
Namensko porabo sredstev občinskega proračuna in izpolnitev obveznosti na podlagi dodeljenih sredstev preverja občinska uprava. Če izvajalec dodeljena sredstva porabi nenamensko, mora sredstva vrniti z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.
Izvajalci programov so dolžni posredovati trimesečna poročila o izvedbi programov, do 28. 2. naslednjega leta pa oddati letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. V primeru, da se na osnovi podanega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev programov, navajanje neresničnih podatkov, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva zagotovljena v pogodbi.
V primeru, da izvajalec programa, zaradi prenehanja delovanja ali zmanjšanja obsega dela ipd. ne porabi vseh odobrenih sredstev, župan s sklepom prerazporedi ta sredstva drugim izvajalcem programov.
10. člen
Sredstva za sofinanciranje oziroma financiranje ostalih nalog s področja turizma, prireditve in programe, ki jih ni mogoče predvideti vnaprej, so pa pomembni za promocijo občine, se zagotovi iz drugih ustreznih proračunskih postavk.
Sredstva se upravičencem dodelijo s sklepom župana, na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov.
11. člen
Sofinanciranje nabave in vzdrževanje opreme za izvedbo programov se lahko izvede do višine 50% vrednosti vloge posameznega društva, oziroma v odvisnosti od proračunskih sredstev.
12. člen
Sofinancirajo se stroški strokovnega izpopolnjevanja vodij in članov društev – kotizacije. Sofinancirajo se lahko tudi stroški dnevnic, prevoza ter stroški prenočišč.
IV. MERILA IN KRITERIJI
13. člen
Vrednost posameznih programov je izražen v točkah. Vrednost točke se določi glede na skupno število izbranih točk in višino proračunskih sredstev.
14. člen
Pri izboru programov in projektov za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
– poročilo o delu preteklega leta             do 5 točk
– število članov društva s plačano članarino
 – do 30 članov                     do 5 točk
 – do 50 članov                     do 10 točk
 – nad 50 članov                    do 15 točk
– aktivnosti za ohranjanje kulturne in
 naravne dediščine in urejanje ter varstvo
 okolja                         do 10 točk
– sodelovanje pri čistilnih akcijah na območju
 občine                         do 5 točk
– organizacija ocenjevanja urejenosti domačij,
 kmetij, podjetij, zavodov v KS             do 10 točk
– organizacija in izvedba ene prireditve
 (maksimalno število skupnih točk 30)          do 15 točk
 – krajevnega pomena                  do 3 točke
 – občinskega pomena                   do 6 točk
 – medobčinskega pomena                 do 9 točk
 – regijskega pomena                  do 12 točk
 – republiškega pomena                 do 15 točk
– sodelovanje pri prireditvi (maksimalno
 število skupnih točk 20)                do 5 točk
 – krajevnega pomena                    1 točka
 – občinskega pomena                    2 točki
 – medobčinskega pomena                  3 točke
 – regijskega pomena                    4 točke
 – republiškega pomena                   5 točk
– izvajanje promocijske in informativne
 dejavnosti                       do 10 točk
– izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in
 mladine za delovanje na področju turizma        do 5 točk
– sodelovanje z društvi v občini in izven občine
 pri skupnih projektih (maksimalno število
 skupnih točk 20)                    do 5 točk
– izobraževanje članov društva              do 10 točk
 – ena udeležba                      1 točka
 – od 2 do 4 udeležbe                   3 točke
 – od 5-6 udeležb                      6 točk
 – več kot 6 udeležb                    10 točk
– izdajanje propagandnega materiala za
 promocijo turistične ponudbe              do 10 točk
– sodelovanje in promocija izdelkov s
 področja občine Kozje na sejmih in drugih
 prireditvah                       do 5 točk
– število obiskovalcev na prireditvi
 – do 200 obiskovalcev                   1 točka
 – od 200 do 600 obiskovalcev               3 točke
 – od 600 do 1000 obiskovalcev               6 točk
 – nad 1000 obiskovalcev                  10 točk
V. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-6-006/03
Kozje, dne 10. julija 2003.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.