Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3608. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič, stran 11290.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 51/02), 3. in 6. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 6. in 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99, 22/00 in 67/02) ter 10. in 18. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 5. redni seji dne 26. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o gospodarskih javnih službah Občine Tržič
1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah Občine Tržič (Uradni list RS, št. 61/02 – v nadaljevanju: odlok o gospodarskih javnih službah) se za 11. členom dodajo novi 11.a, 11.b, 11.c, 11.d in 11.e členi, ki se glasijo:
11. a člen
Kadar obstajajo pogoji za zagotavljanje gospodarske javne službe z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost osebe zasebnega prava, se odločitev o vlaganju javnega kapitala v ustrezno dejavnost osebe zasebnega prava sprejme bodisi na podlagi samoiniciativne odločitve občine bodisi na podlagi pisne vloge o zainteresiranosti osebe zasebnega prava.
Če se odločitev o vlaganju javnega kapitala v dejavnost osebe zasebnega prava sprejme na podlagi samoiniciativne odločitve občine, se izvede javni razpis za pridobivanje zainteresiranih oseb zasebnega prava. Podrobnejši postopek javnega razpisa določi občina upoštevaje zakonski okvir.
Če se odločitev o vlaganju javnega kapitala v dejavnost osebe zasebnega prava sprejme na podlagi prejete pisne vloge o zainteresiranosti osebe zasebnega prava, se pred sprejemom odločitve ta namera objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter z objavo, določitvijo roka najmanj 30 dni in določitvijo temeljnih pogojev, pozovejo tudi druge zainteresirane osebe zasebnega prava k predložitvi opredeljenih vlog o zainteresiranosti.
Oseba zasebnega prava po tem odloku je lahko gospodarska družba, zadruga ali samostojni podjetnik posameznik, katerih registrirana gospodarska dejavnost dopušča izvajanje konkretne gospodarske javne službe.
11.b člen
Pri objavi javnega razpisa iz drugega odstavka 11.a člena tega odloka se je treba ravnati po predpisih o javnem naročanju, pri objavi namere na podlagi pisne vloge o zainteresiranosti osebe zasebnega prava iz tretjega odstavka 11.a člena tega odloka in v postopku morebitnega izbora zainteresirane osebe zasebnega prava pa je treba smiselno upoštevati načela javnega naročanja.
11.c člen
O izbiri osebe zasebnega prava na podlagi javnega razpisa ali o izbiri na podlagi vloge o zainteresiranosti odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo po zakonu o splošnem upravnem postopku.
V postopku na podlagi vloge o zainteresiranosti občina izbere najugodnejšo zainteresirano osebo zasebnega prava izmed tistih, ki so v roku, določenem za predložitev opredeljenih vlog o svoji zainteresiranosti, izkazale, da izpolnjujejo temeljne pogoje. Pred izborom se s temi zainteresiranimi osebami po potrebi opravijo pogajanja. Rezultate odzivov in pogajanj oceni ter o njih poda mnenje strokovna komisija, ki jo v ta namen predhodno imenuje župan.
Občina Tržič ima pravico, da iz utemeljenih razlogov brez posebne obrazložitve in plačila kakršnekoli odškodnine ne izbere nobene izmed zainteresiranih oseb zasebnega prava. Vsaka zainteresirana oseba zasebnega prava mora vlogi priložiti pisno izjavo, v kateri potrdi, da je seznanjena z navedeno pravico občine ter da iz tega naslova ne bo uveljavljala odškodnine.
Občina lahko v takem primeru objavo namere ponovi ali izbere drug način zagotavljanja gospodarske javne službe.
V postopku objave namere in pogajanj vsak udeleženec nosi svoje stroške.
Izbrana zainteresirana oseba zasebnega prava je vezana na zaveze, ki jih je dala v odzivu na objavo namere in v pogajanjih. Te zaveze postanejo sestavni del pogodbe o vlaganju javnega kapitala v izbrano osebo zasebnega prava.
11.d člen
Župan občine sklene v imenu in za račun občine z izbrano osebo zasebnega prava pogodbo o vlaganju javnega kapitala.
Pogodba o vlaganju iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti sklenjena v pisni obliki in mora poleg splošnih pogodbenih sestavin vsebovati zlasti tudi določbe o:
– vrsti in višini vloženega javnega kapitala,
– obliki in načinu vlaganja,
– namenu vlaganja,
– obdobju, za katero se javni kapital vlaga,
– načinu vračila ali odkupa vloženega javnega kapitala,
– pravicah in obveznostih glede objektov, zgrajenih z javnim kapitalom,
– pravicah in obveznostih občine do vloženega javnega kapitala in upravljanja,
– pravicah in obveznostih osebe zasebnega prava do uporabe in razpolaganja z vloženim javnim kapitalom,
– vrsti in pogojih zagotavljanja in uporabe javnih dobrin,
– času (trajanju) obveznosti zagotavljanja javnih dobrin,
– razmerjih osebe zasebnega prava do uporabnikov javnih dobrin,
– pogodbenih kaznih ter razlogih za odpoved, razvezo in razdrtje pogodbe ter pravicah in obveznostih pogodbenih strank v takšnih primerih.
11.e člen
Objekti in naprave za izvajanje gospodarske javne službe, ki se zgradijo z udeležbo javnega kapitala občine in zasebnega kapitala izbrane osebe zasebnega prava, postanejo funkcionalni del javne infrastrukture ter se po prenehanju pogodbenega razmerja prenesejo v javno dobro.
Izbrana oseba zasebnega prava objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena ne sme odtujiti ali obremeniti razen v korist Občine Tržič.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-04/02-07
Tržič, dne 26. junija 2003.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost