Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3555. Pravilnik o strokovno medicinskih pogojih za odvzem krvi, stran 11176.

Na podlagi petega odstavka 12. člena zakona o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 52/00) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o strokovno medicinskih pogojih za odvzem krvi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa strokovno medicinske pogoje ter načine in postopke ugotavljanja primernosti krvodajalcev za odvzem krvi.
Če ni posebej določeno, veljajo določbe tega pravilnika tudi za krvodajalce, ki dajejo sestavine krvi s hemaferezo.
2. člen
Za ugotavljanje primernosti krvodajalcev je odgovoren zdravnik, usposobljen z znanji na področju postopkov in meril za izbor krvodajalcev.
Postopke za ugotavljanje primernosti krvodajalcev izvaja medicinsko osebje z opravljenim podiplomskim izobraževanjem iz transfuzijske medicine pod nadzorom zdravnika iz prejšnjega odstavka; če je potreben pregled, svetovanje, zavrnitev ali sporočanje izsledkov preiskav krvi krvodajalcu pa tudi zdravnik iz prejšnjega odstavka.
3. člen
Na podlagi ugotavljanja primernosti krvodajalcev se opravi izbor krvodajalcev.
Izbor krvodajalcev iz prejšnjega odstavka obsega posredovanje informacij krvodajalcu, pridobivanje informacij od krvodajalca, pregled krvodajalca in določanje njegove ustreznosti za dajanje krvi, ki temelji na oceni skladnosti zdravstvenega stanja krvodajalca z merili za izbiro krvodajalca.
4. člen
Skladnost podatkov o zdravstvenem stanju krvodajalca z merili za izbiro krvodajalca ugotavlja medicinsko osebje med postopkom izbora, ob upoštevanju strokovnih navodil za izbiro krvodajalcev.
Če pridobljeni podatki ustrezajo predpisanim merilom, se na odvzem krvi lahko neposredno napotijo krvodajalci, ki so dali kri pred manj kot dvema letoma.
Če pridobljeni podatki ne ustrezajo predpisanim merilom, se krvodajalca napoti k zdravniku iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki po pregledu in strokovni presoji odobri odvzem krvi ali krvodajalca trajno oziroma začasno zavrne.
Zdravniški pregled je potreben kljub temu, da vsi pridobljeni podatki ustrezajo predpisanim merilom, pri:
– krvodajalcih, ki prvič dajejo kri,
– krvodajalcih, ki niso dajali krvi več kot dve leti,
– krvodajalcih, ki pregled pri zdravniku zahtevajo.
II. POSREDOVANJE INFORMACIJ KRVODAJALCEM
5. člen
Krvodajalec mora biti seznanjen z vsemi dejstvi, ki so povezana z dajanjem krvi in ki lahko vplivajo na varnost prejemnika transfuzije njegove krvi in na njegovo lastno varnost.
Za posredovanje informacij krvodajalcem se uporablja tiskano informacijsko gradivo (zloženka ali druga ustrezna oblika) ali drugi načini, ki na razumljiv način poučijo krvodajalca o vseh vidikih dajanja krvi.
6. člen
Informacije iz drugega odstavka prejšnjega člena vsebujejo:
– natančno in splošno razumljivo izobraževalno gradivo o bistvenih značilnostih krvi, krvodajalstvu, krvnih pripravkih in koristnih učinkih transfuzije bolnikom;
– pojasnitev razlogov za pridobivanje podatkov o preteklih boleznih in sedanjem zdravstvenem stanju krvodajalcev, informacijo o tveganju za prenos nalezljivih bolezni s transfuzijo in o bolezenskih znakih aidsa in hepatitisa,
– pojasnitev razlogov, zakaj se krvodajalcu odsvetuje dajanje krvi, ki lahko škoduje njegovemu zdravju;
– pojasnitev razlogov, zakaj se krvodajalcu odsvetuje dajanje krvi, ki izpostavlja prejemnika krvi povečanemu tveganju zaradi načina spolnega življenja krvodajalca, njegove okužbe z virusom HIV ali bolehanja za aidsom in hepatitisom, intravenoznega uživanja mamil in uporabe ali zlorabe zdravil;
– pomen pisne privolitve, samoizključitve, začasne in trajne zavrnitve ter informacijo o možnosti, da krvodajalec zastavlja vprašanja in si lahko premisli ter odstopi od odločitve za dajanje krvi oziroma se samoizključi kadarkoli v postopku dajanja krvi;
– zagotovitev, da bodo krvodajalci zaupno obveščeni o pozitivnih izsledkih testiranja krvi in drugih nespecifičnih, nepričakovanih ali patoloških ugotovitvah ter po potrebi poklicani na odvzem vzorca krvi za ponovitev testiranja;
– posebno informacijo o naravi postopkov in tveganju za krvodajalce, ki dajejo krvne komponente z afereznimi postopki;
– informacijo o zaščiti osebnih podatkov, ki preprečuje možnost nepooblaščenega razkritja imena in priimka krvodajalca, informacije o njegovem zdravju in izsledkih opravljenega testiranja krvi;
– nasvet, da krvodajalci sporočijo transfuzijski organizaciji, kjer so nazadnje dali kri, če po dajanju krvi zbolijo ali naknadno ugotovijo, da so pred dajanjem krvi bili v stiku z okuženo osebo.
Enotno gradivo za posredovanje informacij krvodajalcem iz prejšnjega odstavka pripravi Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino po predhodni odobritvi Razširjenega strokovnega kolegija za transfuzijsko medicino.
7. člen
Za pomoč ali odgovore na vprašanja v zvezi s posredovanjem informacij krvodajalcem je zadolženo ustrezno usposobljeno medicinsko osebje ali zdravnik.
III. PRIDOBIVANJE INFORMACIJ OD KRVODAJALCEV
8. člen
Pri izbiri krvodajalca je potrebno pridobiti osebne podatke krvodajalca za njegovo identifikacijo, izpolnjen in podpisan vprašalnik z zdravstveno anamnezo in podpisan pristanek na odvzem krvi z izjavo o predhodni poučenosti o dejstvih, ki so povezana z dajanjem krvi.
9. člen
Pri prijavi in vpisu za dajanje krvi je potrebno preveriti ime in priimek, datum rojstva in naslov krvodajalca na njegovem osebnem dokumentu.
Med postopkom izbire je potrebno preveriti ime in priimek, datum rojstva in naslov krvodajalca na listu krvodajalca.
10. člen
Za pridobivanje anamneze o sedanjem splošnem zdravstvenem stanju in preteklih boleznih mora krvodajalec izpolniti vprašalnik.
11. člen
Za pridobivanje informacij o krvodajalcih se uporabljajo splošni in posebni vprašalniki.
Splošni vprašalnik se uporablja za pridobivanje informacij od večkratnih dajalcev krvi o:
– splošnem počutju in sedanjem ter preteklem zdravstvenem stanju;
– tveganju za okužbo z virusi HIV/HBV/HCV;
– tveganju za prenos Creutzfeldt-Jakobove bolezni;
– tveganju za okužbo zaradi potovanja v tujino;
– tveganju za okužbo zaradi tveganega načina življenja.
Poleg vprašanj iz splošnega vprašalnika, navedenih v prejšnjem odstavku, vsebuje posebni vprašalnik tudi dodatna vprašanja za pridobivanje informacij od krvodajalcev, ki prvič dajejo kri oziroma dajejo krvne komponente s hemaferezo.
12. člen
Pri izpolnjevanju vprašalnika krvodajalcu pomaga izpraševalec (medicinska sestra/ zdravstveni tehnik) z opravljenim podiplomskim izobraževanjem iz transfuzijske medicine.
Po pregledu izpolnjeni vprašalnik podpišeta krvodajalec in izpraševalec.
Če se podatki v vprašalniku ne ujemajo s predpisanimi merili, izpraševalec napoti krvodajalca k zdravniku.
13. člen
Splošni in posebne vprašalnike v enotni obliki pripravi Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino po predhodni odobritvi Razširjenega strokovnega kolegija za transfuzijsko medicino.
14. člen
Krvodajalec s podpisom posebej potrdi:
– izjavo, da je prejel, prebral in razumel informacijsko gradivo; da je bil seznanjen z možnostjo spraševanja in da je v teh primerih dobil zadovoljiv odgovor;
– soglasje, da se njegova kri ali krvne komponente lahko uporabijo za transfuzijo bolnikom v skladu z zakonodajo, ter da se z njegovo krvjo lahko opravijo potrebni predpisani testi in da se ga o pozitivnih izsledkih zaupno obvesti ter po potrebi pokliče na odvzem vzorca krvi za ponovitev testiranja;
– pisno privolitev v nadaljevanje odvzemnega postopka.
Obrazec izjave o poučenosti in pisni privolitvi za odvzem krvi je v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
IV. PREGLED KRVODAJALCA
15. člen
Pregled krvodajalcev pred dajanjem krvi se izvaja z enostavnimi laboratorijskimi preiskavami in splošnim fizikalnim pregledom.
V krvi krvodajalca se pred vsakim dajanjem krvi določi z laboratorijskimi presejalnimi testi koncentracija hemoglobina ali vrednosti hematokrita. Pred dajanjem krvnih komponent s postopkom hemafereze se v krvi krvodajalca določa oziroma spremlja še druge kazalce, značilne za uporabljeni postopek.
Pri fizikalnem pregledu usposobljeno medicinsko osebje pod nadzorom odgovornega zdravnika opravi pregled splošnega videza krvodajalca, meritev krvnega tlaka in srčnega utripa ter po potrebi tudi meritev telesne mase in temperature.
Če se ugotovi stanje, ki bi lahko bilo vzrok za zavrnitev krvodajalca, se o tem obvesti odgovornega zdravnika, ki krvodajalca pregleda.
Odgovorni zdravnik iz prejšnjega odstavka po potrebi opravi tudi pregled pljuč in srca ali celoten fizikalni pregled, pregleda priloženo zdravstveno dokumentacijo krvodajalca in ga napoti k njegovemu izbranemu osebnemu zdravniku v nadaljnje zdravljenje.
V. MERILA GLEDE PRIMERNOSTI KRVODAJALCEV ZA DAJANJE KRVI
16. člen
Pri izbiri krvodajalcev je potrebno upoštevati merila glede primernosti za dajanje krvi zato, da se zaščiti zdravje prejemnika pred prenosom bolezni ali drugimi škodljivimi učinki transfuzije krvi in krvnih pripravkov in zaščiti zdravje krvodajalca pred možnimi škodljivim učinki odvzema krvi.
17. člen
Merila glede primernosti krvodajalcev za dajanje krvi se nanašajo na podatke, pridobljene z zdravstveno anamnezo ter pregledom krvodajalcev in se lahko spreminjajo v odvisnosti od strokovnih dognanj.
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino pripravi merila iz prejšnjega odstavka v obliki pisnega navodila, ki ga odobri Razširjeni strokovni kolegij za transfuzijsko medicino in se po potrebi uskladi z novimi strokovnimi dognanji najmanj enkrat letno.
V. DOKUMENTACIJA
18. člen
Dokumentacijo o krvodajalcih in dajanju krvi vodijo transfuzijske organizacije in Rdeči križ Slovenije v obsegu, ki ga določa zakon za dejavnost organizacij na področju krvodajalstva.
Dokumentacija iz prejšnjega odstavka se vodi v obsegu, ki omogoča sledljivost krvodajalca in odvzete krvi.
19. člen
Transfuzijske organizacije in Rdeči križ Slovenije so dolžne v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99 in 57/01) zagotoviti:
– zaščito podatkov pred nepooblaščenim dostopom,
– varovanje pred nepooblaščenimi posegi v dokumentacijo,
– izvajanje postopkov za odpravljanje neskladnosti podatkov,
– zaščito podatkov pred nepooblaščenim razkrivanjem.
20. člen
Dokumentacijo o vseh postopkih pri izbiri krvodajalca se vodi na listu krvodajalca, ki se hrani skupaj z izpolnjenim vprašalnikom ter izjavo o poučenosti in pisno privolitvijo za odvzem krvi.
Dokumentacija iz prejšnjega odstavka se hrani 30 let.
VI. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-36/2003
Ljubljana, dne 17. julija 2003.
EVA 2000-2711-0046
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje
                                 Priloga

     Izjava o poučenosti in pisna privolitev za odvzem krvi

Podpisani/a............................rojen/a..........................,

                izjavljam,

  – da sem prejel/a, prebral/a in razumel/a informacijsko gradivo o
dajanju krvi, njenem testiranju in tveganju, povezanim s postopkom odvzema
krvi, kakor tudi o varnosti krvi in tveganju za prenos bolezni s krvjo,
  – da sem bil/a seznanjen/a z možnostjo samo izključitve in
posvetovanja z odgovornim zdravnikom in osebjem.
  V primeru zastavljanja vprašanj, sem dobil/a zadovoljiv odgovor.

                 Soglašam,

  – da se moja kri ali krvne komponente uporabijo za transfuzijo
bolnikom v skladu z veljavno zakonodajo,
  – da se z mojo krvjo opravijo potrebni predpisani testi in, da se me o
morebitnih pozitivnih izsledkih zaupno obvesti ter po potrebi pokliče na
odvzem vzorca krvi za ponovitev testiranja,
  – da se moji osebni podatki zbirajo, vodijo in uporabljajo izključno
za namene krvodajalstva skladno z zakonom.

  S podpisom potrjujem, da prostovoljno dajem kri in soglašam z
nadaljevanjem postopka odvzema krvi.


Datum: ...................    Krvodajalec/ka: .......................

AAA Zlata odličnost