Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3592. Tarifni pravilnik za obračun oskrbe z vodo v Občini Mirna Peč, stran 11262.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03), 22. in 26. člena odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Mirna Peč, uredb in navodil o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev, izdanih s strani Vlade Republike Slovenije, je Občinski svet občine Mirna Peč na 7. redni seji dne 8. 7. 2003 sprejel
T A R I F N I P R A V I L N I K
za obračun oskrbe z vodo v Občini Mirna Peč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem tarifnim pravilnikom (v nadaljevanju: pravilnik) se določajo elementi obračuna in osnovne tarifne postavke za obračun oskrbe z vodo iz sistemov, ki jih upravlja izvajalec javne službe porabnikom na območju občine Mirna Peč.
S pravilnikom se določajo tudi načela in kriteriji za uporabo obračunskih elementov in tarifnih postavk tako, da se uvaja varčevanje z vodo, racionalnejše izkoriščanje kapacitet naprav za oskrbo z vodo, in zagotavlja ustrezen obseg sredstev za obratovanje in vzdrževanje sistemov ter pravočasno obnovo in razvoj.
2. člen
Pravilnik velja za porabnike vode, ki so ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna oskrbe z vodo morajo biti javno objavljene.
II. ELEMENTI OBRAČUNA IN TARIFNE POSTAVKE OSKRBE Z VODO
4. člen
Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– prispevek (ob prvi priključitvi),
– števnina,
– porabljena količina vode.
5. člen
Števnina je znesek, ki se mesečno zaračunava za pokrivanje stroškov redne menjave vodomernih naprav v enem menjalnem obdobju.
6. člen
Porabljena količina vode (m3) je na vodomeru registrirana količina v obračunskem obdobju.
Vodomer     DN (mm)   20  25  40  50  80  100  150  50-k 80-k  100-k  150k
Nazivni pretok  Qn (m3/h) 3,5  6  10  15  40  60  150   40  60   90   200
 
· k – kombinirani vodomer
7. člen
Prispevek ob priključitvi je znesek, ki ga porabnik plača ob priključitvi na vodovodni sistem in pokriva del stroškov za obnovo in širitev vodovodnega omrežja.
8. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna so:
– tarifni postavki za obračun prispevka v SIT,
– tarifna postavka za obračun števnine v SIT,
– tarifna postavka za obračun porabljene količine vode v SIT/ m3.
9. člen
Znesek števnine v obračunskem obdobju dobimo kot zmnožek nazivnega pretoka vodomera in cene vode.
Števnina = Qn (m 3 /h) x cena vode (SIT/m 3) x obračunsko obdobje (mesec)
10. člen
Znesek za porabljeno količino vode se ugotavlja na osnovi odčitkov v priključek vgrajenega vodomera v začetku in ob koncu obračunskega obdobja.
11. člen
Obračunsko obdobje je časovni interval med dvema odčitavanjema v priključek vgrajenega vodomera. Pri porabnikih – fizičnih osebah je letno najmanj eno obračunsko obdobje, pri porabnikih – pravne osebe pa so najmanj štiri. Izvajalec javne službe lahko obračunava porabo pitne vode z akontacijami. Pri obračunu porabe pitne vode izvajalec javne službe uporablja zadnjo veljavno ceno sprejeto v skladu s 13. členom tega tarifnega pravilnika.
Če v obračunskih obdobjih ni mogoče odčitati vodomera iz upravičenega razloga ali okvare, se obračuna povprečna porabljena količina vode v preteklem obračunskem obdobju, oziroma na podlagi podatkov o povprečni porabi drugih primerljivih uporabnikov.
12. člen
Prispevek za priključitev na javno vodovodno omrežje se določi na osnovi povprečne možne porabe pitne in/ali tehnološke vode v l/s in na osnovi posameznih izlivov iz projektno tehnične dokumentacije. Za izračun se uporabljajo naslednje formule:
V formulah uporabljeni izrazi pomenijo:
Qmax – maksimalna poraba vode
IE – iztočna enota (Iztočna enota definirana kot seštevek vseh izlivnih enot uporabnika. Posamezne vrednosti so prikazane v Prilogi 1, ki je sestavni del pravilnika)
P – prispevek za priključitev (priključnina)
Qp – povprečna poraba vode
C – cena za l/s, določena posebej za pitno vodo, tehnološko vodo in za vodo porabljeno v stanovanjskih objektih, v stanovanjskih enotah v bloku, v počitniških hišicah in zidanicah.
Prispevek za stanovanjske objekte, stanovanjske enote v bloku, počitniške hišice in zidanice je fiksen in je določen v ceniku.
t – faktor istočasnosti se določi na podlagi projektne dokumentacije glede na namembnost objekta.
13. člen
Vse cene za tarifne postavke iz 5. člena tega tarifnega pravilnika so določene v veljavnem ceniku izvajalca javne službe, ki je sestavni del tega tarifnega pravilnika. Cenik potrdi ustrezen občinski ali z državnimi predpisi določen organ na predlog izvajalca javne službe.
14. člen
Tarifni pravilnik sprejme ustrezen občinski organ, veljati pa začne petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-35/03
Mirna Peč, dne 9. julija 2003.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l. r.