Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3581. Poslovnik o načinu dela Sveta sodnikov za prekrške po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, stran 11240.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo v zvezi s tretjim odstavkom 39. člena zakona o sodniški službi in tretjim odstavkom 258.c člena zakona o prekrških je Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije na 21. seji 22. 4. 2003 sprejel
P O S L O V N I K
o načinu dela Sveta sodnikov za prekrške po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
1. člen
S tem poslovnikom se podrobneje ureja način dela Sveta sodnikov za prekrške v zadevah po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (v nadaljevanju: ZNOJF) ter način varovanja osebnih podatkov.
2. člen
O zadevah po ZNOJF odloča Svet sodnikov za prekrške na sejah, ki so zaprte za javnost.
Svet sodnikov za prekrške je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica njegovih članov.
Svet sodnikov za prekrške sprejema sklepe z večino glasov vseh članov.
3. člen
Svet sodnikov za prekrške zbira podatke o premoženjskem stanju sodnikov za prekrške (v nadaljevanju: sodnikov) in njihovih zakoncev glede na to, da sodnik pri opravljanju funkcije ne sme sprejemati daril in ne sme sprejemati ugodnosti, ki bi lahko vplivale na njegovo opravljanje sodniške funkcije, pri čemer prepoved sprejemanja daril in pridobivanja ugodnosti velja tudi za osebe, ki s sodnikom živijo v istem gospodinjstvu.
Podatki, ki jih Svet sodnikov za prekrške dobi pri svojem delu in imajo v skladu z ZNOJF značaj osebnih podatkov, se hranijo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Po prenehanju mandata Sveta sodnikov za prekrške predsednik s pomočjo strokovne službe Sveta sodnikov za prekrške preda arhiv novoizvoljenim članom Sveta sodnikov za prekrške oziroma Sodnemu svetu. Zbrani osebni podatki sodnika se komisijsko uničijo, potem ko v skladu z zakonom niso več potrebni pri delu Sveta sodnikov za prekrške.
4. člen
Predsednik Sveta sodnikov za prekrške pošlje takoj po zaprisegi novim sodnikom vprašalnika z obrazcema A in B, ki sta priloga tega poslovnika, s spremnim dopisom in jih opozori, da morajo po zakonu o sodniški službi in ZNOJF prijaviti svoje premoženje ter na posledice, če tega ne storijo v zahtevanem roku.
Obrazec A obsega vprašanja o funkciji, ki jo opravlja sodnik, o drugih funkcijah in položajih, ki jih zaseda, pridobitni dejavnosti, ki jo je opravljal pred nastopom funkcije, ter podatke o gospodarski družbi, podjetju, zavodu, poklicu oziroma drugi zasebni dejavnosti z opisom dejavnosti, oznako firme ter podatki o deležih in vrednosti, ki se nanašajo na njega oziroma na njegovega zakonskega oziroma izvenzakonskega partnerja ter družinskega člana iz skupnega gospodinjstva.
Obrazec B obsega ostale podatke, ki so našteti v 10. členu ZNOJF in niso vsebovani v obrazcu A. Hkrati z obrazcema A in B Svet sodnikov za prekrške pošlje sodnikom spremni dopis, v katerem jih opozori na določila ZNOJF, in določi način vračanja izpolnjenih obrazcev v roku, ki ne sme biti krajši od 10 dni.Sodnik mora Svetu sodnikov za prekrške predložiti podatke o premoženjskem stanju v roku, kot ga določa drugi odstavek 39. člena zakona o sodniški službi. Če Svet sodnikov za prekrške ugotovi, da mu sodnik ni sporočil podatkov o svojem premoženjskem stanju v roku, kot ga določa drugi odstavek 39. člena zakona o sodniški službi, ga Svet sodnikov za prekrške pozove, da mu v roku, ki ga sam določi, predloži podatke v skladu z 10. členom ZNOJF.
5. člen
Sodniki pošljejo izpolnjene A in B obrazce priporočeno po pošti na Svet sodnikov za prekrške, Mala ulica 3, Ljubljana ali pa jih oddajo neposredno strokovni službi Sveta sodnikov za prekrške. Izpolnjeni obrazci morajo biti Svetu sodnikov za prekrške predloženi v zaprti kuverti. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisano ime in priimek sodnika, naziv in sedež organa ter oznaka »Prijava premoženja – ZNOJF«.
6. člen
Strokovna služba evidentira prejem pošiljk, ki imajo oznako »Prijava premoženja – ZNOJF« ter odtisne štampiljko »zaupno« in datum prejema.
7. člen
Predsednik oziroma v njegovi odsotnosti podpredsednik in sodnik v strokovni službi Sveta sodnikov za prekrške skupaj odpreta pošiljko ter preverita, ali sta obrazca A in B v celoti in pravilno izpolnjena. Nepopolno oziroma napačno izpolnjeni obrazci se sodniku vrnejo s pozivom, naj jih v roku 15 dni popravi. Popolno izpolnjena obrazca A in B se skupaj s priloženo dokumentacijo vložita v posebno ovojnico Sveta sodnikov za prekrške z oznako »ZNOJF«, ki se zapre in zapečati s pečatom Sveta sodnikov za prekrške. Pod pečat se podpišejo osebe, ki so sodelovale pri obdelavi podatkov o premoženjskem stanju sodnika. Na ovojnici se označi ime in priimek sodnika ter odtisne štampiljka »zaupno«, navede pa se tudi datum, kdaj mora sodnik vložiti novo prijavo.
O izpeljanem postopku se naredi na ovojnici uradni zaznamek, v katerem se zapiše datum odprtja pošiljke in pečatenja ovojnice ter imena oseb, ki so pri obdelavi podatkov sodelovale in ki uradni zaznamek tudi podpišejo. Zapečatena ovojnica se priloži osebnemu spisu sodnika, ki se hrani v zaklenjeni omari v prostorih strokovne službe Sveta sodnikov za prekrške. Ob ponovnem pregledu podatkov o premoženjskem stanju sodnika na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o sodniški službi in ZNOJF predsednik in sodnik v strokovni službi Sveta sodnikov za prekrške pregledata ovojnice z obrazcema A in B, ki vsebujejo podatke o premoženjskem stanju sodnikov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in opravita primerjavo z že posredovanimi podatki. Po opravljenem pregledu in primerjavi se obrazci s priloženo dokumentacijo vložijo v novo ovojnico na način, kot je določen v prejšnjih odstavkih.
8. člen
Na podlagi pregleda dokumentacije in primerjave že posredovanih podatkov o premoženjskem stanju sodnika predsednik in sodnik v strokovni službi pripravita poročilo za sejo Sveta sodnikov za prekrške. Poročilo ima oznako zaupno, če vsebuje osebne podatke. V poročilu se posebej navede primere, pri katerih so bile ugotovljene razlike oziroma pomanjkljivi podatki. O spornih primerih odloča Svet sodnikov za prekrške na seji. Glede varovanja podatkov v poročilu velja enako kot za varovanje podatkov iz prijave.
9. člen
V skladu z 21. členom ZNOJF Svet sodnikov za prekrške pisno pozove sodnika, na katerega se obravnavani primer nanaša, naj se izjavi o ugotovljenih dejstvih in pisno posreduje svoje pripombe. Sodnik lahko poda izjavo v roku, ki ga določi Svet sodnikov za prekrške, ki pa ne sme biti krajši od desetih dni. Svet sodnikov za prekrške lahko povabi sodnika, da se o ugotovljenih dejstvih izjavi neposredno na seji Sveta sodnikov za prekrške. Sodnik, ki je vabljen na sejo Sveta sodnikov za prekrške, mora imeti zadosti časa za pripravo, vendar najmanj deset dni od prejema vabila.
10. člen
O delu Sveta sodnikov za prekrške po ZNOJF se vodi poseben zapisnik (oziroma del zapisnika).
Sodnik, na katerega se obravnavani primer nanaša, ima pravico do vpogleda v poseben zapisnik (oziroma del zapisnika).
11. člen
Svet sodnikov za prekrške lahko s sklepom določi tudi druge člane Sveta sodnikov za prekrške oziroma drugega zaposlenega v strokovni službi Sveta sodnikov za prekrške, da imajo enake zadolžitve in pooblastila, kot so za predsednika, podpredsednika in sodnika v strokovni službi Sveta sodnikov za prekrške opredeljena po določbah tega poslovnika.
12. člen
Predsednik, sodnik v strokovni službi Sveta sodnikov za prekrške, člani Sveta sodnikov za prekrške in delavci strokovne službe Sveta sodnikov za prekrške, ki sodelujejo pri njegovem delu, so v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, dolžni ohraniti kot tajnost vse podatke, ki imajo naravo osebnih podatkov, za katere zvedo pri svojem delu v Svetu sodnikov za prekrške. V primeru kršitve tajnosti podatkov so predsednik, člani Sveta sodnikov za prekrške in sodnik v strokovni službi Sveta odškodninsko odgovorni po splošnih predpisih, delavci strokovne službe Sveta sodnikov za prekrške pa so odgovorni tudi disciplinsko oziroma zaradi hujše kršitve pogodbe o zaposlitvi.
13. člen
Za vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se uporablja Poslovnik Sveta sodnikov za prekrške.
14. člen
Ta poslovnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Svet sodnikov za prekrške z dvotretjinsko večino vseh članov, in se uporablja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 53-2003
Ljubljana, dne 22. aprila 2003.
Predsednica
Sveta sodnikov za prekrške
Želja Cilenšek Bončina l. r.
OBRAZEC A

              REPUBLIKA SLOVENIJA
             SVET SODNIKOV ZA PREKRŠKE

  Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o sodniški službi v zvezi
z 10. členom zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s
pridobitno dejavnostjo, sporočam podatke o svojem premoženjskem stanju:

  Ime in priimek .......................................................
  Naslov................................................................
  1. Naziv in datum nastopa (prenehanja) sodniške
funkcije..................................................................
  2. Organ pri katerem sodnik opravlja sodniško
funkcijo..................................................................
  3. Naslov organa......................................................
  4. Navedba drugih funkcij in položajev (npr. lokalne skupnosti,
društva, sindikati, stranke, klub itd.) – naziv funkcij in organa

  5. Navedba pridobitne dejavnosti pred nastopom funkcije (vse
dejavnosti, ki prinašajo dohodek)

  6. Podatki o gospodarski družbi, podjetju, zavodu, poklicu oziroma
drugi zasebni dejavnosti z opisom dejavnosti oziroma oznako firme ter
podatki o deležih in vrednosti

  7. Podatki o gospodarski družbi, podjetju, zavodu, poklicu oziroma
drugi zasebni dejavnosti zakonca oziroma osebe, s katero živi v
izvenzakonski skupnosti ali v skupnem gospodinjstvu z opisom dejavnosti
oziroma oznako firme ter o deležih in vrednostih
  Skladno s četrtim odstavkom 39. člena zakona o sodniški službi v zvezi
z 12. členom zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s
pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92, in št. 50/92) se osebni
podatki o premoženju in dohodkih sodnika štejejo kot osebni podatki in se
smejo uporabljati izključno za spremljanje premoženjskega stanja sodnika
po zakonu.

Kraj in datum:                           Podpis:
   OBRAZEC B

              REPUBLIKA SLOVENIJA
            SVET SODNIKOV ZA PREKRŠKE

  Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o sodniški službi v zvezi
z 10. členom zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s
pridobitno dejavnostjo, sporočam podatke o svojem premoženjskem stanju:

  Ime in priimek .......................................................
  Naslov................................................................
  1. Naziv in datum nastopa (prenehanja) sodniške
funkcije..................................................................
  2. Organ pri katerem sodnik opravlja sodniško
funkcijo..................................................................
  3. Naslov organa......................................................
  4. Podatki o premoženju sodnika
  a) navedba nepremičnin z opisom (vrsta, velikost, kvaliteta, starost,
opremljenost)
  ...........................vložna številka............................
  katastrska občina.....................................................
  parcelna številka.....................................................

  .........................vložna številka..............................
  katastrska občina.....................................................
  parcelna številka.....................................................

  .........................vložna številka..............................
  katastrska občina.....................................................
  parcelna številka.....................................................

  b) podatki o denarnih sredstvih (prihranki, dediščine, darila)
  c) podatki o vrednostnih papirjih
  č) podatki o dolgovih
  d) podatki o obveznostih oziroma prevzetih jamstvih
  e) podatki o premičninah večje vrednosti (stvari oziroma predmeti, ki
presegajo vrednost 500.000 SIT)
  f) podatki o plači in drugih dohodkih sodnika v preteklem letu
  5. Podatki o premoženju zakonca sodnika oziroma osebe, s katero živi v
izvenzakonski skupnosti
  a) navedba nepremičnin z opisom (vrsta, velikost, kvaliteta, starost,
opremljenost)
  .........................vložna številka..............................
  katastrska občina.....................................................
  parcelna številka.....................................................

  .........................vložna številka..............................
  katastrska občina.....................................................
  parcelna številka.....................................................

  .........................vložna številka..............................
  katastrska občina.....................................................
  parcelna številka.....................................................
  b) podatki o denarnih sredstvih (prihranki, dediščine, darila)
  c) podatki o vrednostnih papirjih
  č) podatki o dolgovih
  d) podatki o obveznostih oziroma prevzetih jamstvih
  e) podatki o premičninah večje vrednosti (stvari oziroma predmeti, ki
presegajo vrednost 500.000 SIT)
  f) podatki o plači in drugih dohodkih zakonca v preteklem letu
  6. Podatki o premoženju in dohodkih družinskih članov, s katerimi
sodnik živi v skupnem gospodinjstvu (enako kot za zakonca)
  7. Podatki o skupnem premoženju sodnika in njegovega zakonca oziroma
osebe, s katero živi v izvenzakonski skupnosti
  Skladno s četrtim odstavkom 39. člena zakona o sodniški službi v zvezi
z 12. členom zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s
pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92 in 50/92) se podatki o
premoženju in dohodkih sodnika štejejo kot osebni podatki in se smejo
uporabljati izključno za spremljanje premoženjskega stanja sodnika po
zakonu.

Kraj in datum:                           Podpis: