Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3595. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Slovenska Bistrica, stran 11270.

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 67/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 20/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) ter 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 6. seji dne 7. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Občine Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se ustanovi, določi delovno področje in sestava sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: SPV).
2. člen
SVP deluje na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za razvijanje in izvajanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu, na območju Občine Slovenska Bistrica ter sodeluje s pristojnimi državnimi organi, društvi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.
3. člen
SVP opravlja zlasti naslednje naloge:
– ugotavlja in obravnava stanje prometne varnosti na območju občine na državnih, občinskih in gozdnih cestah ter drugih javnih prometnih površinah in predlaga pristojnim organom ukrepe za njeno izboljšanje;
– sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji, pomembnimi za varnost v cestnem prometu;
– pospešuje in vzpodbuja prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu;
– izdaja in razširja prometno-vzgojne publikacije in druga gradiva ter sodeluje s sredstvi javnega obveščanja;
– sodeluje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije in s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu drugih občin;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in občinskimi akti s področja preventive in varnosti v cestnem prometu.
4. člen
SPV šteje deset članov, ki jih imenuje Občinski svet občine Slovenska Bistrica za mandatno dobo štirih let na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Člani so lahko ponovno imenovani.
SVP sestavljajo:
– dva predstavnika občinskega sveta,
– dva predstavnika upravljavcev cest in javnih površin,
– dva predstavnika vzgojno-izobraževalnih organizacij,
– en predstavnik policijske postaje,
– en predstavnik AMD,
– en predstavnik ZŠAM
– en predstavnik s področja medicine dela, prometa in športa,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pridobi predloge kandidatov:
– za predstavnika občinskega sveta od političnih strank zastopanih v občinskem svetu,
– za predstavnika upravljavcev cest in javnih površin od komunalnega podjetja,
– za predstavnika vzgojno-izobraževalnih organizacij od aktiva ravnateljev,
– za predstavnika policijske postaje od komandirja policijske postaje Slovenska Bistrica,
– za predstavnika AMD in ZŠAM od društev oziroma združenj na območju Občine Slovenska Bistrica,
– za predstavnika s področja medicine dela, prometa in športa od Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica.
5. člen
SVP se konstituira na svoji prvi seji, ki jo skliče župan, ko člani izmed sebe imenujejo predsednika SVP.
6. člen
Način dela SVP ureja poslovnik, ki ga sprejme SVP.
Administrativno-tehnična opravila za SVP opravlja občinska uprava.
7. člen
V skladu z odlokom o proračunu SVP vsako leto pripravi poročilo o svojem delu v preteklem letu ter program dela za prihodnje leto.
8. člen
Finančna sredstva za izvajanje nalog SVP se v skladu z vsakoletnim programom dela SVP zagotovijo v občinskem proračunu. SVP lahko za opravljanje svojega dela in nalog pridobiva sredstva tudi iz drugih virov.
9. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati sklep o imenovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, sprejet na 3. seji skupščine Občine Slovenska Bistrica, dne 12. 7. 1990.
Sedanjim članom SVP preneha mandat z dnem konstituiranja SPV v skladu s 4. in 5. členom tega odloka.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/6-4/2003
Slovenska Bistrica, dne 7. julija 2003.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.