Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3588. Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje, stran 11245.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 6. seji dne 10. 7. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti
v Občini Kozje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in način dodeljevanja finančnih sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti (v nadaljevanju: izvajalcev), ki delujejo na območju Občine Kozje oziroma za občane Občine Kozje.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev finančnih sredstev, ki jih na podlagi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina Kozje iz sredstev proračuna.
Višino sredstev za sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Neprofitni izvajalci na področju humanitarnih dejavnosti so:
– javni socialno-varstveni zavodi,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Kozje, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov,
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov Občine Kozje,
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za občane Občine Kozje.
4. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Kozje,
– društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko svoj sedež tudi izven območja Občine Kozje, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine Kozje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da vsako leto dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
5. člen
Višino sredstev za posamezne postavke določi letno s sklepom odbor za družbene dejavnosti v skladu s sprejetim proračunom.
6. člen
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v Uradnem listu RS.
7. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev mora vsebovati:
– upravičence, ki lahko zaprosijo za pridobitev sredstev,
– skupni znesek sredstev, namenjenih za področje humanitarnih dejavnosti
– namene, za katere se sredstva dodeljujejo,
– višino sredstev, ki jo lahko pridobijo upravičenci,
– pogoji, ki jih morajo prosilci izpolnjevati in pogoji, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi,
– rok za vložitev vlog,
– naslov kamor je potrebno dostaviti vloge,
– rok, v katerem bo prosilcem poslan sklep o dodelitvi sredstev.
Pri razdelitvi sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Naročnik razpisa v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste prosilce, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 15 dni.
Vloge za pridobitev sredstev v skladu z razpisanimi pogoji pregleda odbor za družbene dejavnosti.
Sklep o dodelitvi sredstev izda župan na predlog odbora.
Z upravičenci sklene župan pogodbo o sofinanciranju.
III. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IZVAJALCEV
8. člen
Odbor za družbene dejavnosti bo pri ocenjevanju prispelih vlog upošteval naslednje kriterije:
1. Poročilo o delu v preteklem letu
– poročilo o delu v preteklem letu           do 5 točk
– realizacija finančnega načrta iz
 preteklega leta                    do 5 točk
2. Program dela za razpisano leto
– ocena kvalitete in realnosti programa        do 15 točk
– sodelovanje z rizičnimi skupinami
 (število vključenih strokovnih delavcev,
 namen izvedbe programa)               do 10 točk
– sodelovanje članov in prostovoljcev
 pri izvajanju programa                do 5 točk
– rednost delovanja (izvajanje programa
 skozi daljše časovno obdobje)            do 10 točk
– finančni načrt za razpisano leto           do 10 točk
3. Število članov društva
 (s plačano članarino)                do 15 točk
4. Število članov društva iz
 Občine Kozje (s plačano članarino)          do 10 točk
5. Drugo (določi se v razpisni dokumentaciji).
IV. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi in občinsko upravo sproti obveščati o realizaciji programov.
Občina Kozje lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
Kolikor Občina Kozje ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-6-005/03
Kozje, dne 10. julija 2003.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.