Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3593. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 1990, na območju Mestne občine Murska Sobota, za območje Rimska Čarda, stran 11264.

Na podlagi 12. člena in 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02; 8/03; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) ter 31. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je župan Mestne občine Murska Sobota dne 17. julija 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Murska Sobota
za obdobje od leta 1986 do leta 2000,
ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 1990, na območju Mestne občine
Murska Sobota, za območje Rimska Čarda
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Murska Sobota
Območje obdelave je na meji sosednje Občine Moravske Toplice in Občine Puconci. Obe občini sta svoje planske akte že prilagodili potrebam izgradnje večjega zdraviliškega kompleksa za psoriazo na območju imenovanem Rimska Čarda. Mestna občina Murska Sobota želi za smiselno navezovanje vsebin na zdraviliški kompleks, obstoječa kmetijska zemljišča spremeniti v zazidljiva.
Kot pravna podlaga izdelave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Murska Sobota služi odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986–2000 dopolnjenega v letu 1990 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86, 10/90 ter Uradni list RS, št. 57/99, 9/00 in 14/02) ter družbenega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1987 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86 in 7/87 ter Uradni list RS, št. 57/99, 9/00 in 14/02).
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
2. člen
Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se nanašajo na tiste sestavine, ki zadevajo ureditvena območja naselij in območja razpršene gradnje ter spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč zaradi predvidenih ureditev.
Spremeni in dopolni se tekstualni del dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–2000 (Uradne objave, št. 24/86 in 10/90) ter tekstualni del srednjeročnega družbenega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–90 (Uradne objave, št. 24/86 in 7/87), in sicer v poglavjih, ki se nanašajo na temeljne usmeritve prostorskega razvoja in varstva okolja.
Spremeni in dopolni se grafični del občinskih planov in sicer karte v merilu 1:25000, (prostorski del dolgoročnega plana) in nekatere karte v merilu 1:5000 z namensko rabo prostora (prostorski del srednjeročnega plana).
Celoten prostorski akt s prilogami bo izdelan v skladu s pravilnikom o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/03) v kopirani in digitalni obliki – CD, tako tekstualni kot grafični del. Grafični del v programu AutoCAD (dwg). Na Oddelku za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne občine Murska Sobota, bo akt na vpogled dostopen javnosti.
3. člen
Okvirno ureditveno območje
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev plana zajemajo delno površino katastrske občine Nemčavci v Mestni občini Murska Sobota. Sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč je predvidena na parcelnih številkah: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 in 54.
Območje velikosti skoraj 11 ha je sedaj opredeljeno kot 1 območje kmetijskih zemljišč, kot gozd in 2 območje kmetijskih zemljišč. V opisanem območju se nahaja tudi manjša poselitvena površina z dvema stanovanjskima hišama.
Predmetno območje leži na severovzhodnem robu neposredno v stiku s katastrsko občino Sebeborci to je Občina Moravske Toplice. Po planskih dokumentih Občine Moravske Toplice je omenjeno zemljišče namenjeno za predvideno ureditev zdraviliškega kompleksa za zdravljenje luskavice oziroma psoriaze.
Zahodni rob kompleksa meji na regionalno cesto 1. reda Murska Sobota–Hodoš. Vzhodni del je omejen z Martjanskim potokom. Južni rob območja je v naravi jarek, ki sega od regionalne ceste do Martjanskega potoka.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana je Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da nimajo smernic. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora izdelovalec, kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana, so:
– Krajevna skupnost Nemčavci,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Murska Sobota, Grajska ul. 1/c, 9000 Murska Sobota,
– ELES – Elektro Slovenije d.o.o., Hajdrihova ul. 2, Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Agencija RS za okolje: Sektor za upravljanje z vodami, Sektor za ohranjanje narave, Sektor za varstvo okolja; Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Področje kmetijstva, Dunajska cesta 56–58, 1000 Ljubljana,
– Geoplin d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Uprava RS za zračno plovbo, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove RS, Področje gozdov, Območna enota Murska Sobota, Arhitekta Novaka ul.,
– Slovenske železnice, Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za energetiko, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega trga, Kotnikova ul. 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Uprava RS za rudarstvo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za prostorsko planiranje, 1000 Ljubljana, Dunajska 21,
– Zavod RS za kulturno dediščino, Območna enota Maribor, 2000 Maribor, Slomškov trg 6,
– Zavod RS za naravno dediščino, Območna enota Maribor, 2000 Maribor, Slomškov trg 6.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana je Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota. Pobudnika za spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin plana je Mestna občina Murska Sobota in Krajevna skupnost Nemčavci.
5. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Izdelovalec prostorskih sestavin sprememb in dopolnitev izdela posebno strokovno podlago – idejno zasnovo. Pri tem je potrebno upoštevati prostorske rešitve sosednjih občin, saj gre za vsebinsko povezavo.
Poleg predloga strokovnih podlag za smiselno navezavo na zdravilišče, izdelovalec sprememb in dopolnitev planskega akta izdela še dodatne strokovne podlage, ki jih bodo zahtevali pristojni nosilci urejanja prostora.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev planskega akta bo izbran na osnovi javnega razpisa oziroma zbiranja ponudb.
6. člen
Pridobitev geodetskih podlag
Geodetske podlage za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana, si je izdelovalec dolžan pridobiti na Geodetski upravi RS, Območna geodetska uprava in izpostava, Murska Sobota, Slomškova ulica 19, 9000 Murska Sobota. Veljavne prostorske sestavine planov so v kartografskem delu izdelane v digitalni obliki na digitalnem katastrskem načrtu. V enaki obliki se morajo izdelati spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plana.
7. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana
Pridobitev smernic za pripravo strokovne podlage
Upoštevajo se priporočila pridobljena na prvi prostorski konferenci (po zapisniku) katera je bila izvedena 24. junija 2003. Pripravljavec gradiva za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana takoj po sprejetju programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, kot so navedeni v 4. členu tega programa, da v roku 30 dni podajo svoje smernice za izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev planskega akta. K pozivu se priloži ta program priprave in izrez iz veljavnega prostorskega plana (avgust 2003)
Zbiranje ponudb oziroma razpis
Za izbiro izdelovalca strokovnih podlag se izvede postopek zbiranja ponudb po zakonu o javnih naročilih. Izdelovalec mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje tehnično strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem v skladu z veljavno zakonodajo. Izdelovalec bo izdelal osnutek in ga dostavi Mestni občini Murska Sobota.
Druga prostorska konferenca
Najmanj štirinajst dni pred sprejetjem sklepa o javni razgrnitvi osnutka, pripravljavec izvede drugo prostorsko konferenco, na kateri se pregleda osnutek in poda morebitna nova priporočila.
Javna razgrnitev in javna obravnava
Po sprejetju sklepa o javni razgrnitvi na Mestnem svetu mestne občine Murska Sobota se osnutek javno razgrne za obdobje 30 dni. (september, oktober 2003).
V času javne razgrnitve se izvede javna razprava o osnutku. Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve. Stališča in odgovori na pripombe se pripravijo do prve obravnave na mestnem svetu Mestne občine Murska Sobota. Predlog stališč in odgovorov na pripombe pripravi izdelovalec osnutka sprememb in dopolnitev planskega akta v sodelovanju s strokovnimi službami Mestne občine Murska Sobota in pristojnimi institucijami. Predlog stališč in odgovorov obravnava pristojni odbor za urbanizem, ki deluje v sklopu Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota.
Izdelava dopolnjenega predloga osnutka sprememb in dopolnitev planskega akta in pridobitev mnenj
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog osnutka. Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4. členu tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu, mnenja se morajo podati najkasneje 30 dni od dneva poziva.
Sprejem dopolnjenega predloga osnutka sprememb in dopolnitev planskega akta – 1. obravnava
Sprejem dopolnjenega predloga na Mestnem svetu mestne občine Murska Sobota – 1. obravnava. Hkrati se zavzame stališče do predlogov in pripomb iz javne razgrnitve in javne razprave. V primeru ponovnih predlogov korekcij osnutka na Mestnem svetu, izdelovalec dopolni predlog tako, da upošteva potrjene pripombe (oktober, november 2003).
Sklep Vlade RS
Dopolnjenemu osnutku plana se priloži vlogo za pridobitev sklepa vlade o usklajenosti sprememb in dopolnitev planskega akta z izhodišči državnega plana (november 2003).
Vlada RS sprejme sklep o usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskega akta z obveznimi izhodišči državnega plana (december 2003).
Sprejetje odloka o spremembah in dopolnitvah planskega akta – 2. obravnava
Župan posreduje usklajeni predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskega planskega akta s Sklepom vlade RS v sprejem Mestnemu svetu mestne občine Murska Sobota (januar 2004).
Občinski svet obravnava in sprejme predlog sprememb in dopolnitev občinskega planskega akta z odlokom. Odlok se objavi v Uradnem listu RS (januar 2004).
8. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana se zagotovijo v proračunu Mestne občine Murska Sobota.
9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-22/97
Murska Sobota, dne 17. julija 2003.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost