Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3597. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, stran 11271.

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 6. redni seji dne 7. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
1. člen
V prvem odstavku 2. člena odloka se črta besedilo: »po merilih, ki jih določa zakon«.
Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Za zazidano stavbno zemljišče po tem členu se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se po njeni določitvi za zazidano stavbno zemljišče šteje tudi tisti del površine zemljišča parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Za nezazidana stavbna zemljišča po tem členu se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.«
Prejšnji drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
2. člen
Spremeni se 3. člen tako, da se glasi:
»Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe.
Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upošteva:
1. pri stanovanjskih prostorih površina stanovanjskih prostorov (vključujoč vse pomožne in tehnične prostore) ugotovljena po določilih stanovanjskega zakona ter tlorisna površina prostostoječih garaž,
2. pri poslovnih prostorih etažna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
Za poslovni prostor se štejejo za določitev nadomestila kot nezazidana stavbna zemljišča tudi:
– površine nepokritih skladišč, internih parkirišč,
– površine namenjene začasnim in trajnim odlagališčem odpadkov, trdih odpadkov in nasipov zemlje,
– površine namenjene delavnicam na prostem,
– odprte športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti,
– kamnolomi, peskokopi in glinokopi,
– javne površine namenjene trajni ali začasni pridobitni dejavnosti: gostinski vrtovi, kioski in samostojne stojnice, zabavne prireditve, razstave in sejmi za gospodarske namene, vodne in obvodne površine, javna parkirišča za katere se plačuje parkirnina ali najemnina, tržnica na javnih površinah,
– površine na katerih so grajeni daljnovodi, telekomunikacijski objekti, površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinastih goriv, ter vsi ostali infrastrukturni objekti, ki po zakonu o graditvi objektov niso gospodarske javne infrastrukture, vodna zajetja za pridobitev električne energije,
– ter druge površine, ki so namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti.«
3. člen
Spremeni se 4. člen v tabelarnem delu, in sicer:
»I. območje: – prva alinea: Titova cesta se spremeni v Ljubljanska cesta, Mariborska cesta;
– črta se tretja alinea;
II. območje: – črta se kraj Oplotnica;
III. območje: – črtajo se naselja: Areh, Čadram, Dobriška vas, Dobrova, Malahorna, Markečica, Pobrež, Prihova, Rogla (Pesek), Straža in Ugovec;
– naselju Globoko se doda »ob Dravinji«;
IV. območje: – črtajo se naselja: Božje, Brezje, Gorica, Koritno, Kovaški vrh, Lačna Gora, Okoška Gora, Raskovec, Zgornje Grušovje, Zlogona Gora, Zlogona vas;
– naselju Hrastovec se doda »pod Bočem«, naselju Kot se doda »na Pohorju«, naselju Ložnica se doda
»pri Makolah«, naselju Podgrad se doda »na Pohorju«, naselju Razgor se doda »pri Žabljeku«
– doda se naselje Radkovec«.
4. člen
7. člen se dopolni tako, da se spremeni prva alinea, kjer se za zadnjo vejico pod točko A doda še besedilo:
»telekomunikacije, gradbeništvo in promet«.
5. člen
Spremeni se 8. člen tako, da se glasi:
»Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi napravami individualne in skupne rabe in dejanske možnosti priključka na te naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
-------------------------------------------------------------------------
Komunalna opremljenost     Namembnost stavbnega zemljišča / točke
               skupina A skupina B  skupina C skupina D
-------------------------------------------------------------------------
1. Opremljenost s cestami
a) makadamska utrditev cestišča   25     20     15     8
b) asfaltna utrditev cestišča    45     40     25     15
2. Opremljenost s kanalizacijo    50     45     30     15
3. Opremljenost z vodovodom     45     40     25     15
4. Opremljenost s plinom       50     40     30     20
5. Opremljenost s toplovodom
  (vročevodom)           60     50     35     30
6. Opremljenost z elektriko     40     30     20     10
7. Opremljenost s ptt        40     30     20     10
8. Opremljenost z javnim
  mestnim prometom         25     20     15     10
-------------------------------------------------------------------------
6. člen
Pred 10. členom se vstavi novo poglavje
IV. MERILA ZA DRUGA ZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA
7. člen
Smiselno se preoštevilčijo poglavja od IV. naprej.
8. člen
Spremeni se 10. člen tako, da se glasi:
»Nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem in javna parkirišča za katera se plačuje parkirnina ali najemnina, tržnice na javnih površinah za katere se plačuje najemnina, kampi, golf igrišča, hipodromi, teniška igrišča, odprti bazeni in kopališča, kamnolomi, peskokop, glinokopi, vodna zajetja za pridobivanje električne energije, površine potrebne za obratovanje bencinskih servisov, površine za dejavnosti ob avtocesti in železnici, odlagališča odpadkov, površine na katerih so grajeni daljnovodi, telekomunikacijski objekti, površine tranzitnih in prenosnih omrežij se točkujejo po naslednji tabeli:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vodna zajetja,     Odlagališča Bazne postaje Parkirišča nepokrita kladišča, Primarno elektro omrežje,
kamnolomi, glinokopi,  nevarnih   mobilne    gostinski vrtovi, delavnice   telekomunikacijsko omrežje,
peskokopi, odlagališča odpadkov   telefonije   na prostem, površine      plinovodno omrežje
odpadkov                      ob avtocestah in železnicah
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
600 t/m2        3000 t/m2  3000 t/m2   200 t/m2            1000 t/m2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Površine peskokopov, glinokopov in kamnolomov ter vodnih zajetij za pridobivanje električne energije so površine, ki jih zavezanec uporablja za izkoriščanje rudnin. Površine določijo strokovne službe občine na osnovi dovoljenja za izkoriščanje rudnin.
b) Površine za dejavnost ob avtocesti predstavljajo vse površine, ki so ob avtocesti namenjene za dejavnosti ali parkiranje in niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
c) Površine odlagališča predstavljajo celotno funkcionalno zemljišče odlagališča.
d) Površine za dejavnosti ob železnici predstavljajo vse površine, ki so ob železnici namenjene za dejavnost ali parkiranje in niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
e) Površine za normalno rabo objektov in stebrov za distribucijo električne energije in telekomunikacijske storitve v naseljih se določijo v površini 5 m2 po stebru, kar velja tudi za transformatorje, ne pa za stebre omrežja, namenjenega za priključevanje posameznih objektov in niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
f) Površine, na katerih so zgrajene bazne postaje mobilne telefonije predstavljajo celotno funkcionalno zemljišče bazne postaje, pri baznih postajah, ki so montirane na gradbene objekte (hiše, gospodarska poslopja, poslovne stavbe) se upošteva površina 20 m2 po bazni postaji.
g) Površine, v katerih so zgrajeni primarni telekomunikacijski kabli, transportni cevovodi za transport plinastih goriv, se obračunavajo tako, da en dolžinski meter kabla ali cevovoda predstavlja 1 m2 površine.
Druga zazidana stavbna zemljišča iz 10. člena se točkujejo po kriterijih iz tega člena brez upoštevanja točk za komunalno opremo iz 8. člena tega odloka.«
9. člen
Pred 13. členom se poglavje »IV. OBVEZNOST PLAČEVANJA NADOMESTILA« preimenuje, tako da se na novo glasi:
V. MERILA ZA NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA
10. člen
Spremeni se 13. člen tako, da se glasi:
»Število točk za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe določi po naslednji tabeli:
------------------------------------------------------------
Lega zemljišča  Stanovanjski   Počitniški    Poslovni
Območje        objekti     objekti     namen
------------------------------------------------------------
1. območje        300      1000      1000
2. območje        225      1000      800
3. območje        150      1200      600
4. območje        100      1200      400
------------------------------------------------------------
Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se točkuje celotna površina zemljišča namenjena za gradnjo, ne točkuje pa se komunalna opremljenost zemljišča po 8. členu odloka.
Zavezanec za plačilo nadomestila po tem členu je lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča.
Kadar je na nezazidanem stavbnem zemljišču predvidena kombinirana dejavnost (stanovanjska in poslovna) se upošteva kriterij, ki je za zavezanca za plačilo nadomestila ugodnejši.«
11. člen
V 15. členu se doda nov drugi odstavek:
»Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se obračunava ne glede na to ali je stavbno zemljišče v uporabi ali ne, pri čemer se pri obračunu nadomestila upošteva zadnja namembnost, ki se je odvijala na stavbnem zemljišču.«
12. člen
Tretji odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za površino, ki presega 20 m2 uporabne površine objekta, se nadomestilo določi po 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. členu tega odloka po določilih, ki veljajo za stanovanjske površine.«
13. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Letna višina nadomestila po merilih iz 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. člena tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega objekta oziroma s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke.«
14. člen
V 18. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Zavezancu, ki podatka ne prijavi, pristojni davčni urad odmeri nadomestilo 200 m2 za stanovanjske površine, 100 m2 površine za počitniško dejavnost in 500 m2 za poslovno dejavnost.
Če strokovne službe občine ocenijo, da se poslovna dejavnost opravlja na več kot 500 m2 površine, oziroma zavezanec uporablja stanovanjsko površino večjo kot 200m2, pa zavezanec podatkov na zahtevo davčnega urada ne prijavi, davčni urad na predlog občinskega urada odmeri nadomestilo za (ocenjeno) površino celotne parcele, ki jo uporablja zavezanec.«
15. člen
Spremeni se 22. člen tako, da se glasi:
»Zavezanci za plačilo nadomestila – fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki lahko pri občinskem uradu vložijo zahtevek za odložitev ali oprostitev plačila nadomestila.
Pristojna strokovna služba lahko predlaga županu odložitev ali oprostitev plačevanja nadomestila tudi za druge zavezance, ki so v izjemno težkem materialnem položaju, kar dokazujejo z ustreznimi dokumenti.
Pristojne strokovne službe občine sprejmejo kriterije, ki jih potrdi občinski svet, na osnovi katerih se ugotavlja upravičenost odložitve ali oprostitve plačila v celoti ali delno.
Na osnovi sklepa župana pristojni davčni urad izda ustrezno odločbo.«
16. člen
V 24. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Nadomestilo je finančni vir občinskega proračuna.«
Prejšnji prvi odstavek postane drugi odstavek in se v njem beseda »žiro« spremeni v »transakcijski«.
17. člen
Pred 26. členom se doda novo poglavje:
X. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/6-8/2003
Slovenska Bistrica, dne 7. julija 2003.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost