Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3607. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda, stran 11288.

Na podlagi 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 51/02), 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 6. in 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99, 22/00 in 67/02), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič (Uradni list RS, št. 61/02) ter 10. in 18. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 5. redni seji dne 26. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda
1. člen
V odloku o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 94/01 in 7/03 – v nadaljevanju: odlok) se 3. člen dopolni tako, da se dosedanjima odstavkoma doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
Komunalno podjetje Tržič d.o.o. prenese izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na osebo zasebnega prava v skladu z določili pogodbe o vlaganju javnega kapitala v dejavnost izbrane osebe zasebnega prava. Ta je od takrat naprej prenešeno gospodarsko javno službo dolžna izvajati.
2. člen
Spremeni se točka a) prvega odstavka 4. člena odloka tako, da se glasi:
a) upravljalec javne kanalizacije in čistilnih naprav (v nadaljevanju: upravljalec) je izvajalec gospodarske javne službe;
3. člen
Za I. poglavjem se doda novo poglavje I/A) Vlaganje javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava z naslednjimi členi:
5.a člen
Občina lahko zagotavlja izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda tudi z vlaganjem javnega kapitala v ustrezno registrirano dejavnost osebe zasebnega prava, ki je lahko gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik.
Šteje se, da je vlaganje javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava kot oblika zagotavljanja gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka primernejše, kadar so za zagotavljanje takšnih javnih dobrin potrebna sredstva, ki jih niti občina niti njena javna podjetja ne morejo zagotoviti iz lastnih virov in/ali s posojili.
Če se občina odloči, da v zavarovanje svojega vložka javnega kapitala poleg obligacijskopravnih zavez osebe zasebnega prava dodatno uporabi tudi kapitalske instrumente, njen delež ne sme znašati manj kot 26%.
5.b člen
Osebo zasebnega prava, ki se bo zavezala k zagotavljanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda z izgradnjo centralne čistilne naprave in potrebnih manjših čistilnih naprav, izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega omrežja ter obratovanjem in upravljanjem s čistilnimi napravami ter kanalizacijskim omrežjem v celoti v dogovorjenem obdobju, ob hkratnem vlaganju javnega kapitala, bo občina izbrala med tistimi zainteresiranimi osebami zasebnega prava, ki se bodo odzvale na njeno objavo namere ter soglašale s postavljenimi temeljnimi pogoji.
Za izvedbo postopka vlaganja javnega kapitala v dejavnost osebe zasebnega prava župan s sklepom imenuje sedemčlansko strokovno komisijo. Zoper ta sklep ni pritožbe.
Namero v imenu občine objavi župan v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za oddajo vlog zainteresiranih oseb zasebnega prava ne sme biti krajši od 30 dni od objave namere v Uradnem listu Republike Slovenije.
Objava namere uspe, če do roka, določenega v nameri, na naslov Občine Tržič prispe ena pravilna vloga zainteresirane osebe zasebnega prava. Za pravilno vlogo se šteje vloga, ki je pravočasna in popolna.
Za neuspešno objavo namere se šteje:
– če Občina Tržič do roka, navedenega v nameri, ne prejme niti ene pravilne vloge,
– če po pogajanjih z zainteresirano osebo zasebnega prava ne pride do sklenitve pogodbe o vlaganju javnega kapitala v dejavnost osebe zasebnega prava.
Občina izbere najugodnejšo zainteresirano osebo zasebnega prava izmed tistih, ki so v roku, določenem za predložitev opredeljenih vlog o svoji zainteresiranosti, izkazale, da izpolnjujejo temeljne pogoje. Pred izborom se s temi zainteresiranimi osebami po potrebi opravijo pogajanja. Rezultate odzivov in morebitnih pogajanj oceni ter o njih poda pisno mnenje strokovna komisija, ki jo v ta namen predhodno imenuje župan.
Pri izboru osebe zasebnega prava se bo občina odločala zlasti na podlagi naslednjih meril:
– čim nižja obremenitev uporabnikov javnih dobrin,
– jamstva za dobro izvedbo in za zanesljivo dolgoročno in kvalitetno nudenje javnih dobrin,
– kakovost tehničnih rešitev,
– čim krajši zaključek celotne investicije od podpisa pogodbe o vlaganju.
O izbiri osebe zasebnega prava odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo po zakonu o splošnem upravnem postopku. Pred izdajo odločbe o izbiri osebe zasebnega prava direktor pridobi pisno mnenje strokovne komisije iz drugega odstavka tega člena.
Vsaka zainteresirana oseba zasebnega prava mora vlogi priložiti pisno izjavo, v kateri potrdi, da je seznanjena s pravico občine, da brez posebne obrazložitve in plačila kakršnekoli odškodnine ne izbere nobene od zainteresiranih oseb zasebnega prava, in v kateri izjavi, da ne bo uveljavljala odškodnine.
V postopku objave namere in pogajanj vsak udeleženec nosi svoje stroške.
Izbrana zainteresirana oseba zasebnega prava je vezana na zaveze, ki jih je dala v odzivu na objavo namere in v pogajanjih. Te zaveze postanejo sestavni del pogodbe o vlaganju javnega kapitala v izbrano osebo zasebnega prava.
Župan občine v imenu in za račun občine sklene z izbrano osebo zasebnega prava pogodbo o vlaganju javnega kapitala.
5.c člen
Zaradi zagotavljanja kakovostnega, trajnega in nemotenega nudenja dogovorjenih javnih dobrin uporabnikom je treba v pogodbi o vlaganju javnega kapitala v izbrano gospodarsko družbo zlasti opredeliti:
– vrsto, višino, obliko, način, namen in obdobje vlaganja javnega kapitala občine v izbrano gospodarsko družbo,
– povečanje osnovnega kapitala gospodarske družbe z vloženim javnim kapitalom, pravice in obveznosti občine glede smotrne uporabe vloženega javnega kapitala in njegovega upravljanja ter njene pravice in obveznosti ob vračilu ali odkupu javnega kapitala po izteku dogovorjenega obdobja,
– pravica nadzora občine nad izgradnjo objektov in naprav za zagotavljanje javne službe, vključno s pravico ugovorov zaradi količinskih in kakovostnih hib ter pravica nadzora nad obratovanjem in finančnim poslovanjem gospodarske družbe v celotnem obdobju,
– obveznost gospodarske družbe do trajnega zagotavljanja tehnološke in finančne sposobnosti za izvajanje prevzetih obveznosti, kar vključuje tudi skrb za trajno zagotavljanje tehnologije, trajno likvidnost in tolikšni osnovni kapital, da v prav nobenem trenutku ne bo ogroženo zagotavljanje gospodarske javne službe,
– pravice in obveznosti gospodarske družbe v zvezi z upravljanjem in uporabo javnega kapitala ter pravice in obveznosti gospodarske družbe oziroma njenih garantov v zvezi s pravilno in pravočasno izvedbo investicije v izgradnjo manjkajočih čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja,
– pravice in obveznosti gospodarske družbe v zvezi z vloženim zasebnim kapitalom med trajanjem pogodbe ter v primeru rednega ali izrednega prenehanja pogodbe,
– načine rednega in izrednega prenehanja pogodbe, vključno z zagotavljanjem tehnologije po prenehanju pogodbe, odstopom od pogodbe zaradi bistvenih kršitev in nujnim prevzemom,
– bistvene kršitve pri izvajanju pogodbe ter posledice takšnih kršitev, vključno z odškodninsko odgovornostjo,
– pravice in obveznosti gospodarske družbe do uporabnikov javnih dobrin, vključno z zaračunavanjem in pobiranjem pristojbin za javne dobrine po predpisanih cenah ter obveznostjo doplačil občine, kadar so predpisane cene nižje od dogovorjenih,
– pogoje za priključevanje uporabnikov na sisteme in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, ki niso določeni v ustreznih predpisih,
– upravljanje in vzdrževanje sistemov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, ki niso določeni v ustreznih predpisih,
– upravljanje in vzdrževanje sistemov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge pri odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda, ki jih občina prenaša na gospodarsko družbo,
– javna pooblastila v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadnih in padavinskih voda, ki jih občina prenaša na gospodarsko družbo.
Če se občina odloči tudi za uporabo kapitalskih instrumentov v smislu tretjega odstavka 5.a člena tega odloka in če je kapital izbrane gospodarske družbe prevelik, da bi se uresničilo tam predpisano pravilo, se mora izbrana gospodarska družba v pogodbi zavezati, da bo s svojim in javnim kapitalom občine v ta namen ustanovila novo gospodarsko družbo ter nanjo prenesla prevzete pravice in obveznosti. Drugi kapitalski prenosi niso dovoljeni.
5.d člen
Če se za isti namen, kot je naveden v 5.c členu tega odloka, sklepa pogodba s samostojnim podjetnikom posameznikom, mora pogodba o vlaganju javnega kapitala v njegovo dejavnost vsebovati smiselno podobne določbe, zaveze in jamstva, kot so predpisane za pogodbo z gospodarsko družbo.
4. člen
Dopolni se drugi odstavek 27. člena odloka z novim stavkom, ki se glasi:
Ta sredstva mora upravljavec v svojih knjigah prikazovati ločeno.
5. člen
Spremeni se 33. člen odloka tako da se v peti vrsti črta besedilo: to je Komunalnemu podjetju Tržič d.o.o.
6. člen
Dopolni se 57. člen odloka tako, da se v šesti alinei prvega odstavka črta vejica in doda: ter pristojbine, za prvim pa dodajo nov drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
Od virov iz prvega odstavka tega člena se za financiranje izgradnje centralne čistilne naprave in potrebnih manjših čistilnih naprav in manjkajočega kanalizacijskega omrežja ter za obratovanje in vzdrževanje celotnega sistema prvenstveno uporabljajo kanalščina, sredstva čiščenja odpadnih voda ter priključne in druge predpisane takse in pristojbine, ki jih uporabniki plačujejo neposredno izvajalcu gospodarske javne službe ter jih ta tudi neposredno pobira.
Za sofinanciranje izgradnje kanalskega sistema in čistilnih naprav so fizične in pravne osebe, ki po določilih odloka plačujejo kanalščino, zavezane plačevati posebno takso kot dopolnilni vir, uveden na podlagi zadnje alinee 25. člena zakona o financiranju občin, ki določa, da se pri izračunu lastnih prihodkov občine ne upoštevajo drugi prihodki, uvedeni za sofinanciranje določenih nalog in obveznosti na lokalni ravni.
Taksa iz prejšnjega odstavka tega člena se ob uvedbi obračunava v višini 100 SIT/m3 in se s 1. 1. 2004 zviša na 150 SIT/m3. Takso pobira izvajalec gospodarske javne službe, ki je pobrano takso dolžan nakazovati v občinski proračun.
7. člen
Za 57. členom odloka se doda nov 57.a člen, ki se glasi:
Izvajalec gospodarske javne službe, ki poleg gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda opravlja še druge dejavnosti, mora za izvajanje dejavnosti iz 2. člena odloka voditi ločeno računovodstvo po določilih zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah.
8. člen
Spremeni se 10. točka prvega odstavka 60. člena odloka, tako da se glasi:
10. da projektira, financira in izvaja izgradnjo manjkajočih čistilnih naprav, kolektorja in omrežja javne kanalizacije ter da nadzira gradnjo tistih objektov, naprav in kanalizacijskih priključkov, ki jo z njegovim soglasjem izvaja kak drug investitor.
9. člen
Ta odlok veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-05/01-07
Tržič, dne 26. junija 2003.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.