Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3583. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2002, stran 11243.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št.64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 6. redni seji dne 10. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kozje za leto 2002.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin kontov naslednje:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               422.213
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                     161.353
70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)             133.558
    700 davki na dohodek in dobiček              94.314
    703 davki na premoženje                  10.253
    704 domači davki na blago in storitve           28.991
    706 drugi davki                         –
71   NEDAVČNI PRIHODKI
    (710+711+712+713+714)                   27.795
    710 udeležba na dobičku in
      dohodki od premoženja                  9.638
    711 takse in pristojbine                  3.015
    712 denarne kazni                       234
    713 prihodki od prodaje blaga in storitev            –
    714 drugi nedavčni prihodki                14.908
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)                –
    720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev            –
    721 prihodki od prodaje zalog                  –
    722 prihodki od prodaje zemljišč in
      nematerialnega premoženja                  –
73   PREJETE DONACIJE (730+731)                   –
    730 prejete donacije iz domačih virov              –
    731 prejete donacije iz tujine                 –
74   TRANSFERNI PRIHODKI (740)                 260.860
    740 transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij               260.860
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 420.968
40   TEKOČI ODHODKI
    (400+401+402+403+409)                   61.113
    400 plače in drugi izdatki zaposlenim           14.475
    401 prispevki delodajalcev za socialno varnost       2.132
    402 izdatki za blago in storitve              40.889
    403 plačila domačih obresti                 1.705
    409 rezerve                         1.912
41   TEKOČI TRANSFERI
    (410+411+412+413+414)                   184.846
    410 subvencije                       4.590
    411 transferi posameznikom in
      gospodinjstvom                     65.755
    412 transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                      17.491
    413 drugi tekoči domači transferi             97.010
    414 tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                153.722
    420 nakup in gradnja osnovnih sredstev          153.722
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)               21.287
    430 investicijski transferi                21.287
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I.-II.)                              1.245
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                –
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                  –
    750 prejeta vračila danih posojil                –
    751 prodaja kapitalskih deležev                 –
    752 kupnine iz naslova privatizacije              –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)                         –
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
    440 dana posojila                        –
    441 povečanje kapitalskih deležev in naložb           –
    442 poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije       –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV                       –
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                        –
50   ZADOLŽEVANJE
    500 domače zadolževanje                     –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                      –
55   ODPLAČILA DOLGA
    550 odplačila domačega dolga                  –
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                   –
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               1.245
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna se prenese v leto 2003 in se izkazuje v računu financiranja.
4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-6-003/03
Cerkno, dne 10. julija 2003.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.