Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3576. Dogovor o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005, stran 11217.

D O G O V O R
o višini in načinu uskladitve osnovnih plač
ter višini regresa za letni dopust za leti 2004
in 2005
1. člen
S tem dogovorom se podpisniki dogovorimo o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 za javne uslužbence, za katere velja zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 – v nadaljnjem besedilu: ZSPJS).
Podpisniki dogovora se strinjamo, da bo vsebina tega dogovora del kolektivne pogodbe za javni sektor, ki bo sprejeta na podlagi ZSPJS.
I. VIŠINA IN NAČIN USKLADITVE OSNOVNIH PLAČ
V LETU 2004 IN 2005
2. člen
Za leto 2004 se osnova za uskladitev osnovnih plač določi na temelju treh stopenj rasti, predvidenih za leto 2004:
– 4,3 odstotni rasti cen življenjskih potrebščin brez alkoholnih pijač in tobaka v Sloveniji,
– 1,9 odstotni rasti cen življenjskih potrebščin na območju Evropske unije in
– 1,7 odstotni rasti tečaja EURO/SIT.
Pri izračunu višine uskladitve se upošteva 52% rasti cen življenjskih potrebščin brez alkoholnih pijač in tobaka v Sloveniji, 38% rasti cen življenjskih potrebščin na območju Evropske unije in 10% rasti tečaja EURO/SIT. Osnova za uskladitev osnovnih plač znaša 3,13%.
V skladu s 50. členom ZSPJS se izvede uskladitev osnovnih plač iz priloge 1 omenjenega zakona v višini polovice osnove iz drugega odstavka tega člena, in sicer v višini 1,56% s 1. julijem 2004, druga polovica pa se nameni za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah.
V primeru, da dejanska rast cen življenjskih potrebščin brez alkoholnih pijač in tobaka ali rast cen življenjskih potrebščin na območju Evropske unije ali rast tečaja EURO/SIT od decembra 2003 do decembra 2004 ne bo dosegla ali pa bo presegla zgoraj navedene ocenjene rasti, se osnovne plače s 1. januarjem 2005 dodatno uskladijo za nastalo razliko.
Višine stopenj rasti za leto 2005, na podlagi katerih se določi osnova za uskladitev osnovnih plač, se ponovno ugotovijo 31. oktobra 2004. Pri tem se za ugotovitev rasti cen življenjskih potrebščin brez alkoholnih pijač in tobaka v Sloveniji uporabi zadnja napoved Urada za makroekonomske analize in razvoj, za ugotovitev rasti cen življenjskih potrebščin na območju Evropske unije zadnja napoved Evropske centralne banke in za ugotovitev rasti tečaja EURO/SIT zadnja napoved Banke Slovenije.
3. člen
Za leto 2005 se osnova za uskladitev osnovnih plač določi na temelju dveh stopenj rasti, predvidenih za leto 2005:
– 4,0 odstotni rasti cen življenjskih potrebščin brez alkoholnih pijač in tobaka v Sloveniji in
– 2,0 odstotni rasti cen življenjskih potrebščin na območju Evropske unije.
Pri izračunu višine uskladitve se upošteva 52% rasti cen življenjskih potrebščin brez alkoholnih pijač in tobaka v Sloveniji in 48% rasti cen življenjskih potrebščin na območju Evropske unije. Osnova za uskladitev osnovnih plač znaša 3,04%.
V skladu s 50. členom ZSPJS se izvede uskladitev osnovnih plač v višini polovice osnove iz drugega odstavka tega člena, in sicer v višini 1,52%, druga polovica pa se nameni za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah. Osnovne plače se uskladijo s 1. julijem 2005.
V primeru, da dejanska rast cen življenjskih potrebščin brez alkoholnih pijač in tobaka v Sloveniji ali rast cen življenjskih potrebščin na območju Evropske unije od decembra 2004 do decembra 2005 ne bo dosegla ali pa bo presegla zgoraj navedene ocenjene rasti, se osnovne plače s 1. januarjem 2006 dodatno uskladijo za nastalo razliko.
4. člen
Vlada Republike Slovenije se zavezuje, da bo konec vsakega leta do leta 2008 podpisnike tega dogovora pisno seznanjala o porabljenem obsegu sredstev za plače, namenjenem za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah.
II. VIŠINA REGRESA ZA LETNI DOPUST V JAVNEM SEKTORJU ZA LETI 2004 IN 2005
5. člen
Regres za letni dopust za leto 2004 znaša 138.800 tolarjev. Izplača se pri plači za marec 2004.
6. člen
Regres za letni dopust za leto 2005 znaša 144.700 tolarjev. Izplača se pri plači za marec 2005.
7. člen
Če je znesek regresa za letni dopust iz 5. in 6. člena tega dogovora nižji od minimalnega zneska, določenega v veljavnem socialnem sporazumu za obdobje 2003–2005 (Uradni list RS, št. 40/03), se izplača regres v višini minimalnega zneska, določenega v skladu z njim.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
V primeru, da se ZSPJS ne bo začel uporabljati do roka iz tretjega odstavka 2. člena tega dogovora, se v skladu s tem dogovorom polovična uskladitev izhodiščnih plač po Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91, 34/93, 3/98, 39/99, 99/01) uredi z zakonom.
9. člen
Ta dogovor začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 28. julija 2003.
Sindikat državnih in družbenih
organov Slovenije
Drago Ščernjavič l. r.
Vlada Republike Slovenije
dr. Rado Bohinc l. r.
Policijski sindikat Slovenije
Branko Prah l. r.
Sindikat carinikov Slovenije
Dušan Miščevič l. r.
Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije
Nevenka Lekše l. r.
Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije
Nevenka Tučič l. r.
Sindikat delavcev v vzgojni,
izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti Vir
Bojan Hribar l. r.
Glosa – sindikat kulture Slovenije
Doro Hvalica l. r.
Konfederacija sindikatov 90
Boris Mazalin l. r.
Neodvisni sindikat delavcev
Ljubljanske Univerze
Tomaž Sajovic l. r.
Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije
Bogdan Godnič l. r.
SVAS – Sindikat vladne
agencije Slovenije
Janez Lencl l. r.

AAA Zlata odličnost